REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2025

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252, z 2018 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 874 oraz z 2023 r. poz. 1081) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8a w ust. 1 w pkt 9 skreśla się wyrazy „oraz opłaty ewidencyjnej”;

2) w § 9 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b, w pkt 3 lit. b, w pkt 4 lit. b, w pkt 5 lit. b, w pkt 14 lit. b i w pkt 15 lit. b skreśla się wyrazy „oraz opłaty ewidencyjnej”,

b) w pkt 10 w lit. c skreśla się średnik i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

„ - z zastrzeżeniem art. 102 ust. 2b i 2c ustawy;";

3) w § 10 w ust. 3 w pkt 9 w lit. d i e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T - dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego stanowiący datę uzyskania po raz pierwszy uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie powyższych kategorii, z zastrzeżeniem art. 5b ust. 6 i art. