REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2018

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 2315).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 150 i § 151 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 531), które stanowią:

„§ 150. 1. W okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski, biuro maklerskie, zagraniczna osoba prawna oraz zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału przekazują Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243).

2. W okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług, przy czym przekazuje się go w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 151. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, § 101 i § 127 ust. 1, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia spełniały kryteria określone w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach oraz posiadały informację o tym fakcie, przekażą Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa odpowiednio w § 59 i § 122, w terminie 14 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 2315), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.".

Minister Finansów: wz. A. Soboń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2018)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisją", informacji, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą", przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, i banki powiernicze.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

2) biurze maklerskim - rozumie się przez to oddział lub inną jednostkę banku prowadzącego działalność maklerską działającą na zasadach oddziału, wyodrębnioną organizacyjnie, w ramach której bank prowadzi tę działalność;

3) wyodrębnionej jednostce banku - rozumie się przez to niebędącą biurem maklerskim wydzieloną organizacyjnie jednostkę banku prowadzącego działalność maklerską;

4) punkcie przyjmowania zleceń - rozumie się przez to miejsce, w którym są wykonywane czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez bank prowadzący działalność maklerską w ramach działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy;

5) punkcie obsługi klientów - rozumie się przez to inną niż punkt przyjmowania zleceń jednostkę organizacyjną firmy inwestycyjnej, w której jest dokonywana bieżąca obsługa klientów tej firmy inwestycyjnej, obejmująca także przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

6) organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ zatwierdzający w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;

7) zagranicznej osobie prawnej - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji;

8) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739 i 825);

9) wstępnym rocznym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

10) ustawie o biegłych rewidentach - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015);

11) reklamacji - rozumie się przez to reklamację w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej2) (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556, 825 i 1285).

Rozdział 2

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich

§ 3. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69h ust. 1 ustawy;

3) rozpoczęciu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

4) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

5) rozpoczęciu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825);

6) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej, o których mowa w art. 3423) Kodeksu spółek handlowych;

7) utracie, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;

8) wniesieniu do porządku obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego oraz o podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;

9) wniesieniu do porządku obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;

10) podjęciu decyzji o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego;

11) podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

12) podjęciu decyzji o zwołaniu zgromadzenia wspólników, w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego, lub podjęciu decyzji o zwołaniu walnego zgromadzenia, w związku z wykazaniem w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią części kapitału zakładowego;

13) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego;

14) złożeniu do sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

15) wystąpieniu przyczyny powodującej rozwiązanie spółki będącej domem maklerskim;

16) otwarciu likwidacji;

17) podjęciu uchwały o zamiarze połączenia z innym podmiotem;

18) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu połączenia domu maklerskiego z innym podmiotem;

19) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu połączenia;

20) podjęciu uchwały o połączeniu z innym podmiotem;

21) podjęciu uchwały o zamiarze podziału domu maklerskiego;

22) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu podziału, w którym będzie uczestniczył dom maklerski;

23) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu podziału;

24) podjęciu uchwały o podziale domu maklerskiego;

25) podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia domu maklerskiego w inną spółkę handlową;

26) podjęciu uchwały o przekształceniu domu maklerskiego w inną spółkę handlową;

27) podjęciu uchwały o zmianie w kapitałach własnych;

28) podjęciu uchwały o emisji dłużnych papierów wartościowych;

29) zawarciu umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 575/2013";

30) zawarciu umowy z firmą audytorską dokonującą badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego;

31) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez dom maklerski lub firmę audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych domu maklerskiego;

32) podjęciu przez organ zatwierdzający domu maklerskiego uchwały o zatwierdzeniu albo odrzuceniu sprawozdania finansowego domu maklerskiego za ubiegły rok obrotowy;

33) istotnym naruszeniu przez dom maklerski zasad świadczenia usług maklerskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy;

34) naruszaniu wymogów kapitałowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 lub art. 93 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, lub w art. 103a5) lub art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2536);

35) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością maklerską;

36) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych domu maklerskiego;

37) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności domu maklerskiego, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych domu maklerskiego;

38) rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia obsługi kasowej klientów przez dom maklerski;

39) przekroczeniu poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. a rozporządzenia 575/2013, lub poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. b rozporządzenia 575/2013, przez wielkość bilansowej i pozabilansowej działalności domu maklerskiego zaliczanej do portfela handlowego;

40) zamiarze ograniczenia prowadzonej działalności maklerskiej;

41) faktycznym ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej;

42) zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej;

43) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;

44) naruszaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, lub w art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, na zasadzie skonsolidowanej;

45) przekroczeniu limitu dużych ekspozycji;

46) podjęciu przez wspólników uchwały w sprawie powierzenia wspólnikowi prowadzenia spraw spółki lub w sprawie pozbawienia wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki osobowej;

47) odebraniu na mocy orzeczenia sądu wspólnikowi spółki osobowej będącej domem maklerskim prawa prowadzenia spraw spółki;

48) podjęciu przez wspólników uchwały o dalszym trwaniu spółki pomimo śmierci, ogłoszenia upadłości wspólnika lub wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela - w przypadku domu maklerskiego w formie spółki osobowej;

49) zakończeniu wykonywania którejkolwiek działalności spośród określonych w pkt 2, 3 i 5 lub świadczenia którejkolwiek usługi spośród określonych w pkt 4 i 6;

50) podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność maklerska oraz działalność lub świadczenie usług, o których mowa w pkt 2-6;

51) podjęciu przez organ zatwierdzający domu maklerskiego uchwały o sposobie podziału zysku domu maklerskiego za ubiegły rok obrotowy;

52) odmówieniu udzielenia lub nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego;

53) zawarciu transakcji, których wartość godziwa przekracza 5% funduszy własnych, z jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości;

54) zdarzeniach skutkujących ograniczeniem lub zniesieniem zamiaru co do kontynuowania działalności domu maklerskiego w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

55) naruszeniu wymogów dotyczących płynności, o których mowa w rozporządzeniu 575/2013, z uwzględnieniem art. 110y ust. 1 pkt 9 ustawy;

56) spełnieniu lub zaprzestaniu spełniania kryteriów dla jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

57) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie czynności nadzoru zgodności z prawem (inspektor nadzoru) lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem, bądź powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

58) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem;

59) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wypełnianie przez dom maklerski obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

60) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

2. Do aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należą aktywa stanowiące ponad 10% łącznej wartości kapitałów własnych lub 5% funduszy własnych.

3. Do domu maklerskiego, który:

1) nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4 i 6-9 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 29, 34, 38, 39, 44 i 45;

2) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 98 ust. 96) ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 12, 27-29, 34, 38, 39, 44 i 45.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia;

2) wskazanie, jakie czynności zostały podjęte w ramach posiadanego zezwolenia.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia wykonywania działalności;

2) wskazanie rodzaju wykonywanej działalności, o której mowa w art. 69h ust. 1 ustawy.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 9. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 10. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia losowego oraz rodzaj utraconych aktywów;

2) wartość księgową oraz szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

3) wysokość udziału wartości utraconych aktywów w wartości wszystkich aktywów;

4) przewidywane skutki utraty aktywów dla dalszej działalności domu maklerskiego.

§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) datę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

2) porządek obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

3) wysokość zadłużenia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego.

3. Po podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:

1) datę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

2) porządek obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

3) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Po podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 13. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, raport bieżący zawiera:

1) wysokość zadłużenia;

2) przyczyny zaprzestania wykonywania zobowiązań;

3) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

2. W przypadku gdy decyzja o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zapadła w formie uchwały, do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 14. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 11, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. W przypadku gdy decyzja o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego zapadła w formie uchwały, do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 15. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12, raport bieżący zawiera:

1) wysokość straty, kapitału zakładowego, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych;

2) datę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

3) porządek obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia domu maklerskiego.

§ 16. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13, do raportu bieżącego dołącza się kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, a w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości zgłoszonego przez wierzycieli ponadto opinię zarządu, wspólników, partnerów lub komplementariuszy, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki.

§ 17. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 14, do raportu bieżącego dołącza się kopię oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

§ 18. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, raport bieżący wskazuje przyczynę powodującą rozwiązanie spółki będącej domem maklerskim oraz datę jej wystąpienia. Do raportu bieżącego dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego wystąpienie tej przyczyny.

§ 19. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, raport bieżący zawiera imiona, nazwiska i adresy likwidatorów, ze wskazaniem, czy są to wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu, czy osoby powołane uchwałą wspólników, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, wybrane zgodnie ze statutem, czy wyznaczone przez sąd.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały o otwarciu likwidacji.

§ 20. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 17, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu domu maklerskiego, który podjął uchwałę - w przypadku gdy dom maklerski działa w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi;

2) datę podjęcia uchwały;

3) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności podmiotu, z którym jest planowane połączenie, oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim ten podmiot jest zarejestrowany we właściwym rejestrze;

4) przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze połączenia;

5) przewidywaną datę połączenia.

2. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie we właściwym dzienniku urzędowym planu połączenia do raportu bieżącego dołącza się kopię tego wniosku, a w przypadku gdy wniosek jest składany przez inną spółkę biorącą udział w połączeniu - informację o dacie złożenia wniosku przez tę spółkę.

§ 21. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 18, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 22. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 19, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 23. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 20, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności podmiotu, z którym następuje połączenie, oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim ten podmiot jest zarejestrowany we właściwym rejestrze;

3) przyczyny podjęcia uchwały o połączeniu;

4) rodzaj i sposób połączenia;

5) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych połączenia;

6) dzień bilansowy, na który sporządzono bilanse, na podstawie których ma być dokonane połączenie;

7) termin zgłoszenia połączenia do właściwych rejestrów.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały o połączeniu oraz pisemną opinię biegłego na temat planowanego połączenia, o ile uzyskanie opinii było wymagane.

3. Do raportu bieżącego dołącza się plan połączenia, o którym mowa w art. 499 lub art. 518 Kodeksu spółek handlowych, o ile został przygotowany i nie został wcześniej przedstawiony Komisji.

§ 24. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu domu maklerskiego, który podjął uchwałę;

2) datę podjęcia uchwały;

3) nazwy (firmy), siedziby, adresy i przedmiot działalności spółek zamierzających uczestniczyć w podziale;

4) przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze podziału;

5) przewidywaną datę podziału.

2. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie we właściwym dzienniku urzędowym planu podziału do raportu bieżącego dołącza się kopię tego wniosku, a w przypadku gdy wniosek jest składany przez inną spółkę biorącą udział w podziale - informację o dacie złożenia wniosku przez tę spółkę.

§ 25. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 22, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 26. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 23, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.

§ 27. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 24, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) nazwę (firmę), siedzibę, adres i przedmiot działalności spółek uczestniczących w podziale;

3) przyczyny podjęcia uchwały o podziale;

4) rodzaj i sposób podziału;

5) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych podziału;

6) dzień bilansowy, na który sporządzono bilans, na podstawie którego podział ma być dokonany;

7) termin zgłoszenia podziału do właściwego rejestru.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale oraz pisemną opinię biegłego na temat planowanego podziału, o ile uzyskanie opinii było wymagane.

3. Do raportu bieżącego dołącza się plan podziału, o którym mowa w art. 534 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie został wcześniej przedstawiony Komisji.

§ 28. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 25, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu domu maklerskiego, który podjął uchwałę - w przypadku gdy dom maklerski działa w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi;

2) datę podjęcia uchwały;

3) rodzaj przekształcenia;

4) przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze przekształcenia;

5) przewidywaną datę przekształcenia.

§ 29. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 26, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) przyczyny podjęcia uchwały o przekształceniu;

3) rodzaj przekształcenia;

4) ocenę przewidywanych skutków ekonomicznych przekształcenia;

5) dzień bilansowy, na który sporządzono bilans, na podstawie którego przekształcenie ma być dokonane;

6) termin zgłoszenia przekształcenia do właściwego rejestru.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały wspólników, zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o przekształceniu, a jeżeli jest wymagane sporządzenie planu przekształcenia - pisemną opinię biegłego rewidenta na temat planu przekształcenia.

3. W przypadku gdy jest wymagane sporządzenie planu przekształcenia, do raportu bieżącego dołącza się plan przekształcenia, o którym mowa w art. 558 Kodeksu spółek handlowych, o ile nie został wcześniej przedstawiony Komisji.

§ 30. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 27, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu domu maklerskiego, który podjął uchwałę - w przypadku gdy dom maklerski działa w formie spółki kapitałowej lub spółki partnerskiej, w której prowadzenie spraw spółki powierzono zarządowi;

2) datę podjęcia uchwały;

3) przyczyny podjęcia uchwały o zmianie w kapitałach własnych zaliczanych do środków własnych domu maklerskiego oraz w pozostałych kapitałach własnych;

4) rodzaj, sposób i przewidywany termin zmiany oraz wysokość, o jaką kapitały własne ulegną zmianie.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały o zmianie w kapitałach własnych domu maklerskiego.

§ 31. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 28, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj papieru wartościowego;

2) wskazanie organu, który podjął uchwałę;

3) datę podjęcia uchwały o emisji oraz przewidywany termin jej wykonania;

4) wielkość emisji, oznaczenie serii lub transzy i przewidywany termin sprzedaży;

5) wartość nominalną oraz cenę emisyjną dłużnych papierów wartościowych;

6) przewidywaną łączną wysokość wpływów z emisji;

7) warunki wykupu i oprocentowania dłużnych papierów wartościowych;

8) przewidziane w warunkach emisji świadczenia niepieniężne;

9) wysokość przewidywanych gwarancji lub innych zabezpieczeń, nazwę (firmę) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej oraz sumę jej kapitałów własnych wykazaną w bilansie za ostatni rok obrotowy;

10) cel emisji;

11) podmioty, do których jest kierowana emisja.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały właściwego organu domu maklerskiego o emisji dłużnych papierów wartościowych.

3. Po upływie terminu sprzedaży emisji papierów wartościowych, kolejnych serii lub transz przekazuje się, w formie raportu bieżącego, informacje o faktycznie zrealizowanych wpływach pieniężnych i faktycznej wysokości zobowiązań domu maklerskiego z tytułu emisji oraz o uzyskanych gwarancjach lub innych zabezpieczeniach.

§ 32. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres lub imię, nazwisko i adres podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

2) wysokość, warunki i terminy spłaty instrumentów kapitałowych lub pożyczek podporządkowanych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

3) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych domu maklerskiego z podmiotem, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

4) przedmiot działalności podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

5) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim podmiot, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013, jest zarejestrowany we właściwym rejestrze.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013.

§ 33. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 30, raport bieżący zawiera:

1) dane o firmie audytorskiej:

a) nazwę (firmę),

b) adres jej siedziby,

c) numer wpisu na listę firm audytorskich;

2) datę zawarcia umowy;

3) informację, czy dom maklerski korzystał w przeszłości z usług tej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;

4) w przypadku gdy dom maklerski korzystał z usług firmy audytorskiej bezpośrednio przed zawarciem umowy - datę, od której rozpoczęto korzystanie z usług firmy audytorskiej;

5) wskazanie organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej, z którą została zawarta umowa;

6) informację, czy wybór firmy audytorskiej uzyskał pozytywną rekomendację komitetu audytu funkcjonującego w domu maklerskim - w przypadku domu maklerskiego będącego jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

7) okres, na jaki została zawarta umowa.

§ 34. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 31, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie strony, która wypowiedziała lub rozwiązała umowę;

2) informację o konsekwencjach finansowych wypowiedzenia lub rozwiązania umowy;

3) informację o wcześniejszej rezygnacji z wyrażania opinii, opinii negatywnych lub opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych domu maklerskiego, wydanych przez firmę audytorską, której wypowiedzenie lub rozwiązanie dotyczy;

4) wskazanie organów zalecających lub akceptujących wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z firmą audytorską;

5) opis rozbieżności, jakie miały miejsce pomiędzy zarządem domu maklerskiego a firmą audytorską, której wypowiedzenie lub rozwiązanie dotyczy, co do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu badania, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię pisma firmy audytorskiej sporządzonego na prośbę domu maklerskiego i adresowanego do Komisji, w którym firma audytorska potwierdza lub nie potwierdza informacji podanych w raporcie bieżącym.

§ 35. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 32, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) wskazanie organu zatwierdzającego, który podjął uchwałę.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały o zatwierdzeniu albo odrzuceniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

§ 36. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 33, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 37. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 34, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w częściach I oraz J załącznika nr 7 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00, C 03.00 oraz C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, str. 1, z późn. zm.7))8);

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 34;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 34.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 34, utrzymuje się dłużej niż dzień, raport bieżący jest przekazywany codziennie; w takim przypadku opis działań jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 38. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 35, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 39. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 36, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość zobowiązań;

3) oznaczenie wierzycieli (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości zobowiązań domu maklerskiego przypadającej na każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania;

5) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych wierzycieli z domem maklerskim.

2. Do zobowiązań, o których mowa w ust. 1, są wliczane zobowiązania domu maklerskiego dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący zawiera informację o treści tych orzeczeń lub decyzji.

§ 40. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 37, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość wierzytelności;

3) oznaczenie dłużników (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości wierzytelności domu maklerskiego przypadających od każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności;

5) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych dłużników z domem maklerskim.

2. Do wierzytelności, o których mowa w ust. 1, są wliczane wierzytelności domu maklerskiego dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący zawiera informację o treści tych orzeczeń lub decyzji.

§ 41. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia lub zakończenia obsługi kasowej;

2) adres punktu obsługi klientów lub oddziału, w którym rozpoczęto lub zakończono prowadzenie obsługi kasowej.

§ 42. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 39, raport bieżący zawiera:

1) datę dokonania obliczeń, na podstawie których stwierdzono zmianę skali prowadzonej działalności;

2) poziom warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1 rozporządzenia 575/2013.

§ 43. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 40, raport bieżący zawiera:

1) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze ograniczenia działalności maklerskiej;

2) wskazanie zakresu działalności maklerskiej, której wykonywania dom maklerski zamierza zaprzestać, poprzez odniesienie do czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy;

3) przyczyny ograniczenia działalności maklerskiej;

4) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej ograniczenie działalności maklerskiej;

5) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 4.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa obejmującej ograniczenie działalności maklerskiej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie ograniczenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 44. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 41, raport bieżący zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności maklerskich.

§ 45. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 42, raport bieżący zawiera:

1) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

2) przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

3) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej;

4) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 3.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

§ 46. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 43, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności maklerskiej.

§ 47. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 44, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w częściach F oraz G załącznika nr 9 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00 oraz C 03.00, C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/20138);

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 44;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanu zgodnego z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 44.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 44, utrzymuje się dłużej niż dzień, raport bieżący jest przekazywany codziennie; w takim przypadku opis działań jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 48. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 45, raport bieżący zawiera:

1) datę przekroczenia limitu dużych ekspozycji;

2) nazwę lub nazwy (firmę lub firmy) podmiotu lub grupy powiązanych klientów w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 575/2013;

3) wysokość i rodzaj ekspozycji stanowiącej przekroczenie limitu dużych ekspozycji wobec danego podmiotu z podziałem na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe, ze wskazaniem, czy ekspozycję zaliczono do portfela handlowego;

4) wskazanie wartości limitów dużych ekspozycji;

5) poziom uznanego kapitału na dzień przekroczenia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu zmniejszenia wartości ekspozycji poniżej limitu dużych ekspozycji.

3. W przypadku gdy dom maklerski spełnia warunki określone w art. 395 ust. 5 rozporządzenia 575/2013, wskazuje tę okoliczność w raporcie bieżącym.

4. W przypadku przekroczenia limitu dużych ekspozycji na zasadzie skonsolidowanej dom maklerski obowiązany do spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej przekazuje raport bieżący zawierający dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wartości poziomu uznanego kapitału obliczonego w oparciu o sytuację skonsolidowaną.

5. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 45, utrzymuje się dłużej niż dzień, raport bieżący jest przekazywany codziennie; w takim przypadku opis działań jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 49. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 46, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie osoby, której powierzono prowadzenie spraw spółki lub którą pozbawiono prawa prowadzenia spraw spółki;

2) wskazanie powodów pozbawienia prawa prowadzenia spraw spółki.

2. W przypadku powierzenia prowadzenia spraw spółki osobie trzeciej raport zawiera imię i nazwisko tej osoby.

3. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia spraw spółki lub w sprawie pozbawienia prawa prowadzenia spraw spółki.

§ 50. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 47, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie osoby, którą pozbawiono prawa prowadzenia spraw spółki;

2) wskazanie powodów pozbawienia prawa prowadzenia spraw spółki.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię orzeczenia sądu o odebraniu wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

§ 51. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 48, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie przyczyny, pomimo której wystąpienia wspólnicy postanowili o dalszym trwaniu spółki;

2) datę podjęcia uchwały przez wspólników o dalszym trwaniu spółki.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

§ 52. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 49, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj działalności lub usług;

2) datę zakończenia prowadzenia działalności lub świadczenia usług.

§ 53. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 50, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność maklerska oraz działalność lub świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-6;

2) rodzaj działalności.

§ 54. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 51, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) wskazanie organu zatwierdzającego, który podjął uchwałę.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały.

§ 55. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 52, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) powód odmówienia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały.

§ 56. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 53, raport bieżący zawiera:

1) datę zawarcia transakcji;

2) nazwę jednostki powiązanej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości;

3) przedmiot i rodzaj transakcji;

4) wartość transakcji;

5) poziom funduszy własnych.

§ 57. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 54, raport bieżący zawiera:

1) opis zdarzenia skutkującego ograniczeniem lub zniesieniem zamiaru co do kontynuowania działalności domu maklerskiego w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

2) planowane decyzje dotyczące dalszej działalności domu maklerskiego.

2. W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej dalszej działalności domu maklerskiego do raportu bieżącego dołącza się kopię tej decyzji.

§ 58. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 55, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia wymogów dotyczących płynności;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) wskazanie wymogów dotyczących płynności, które zostały naruszone;

4) wartości określające wysokość naruszenia wymogów dotyczących płynności;

5) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanu zgodnego z wymogami dotyczącymi płynności.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 55, utrzymuje się dłużej niż dzień, raport bieżący jest przekazywany codziennie; w takim przypadku opis działań jest przekazywany w pierwszym raporcie, chyba że w zakresie tych działań nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 59. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 56, raport bieżący zawiera:

1) określenie raportowanego zdarzenia:

a) spełnienie kryteriów dla uznania domu maklerskiego za jednostkę zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach,

b) zaprzestanie spełniania kryteriów dla uznania domu maklerskiego za jednostkę zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

2) wartość aktywów posiadanych na rachunkach klientów lub zarządzanych aktywów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy;

3) liczbę posiadanych klientów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy.

§ 60. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 57, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora nadzoru lub innej osoby wchodzącej w skład komórki do spraw zgodności z prawem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 61. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 58, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 62. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 59, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 63. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 60, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

2) numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

3) miejsce zatrudnienia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego (centrala, oddział, punkt obsługi klientów lub punkt przyjmowania zleceń);

4) numer i nazwę oddziału, punktu obsługi klientów lub punktu przyjmowania zleceń;

5) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

6) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

7) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna;

8) wskazanie czynności maklerskich, do wykonywania których dana osoba została zatrudniona;

9) aktualną listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych w domu maklerskim, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego - w zależności od tego, która lista uległa zmianie.

Rozdział 3

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności biur maklerskich

§ 64. Biuro maklerskie przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

3) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

5) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej, o których mowa w art. 3423) Kodeksu spółek handlowych;

6) istotnym naruszeniu przez biuro maklerskie zasad świadczenia usług maklerskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez biuro maklerskie;

8) zamiarze ograniczenia prowadzonej działalności maklerskiej;

9) faktycznym ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej;

10) zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej;

11) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;

12) zakończeniu wykonywania którejkolwiek działalności spośród określonych w pkt 2 i 4 lub świadczenia którejkolwiek usługi spośród określonych w pkt 3 i 5;

13) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębniono biuro maklerskie, planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

14) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębniono biuro maklerskie, planu podziału tego banku;

15) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie czynności nadzoru zgodności z prawem (inspektor nadzoru) lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem, bądź powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

16) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wypełnianie przez biuro maklerskie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

17) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

§ 65. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia;

2) wskazanie, jakie czynności zostały podjęte w ramach posiadanego zezwolenia.

§ 66. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 67. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 68. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 69. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 70. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 6, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 71. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 7, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 72. 1. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny ograniczenia działalności maklerskiej;

2) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej ograniczenie działalności maklerskiej;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej ograniczenie działalności maklerskiej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie ograniczenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

4. W przypadku gdy decyzję w sprawie ograniczenia działalności maklerskiej podejmuje zarząd, do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały zarządu.

§ 73. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 9, raport bieżący zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności maklerskich.

§ 74. 1. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 10, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

2) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

4. W przypadku gdy decyzję w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej podejmuje zarząd, do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały zarządu.

§ 75. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 11, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności maklerskiej.

§ 76. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 12, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj działalności lub usług;

2) datę zakończenia prowadzenia działalności lub świadczenia usług.

§ 77. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 13, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 78. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 14, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.

§ 79. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 15, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora nadzoru lub innej osoby wchodzącej w skład komórki do spraw zgodności z prawem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 80. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 16, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 81. W przypadku, o którym mowa w § 64 pkt 17, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

2) numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

3) miejsce zatrudnienia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego (centrala, oddział, punkt obsługi klientów lub punkt przyjmowania zleceń);

4) numer i nazwę oddziału, punktu obsługi klientów lub punktu przyjmowania zleceń;

5) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

6) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

7) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna;

8) wskazanie czynności maklerskich, do wykonywania których dana osoba została zatrudniona;

9) aktualną listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych w biurze maklerskim, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego - w zależności od tego, która lista uległa zmianie.

Rozdział 4

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności wyodrębnionych jednostek banków

§ 82. Wyodrębniona jednostka banku przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

3) istotnym naruszeniu przez wyodrębnioną jednostkę banku zasad świadczenia usług maklerskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez wyodrębnioną jednostkę banku;

5) zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej;

6) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej;

7) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

8) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu podziału tego banku;

9) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

§ 83. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 1, raport bieżący zawiera informacje o dacie rozpoczęcia działalności maklerskiej w ramach posiadanego zezwolenia.

§ 84. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 85. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 3, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 86. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 4, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 87. 1. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 5, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

2) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

4. W przypadku gdy decyzję w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej podejmuje zarząd, do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały zarządu.

§ 88. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 6, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności maklerskiej.

§ 89. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 7, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 90. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 8, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.

§ 91. W przypadku, o którym mowa w § 82 pkt 9, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

2) numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

3) miejsce zatrudnienia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego (centrala, oddział, punkt obsługi klientów lub punkt przyjmowania zleceń);

4) numer i nazwę oddziału, punktu obsługi klientów lub punktu przyjmowania zleceń;

5) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

6) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

7) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna;

8) wskazanie czynności maklerskich, do wykonywania których dana osoba została zatrudniona;

9) aktualną listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych w wyodrębnionej jednostce banku, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego - w zależności od tego, która lista uległa zmianie.

Rozdział 5

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

§ 92. Bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy;

2) istotnym naruszeniu zasad świadczenia usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie wykonywania czynności określonych w art. 70 ust. 2 ustawy;

3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

4) zamiarze ograniczenia działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

5) faktycznym ograniczeniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

6) zamiarze rezygnacji z działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

7) faktycznym zaprzestaniu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

8) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wypełnianie przez bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów.

§ 93. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;

2) wskazanie, jakie czynności zostały podjęte w ramach działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

§ 94. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 2, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 95. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 3, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 96. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 4, raport bieżący zawiera informację o terminie ograniczenia działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

§ 97. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 5, raport bieżący zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania działalności na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

§ 98. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 6, raport bieżący zawiera informację o terminie rezygnacji z wykonywania działalności na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

§ 99. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 7, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy.

§ 100. W przypadku, o którym mowa w § 92 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

Rozdział 6

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności i sytuacji finansowej zagranicznych osób prawnych oraz o zdarzeniach dotyczących działalności zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską

§ 101. Zagraniczna osoba prawna przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o następujących zdarzeniach dotyczących działalności lub sytuacji finansowej oddziału:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) rozpoczęciu wykonywania działalności, o której mowa w art. 69i ustawy;

3) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;

4) rozpoczęciu wykonywania działalności w zakresie obsługi wezwań, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

5) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej, o których mowa w art. 3423) Kodeksu spółek handlowych;

6) utracie, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości, jeżeli aktywa te wchodziły do składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności przez oddział;

7) otrzymaniu przez zagraniczną osobę prawną od zakładu ubezpieczeń odszkodowania za szkodę spowodowaną utratą, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości, jeżeli aktywa te wchodziły do składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności przez oddział;

8) powzięciu wiadomości o wszczęciu lub żądaniu wszczęcia w stosunku do zagranicznej osoby prawnej postępowań przed właściwymi organami administracyjnymi lub sądowymi dotyczących likwidacji, upadłości z powodu niewypłacalności lub innych mogących doprowadzić do likwidacji zagranicznej osoby prawnej albo do powstania obowiązku pokrywania należności tej osoby prawnej wobec jej klientów przez system rekompensat utworzony zgodnie z przepisami państwa siedziby tej osoby prawnej;

9) podjęciu decyzji o zmianie wysokości funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału;

10) istotnym naruszeniu przez oddział zasad świadczenia usług maklerskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy;

11) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez oddział;

12) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących zobowiązań oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej;

13) uzyskaniu informacji o wszczęciu przed organem administracji publicznej lub sądem jednego lub kilku postępowań dotyczących wierzytelności oddziału, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% funduszu przeznaczonego na prowadzenie działalności maklerskiej;

14) rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia obsługi kasowej klientów przez oddział;

15) zakończeniu wykonywania którejkolwiek działalności spośród określonych w pkt 2 i 4 lub świadczenia którejkolwiek usługi spośród określonych w pkt 3 i 5;

16) podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność maklerska oraz działalność lub świadczenie usług, o których mowa w pkt 2-5;

17) zamiarze ograniczenia prowadzonej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej;

18) faktycznym ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej;

19) zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej;

20) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie siedziby zagranicznej osoby prawnej;

21) spełnieniu lub zaprzestaniu spełniania kryteriów dla jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

22) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie czynności nadzoru zgodności z prawem (inspektor nadzoru) lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem, bądź powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

23) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem;

24) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z osobą odpowiedzialną za wypełnianie przez firmę inwestycyjną obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

25) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

§ 102. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 1, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia;

2) wskazanie, jakie czynności zostały podjęte w ramach posiadanego zezwolenia.

§ 103. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 2, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 104. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 3, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 105. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 4, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia wykonywania działalności.

§ 106. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 5, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 107. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 6, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia losowego oraz rodzaj utraconych aktywów;

2) wartość księgową oraz szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

3) wysokość udziału wartości utraconych aktywów w wartości wszystkich aktywów;

4) przewidywane skutki utraty aktywów dla dalszej działalności oddziału.

§ 108. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 7, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę), siedzibę oraz adres zakładu ubezpieczeń;

2) datę otrzymania środków pieniężnych z tytułu odszkodowania;

3) wysokość środków pieniężnych otrzymanych od zakładu ubezpieczeń z tytułu odszkodowania.

§ 109. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 8, raport bieżący zawiera informację o rodzaju wszczętego postępowania, oznaczenie organu, przed którym zostało ono wszczęte, oraz przewidywaną datę jego zakończenia.

§ 110. 1. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 9, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny, datę oraz tryb podjęcia decyzji;

2) przewidywany termin zmiany oraz wysokość, o jaką fundusz ulegnie zmianie.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały właściwego organu zagranicznej osoby prawnej o zmianie wysokości funduszu przeznaczonego na działalność maklerską w formie oddziału.

§ 111. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 10, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj czynności podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 112. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 11, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 113. 1. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 12, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość zobowiązań;

3) oznaczenie wierzycieli (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości zobowiązań przypadającej na każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają zobowiązania.

2. Do zobowiązań, o których mowa w ust. 1, są wliczane zobowiązania oddziału dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący zawiera informację o treści tych orzeczeń lub decyzji.

§ 114. 1. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 13, raport bieżący zawiera:

1) wskazanie organu lub sądu, przed którym wszczęto postępowanie;

2) wysokość wierzytelności;

3) oznaczenie dłużników (imię, nazwisko, nazwę lub firmę, siedzibę, adres i przedmiot działalności) wraz z określeniem wysokości wierzytelności oddziału przypadających od każdego z nich;

4) opis stosunków prawnych, z których wynikają wierzytelności.

2. Do wierzytelności, o których mowa w ust. 1, są wliczane wierzytelności oddziału dochodzone w postępowaniach przed sądem, w których wydano nieprawomocny wyrok albo postanowienie, lub w postępowaniach administracyjnych niezakończonych decyzją ostateczną.

3. Po uprawomocnieniu się wyroku albo postanowienia sądu lub gdy decyzja administracyjna stanie się ostateczna, raport bieżący zawiera informację o treści tych orzeczeń lub decyzji.

§ 115. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 14, raport bieżący zawiera:

1) datę rozpoczęcia lub zakończenia obsługi kasowej;

2) adres punktu obsługi klientów, w którym rozpoczęto lub zakończono prowadzenie obsługi kasowej.

§ 116. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 15, raport bieżący zawiera:

1) rodzaj działalności lub usług;

2) datę zakończenia prowadzenia działalności lub świadczenia usług.

§ 117. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 16, raport bieżący zawiera:

1) datę podjęcia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność maklerska oraz działalność lub świadczenie usług, o których mowa w § 101 pkt 2-5;

2) rodzaj działalności.

§ 118. 1. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 17, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny ograniczenia działalności maklerskiej;

2) datę i tryb podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zamiarze ograniczenia działalności maklerskiej;

3) przewidywaną datę ograniczenia działalności maklerskiej.

2. Po podjęciu przez właściwy organ zagranicznej osoby prawnej decyzji w sprawie ograniczenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej decyzji.

§ 119. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 18, raport bieżący zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności maklerskich.

§ 120. 1. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 19, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

2) datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej;

3) przewidywaną datę rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej.

2. Po podjęciu przez właściwy organ zagranicznej osoby prawnej decyzji w sprawie rezygnacji z działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej decyzji.

§ 121. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 20, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania wykonywania danej czynności maklerskiej.

§ 122. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) określenie raportowanego zdarzenia:

a) spełnienie kryteriów uznania oddziału za jednostkę zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach,

b) zaprzestanie spełniania kryteriów uznania oddziału za jednostkę zainteresowania publicznego określonych w art. 2 pkt 9 lit. h ustawy o biegłych rewidentach;

2) wartość aktywów posiadanych na rachunkach klientów lub zarządzanych aktywów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy;

3) liczbę posiadanych klientów na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy.

§ 123. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 22, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora nadzoru lub innej osoby wchodzącej w skład komórki do spraw zgodności z prawem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 124. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 23, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 125. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 24, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 126. W przypadku, o którym mowa w § 101 pkt 25, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

2) numer licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego;

3) miejsce zatrudnienia maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego (centrala, oddział, punkt obsługi klientów lub punkt przyjmowania zleceń);

4) numer i nazwę oddziału, punktu obsługi klientów lub punktu przyjmowania zleceń;

5) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

6) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

7) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna;

8) wskazanie czynności maklerskich, do wykonywania których dana osoba została zatrudniona;

9) aktualną listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych zatrudnionych w domu maklerskim, ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów licencji maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego - w zależności od tego, która lista uległa zmianie.

§ 127. 1. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału przepisy § 101 pkt 1-5, 10, 11 i 14-25, § 102-106, § 111, § 112 oraz § 115-126 stosuje się odpowiednio.

2. Do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez otwierania oddziału, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość, ze swojej siedziby lub oddziału, w odniesieniu do prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przepisy § 101 pkt 1, 10 i 11, § 102, § 111 oraz § 112 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7

Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności banków powierniczych

§ 128. Bank powierniczy przekazuje Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o:

1) rozpoczęciu prowadzenia działalności powierniczej;

2) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzeniem działalności powierniczej;

3) zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej;

4) faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności powierniczej;

5) istotnym naruszeniu przez bank powierniczy zasad świadczenia działalności powierniczej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

7) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu podziału tego banku;

8) zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z pracownikiem odpowiedzialnym za wykonywanie czynności nadzoru zgodności z prawem (inspektor nadzoru) lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem, bądź powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub jej odwołaniu;

9) rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie wykonywania funkcji agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy.

§ 129. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 1, raport bieżący zawiera informację o dacie rozpoczęcia działalności powierniczej.

§ 130. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 2, do raportu bieżącego dołącza się kopię zawiadomienia.

§ 131. 1. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 3, raport bieżący zawiera:

1) przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej;

2) datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności powierniczej;

3) porządek obrad walnego zgromadzenia, o którym mowa w pkt 2.

2. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności powierniczej.

3. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały.

4. W przypadku gdy decyzję w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej podejmuje zarząd, do raportu bieżącego dołącza się kopię uchwały zarządu.

§ 132. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 4, raport bieżący zawiera datę faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności powierniczej.

§ 133. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 5, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) istotę naruszenia;

4) rodzaj działań podjętych w związku z wykryciem naruszenia.

§ 134. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 6, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 135. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 7, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.

§ 136. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 8, raport bieżący zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora nadzoru lub innej osoby wchodzącej w skład komórki do spraw zgodności z prawem;

2) datę zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana;

3) rodzaj zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana - w przypadku zawarcia takiej umowy;

4) wskazanie trybu rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, wraz z opisem przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazaniem strony umowy inicjującej jej rozwiązanie - w przypadku rozwiązania takiej umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska - w przypadku gdy tą stroną jest osoba fizyczna.

§ 137. W przypadku, o którym mowa w § 128 pkt 9, raport bieżący zawiera datę rozpoczęcia świadczenia usług.

Rozdział 8

Pozostałe informacje oraz tryb, forma i terminy przekazywania informacji

§ 138. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji półroczne sprawozdanie z działalności domu maklerskiego oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej.

2. Biuro maklerskie oraz wyodrębniona jednostka banku przekazują Komisji półroczne sprawozdanie z działalności odpowiednio biura maklerskiego oraz wyodrębnionej jednostki banku oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej.

3. Zagraniczna osoba prawna przekazuje Komisji półroczne sprawozdanie z działalności oddziału oraz z funkcjonowania w nim systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej.

4. Bank powierniczy przekazuje Komisji półroczne sprawozdanie z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej dotyczące jednostki organizacyjnej banku zajmującej się prowadzeniem działalności powierniczej.

5. Sprawozdanie z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej jest sporządzane za każde półrocze roku kalendarzowego.

6. Jeżeli dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębniona jednostka banku, oddział zagranicznej osoby prawnej oraz bank powierniczy rozpoczęły odpowiednio działalność maklerską oraz działalność powierniczą w maju, w czerwcu, w listopadzie albo w grudniu, dane za okres, o którym mowa w ust. 5, można połączyć z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej za okres następny.

7. Dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębniona jednostka banku oraz oddział zagranicznej osoby prawnej sporządzają półroczne sprawozdanie z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej podmiotu prowadzącego działalność maklerską (PRN-01) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

8. Bank powierniczy sporządza półroczne sprawozdanie z działalności oraz z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej banku powierniczego (PRN-02) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

9. Firma inwestycyjna i bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, przekazują Komisji roczny raport, sporządzany przez firmę audytorską, obejmujący ocenę wypełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.

10. Dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską i bank powierniczy przekazują Komisji każdorazowo pisemny raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, o którym mowa w § 24 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. poz. 1111).

11. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz wyodrębnionej jednostki banku.

§ 139. 1. Dom maklerski przekazuje Komisji sprawozdanie miesięczne, półroczne sprawozdanie finansowe, wstępne roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe domu maklerskiego.

2. Dom maklerski przekazuje Komisji wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostały one sporządzone. Dom maklerski, który podlega wymogom kapitałowym na zasadzie skonsolidowanej określonym w rozporządzeniu 575/2013, przekazuje Komisji informację o wybranych skonsolidowanych danych finansowych oraz sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych na zasadzie skonsolidowanej, jeżeli posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7-9 ustawy.

3. Biuro maklerskie przekazuje Komisji sprawozdanie w zakresie rachunków klientów zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy dom maklerski rozpoczął działalność maklerską w piątym lub szóstym miesiącu roku obrotowego, sporządzanie i przekazywanie sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze tego roku obrotowego nie jest obowiązkowe.

5. Bank powierniczy, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską oraz zagraniczna osoba prawna przekazują Komisji zestawienia statystyczne.

6. Dom maklerski, który sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, dołącza do półrocznego, wstępnego rocznego oraz rocznego sprawozdania finansowego informację o wybranych danych finansowych z zakresu bilansu, pozycji pozabilansowych oraz rachunku zysków i strat za okres i na dzień, którego to sprawozdanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Sprawozdania miesięczne, informacje o wybranych danych finansowych, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

8. Dom maklerski, który posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy, przekazuje Komisji sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

9. Dom maklerski przekazuje Komisji sprawozdanie w zakresie płynności zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 140. 1. Dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym przedstawia się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie miesięczne sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na dzień bilansowy.

3. Sprawozdanie miesięczne sporządza się narastająco od początku roku obrotowego.

4. W przypadku zmiany zastosowanych metod wykazywania danych zawartych w sprawozdaniu miesięcznym sporządza się notę objaśniającą, w której przedstawia się informacje zapewniające porównywalność danych, o których mowa w ust. 1.

5. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia, z wyłączeniem części J tego załącznika.

6. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy oraz jest firmą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c9) rozporządzenia 575/2013, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia, z wyłączeniem części I oraz J tego załącznika.

§ 141. 1. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się za pierwsze półrocze roku obrotowego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się według wzoru dla rocznego sprawozdania finansowego określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, zgodnie z tą ustawą i obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego netto, określonych na dzień bilansowy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego półrocza roku obrotowego z danymi przedstawionymi za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, z wyjątkiem bilansu i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, które sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego półrocza roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dane o wysokości kosztów delegacji zagranicznych oraz usług obcych za okres pierwszego półrocza roku obrotowego.

§ 142. 1. Wstępne roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dane o wysokości kosztów delegacji zagranicznych oraz usług obcych za rok obrotowy.

§ 143. 1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

2. Dom maklerski dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z badania tego sprawozdania oraz sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dane o wysokości kosztów delegacji zagranicznych oraz usług obcych za rok obrotowy.

§ 144. 1. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w sposób zapewniający porównywalność danych bieżącego roku obrotowego z danymi przedstawionymi za poprzedni rok obrotowy.

2. Dom maklerski dołącza do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z badania tego sprawozdania oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości.

§ 145. 1. Dane zawarte w zestawieniu statystycznym przedstawia się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Zestawienie statystyczne sporządza się raz na trzy miesiące, za każdy kwartał roku kalendarzowego.

3. Instrumenty finansowe na rachunkach papierów wartościowych wykazywane w zestawieniu statystycznym wycenia się według zasad zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

§ 146. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych danych finansowych przedstawia się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B i D informacji o wybranych danych finansowych - według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych - narastająco od początku roku obrotowego.

§ 147. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych przedstawia się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B, D i G informacji o wybranych danych finansowych - według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych - narastająco od początku roku obrotowego.

§ 148. 1. Dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębniona jednostka banku, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej oraz zagraniczna osoba prawna przekazują Komisji kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej.

2. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej jest sporządzane za każdy kwartał roku kalendarzowego.

3. W przypadku nierozpoczęcia działalności z początkiem kwartału kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej zawiera dane za okres od rozpoczęcia działalności do końca kwartału, w którym działalność rozpoczęto.

4. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej jest sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 149. 1. Raport bieżący przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji odpowiednio przez dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębnioną jednostkę banku, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, zagraniczną osobę prawną oraz bank powierniczy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, 8, 13, 15, 16, 19, 23, 34 i 40-43, § 64 pkt 8-16, § 82 pkt 5-8, § 92 pkt 4-7, § 101 pkt 6, 8 i 17-20 oraz § 128 pkt 3, 4, 6 i 7, raport bieżący przekazuje się w terminie dnia roboczego od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębnioną jednostkę banku, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, zagraniczną osobę prawną oraz bank powierniczy.

3. Sprawozdania, o których mowa w § 138 ust. 7 i 8, przekazuje się w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia każdego półrocza kalendarzowego.

4. Raport, o którym mowa w § 138 ust. 9, przekazuje się wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.

5. Raport, o którym mowa w § 138 ust. 10, przekazuje się w terminie 3 dni roboczych od jego sporządzenia.

6. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 139 ust. 1, przekazuje się w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.

7. Informacje o wybranych danych finansowych, o których mowa w § 139 ust. 6, przekazuje się w terminie 20 dni od sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego lub zbadania rocznego sprawozdania finansowego.

8. Sprawozdanie w zakresie rachunków klientów, o którym mowa w § 139 ust. 3, przekazuje się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca objętego sprawozdaniem.

9. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 139 ust. 2, przekazuje się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

10. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w § 139 ust. 2, przekazuje się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

11. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 139 ust. 8, przekazuje się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

12. Sprawozdanie w zakresie płynności, o którym mowa w § 139 ust. 9, przekazuje się za każdy kwartał w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału objętego sprawozdaniem.

13. Półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1, przekazuje się w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

14. Wstępne roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1, oraz wstępne roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 2, przekazuje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego. W przypadku gdy w tym terminie sporządzono kilka wersji wstępnego rocznego sprawozdania finansowego lub wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przekazuje się ich ostatnią wersję.

15. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 1, wraz z dokumentami, o których mowa w § 143 ust. 2 i 3, oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 139 ust. 2, wraz z dokumentami, o których mowa w § 144 ust. 2, przekazuje się niezwłocznie po zakończeniu badania tych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, nie później jednak niż na 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku gdy opinia o badanym sprawozdaniu jest opinią z zastrzeżeniem, opinią negatywną lub biegły rewident odstąpił od wydania opinii, sprawozdanie przekazuje się niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

16. W przypadku przekazania rocznego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami, o których mowa w § 143 ust. 2 i 3, oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z dokumentami, o których mowa w § 144 ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, przekazanie wstępnego rocznego sprawozdania finansowego oraz wstępnego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie jest wymagane.

17. Zestawienie statystyczne, o którym mowa w § 139 ust. 5, przekazuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym zestawieniem.

18.10) Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej, o którym mowa w § 148, przekazuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.

Rozdział 9

Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

§ 150. (pominięty).11)

§ 151. (pominięty).11)

§ 152. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego Komisji, występujących lub o których powzięto informację, od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2019 r., dla których termin przekazania przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, chyba że informacje te zostały przekazane Komisji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3. Do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r., dla których termin przekazania przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 129, z 2011 r. poz. 983 oraz z 2017 r. poz. 1030).

§ 153. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 129, z 2011 r. poz. 983 oraz z 2017 r. poz. 1030).

§ 154. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia12), z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 4, § 7, § 64 pkt 3, § 67, § 101 pkt 3, § 104, § 128 pkt 9 oraz § 137, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2018)

Załącznik nr 1

WZÓR - PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM ORAZ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ (PRN-01)

Załącznik nr 2

WZÓR - PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ Z FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM ORAZ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ BANKU POWIERNICZEGO (PRN-02)

Załącznik nr 3

WZÓR - SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW (RACH KL)

Załącznik nr 4

WZÓR - INFORMACJE O WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH (IDF)

Załącznik nr 5

WZÓR - SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (PORTFEL)

Załącznik nr 6

WZÓR - SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI (LUKA PŁYNNOŚCI)

Załącznik nr 7

WZÓR - SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MDF)

Załącznik nr 8

WZÓR - ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

Załącznik nr 9

WZÓR - INFORMACJE O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH (SDF)

Załącznik nr 1015)

WZÓR - KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2640), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3) Uchylony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 187, 355 i 1090), która weszła w życie z dniem 1 marca 2021 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 16.03.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 65 z 25.02.2021, str. 70, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 225 z 25.06.2021, str. 52, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29.

5) Uchylony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140), która weszła w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.

6) Uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 31.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 31.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 263 z 29.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 213 z 17.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 321 z 06.12.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 281 z 09.11.2018, str. 1.

8) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 136 z 21.04.2021, str. 328, Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 30 z 11.02.2022, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 329 z 22.12.2022, str. 1), które weszło w życie z dniem 20 marca 2021 r.; stosuje się od dnia 28 czerwca 2021 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451.

9) Obecnie art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013 nie zawiera liter, zgodnie z art. 62 pkt 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 24.01.2020, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79), które weszło w życie z dniem 25 grudnia 2019 r.; stosuje się od dnia 26 czerwca 2021 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 2315), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

11) Zamieszczony w obwieszczeniu.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 marca 2019 r.

13) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 i 6.

14) Uchylony przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

16) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 10.

17) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 159.

18) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 120, Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 29.

19) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 98, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 64.

20) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i 190, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 144 z 07.06.2017, str. 14, Dz. Urz. UE L 148 z 10.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 07.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 137 z 04.06.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 309 z 05.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 22.03.2019, str. 8, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 12.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6, Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 252 z 30.09.2022, str. 4.

21) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 50, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 40 z 12.02.2019, str. 109, Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 55 oraz Dz. Urz. UE L 455 z 20.12.2021, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-26
  • Data obowiązywania: 2023-09-26
  • Dokument traci ważność: 2024-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA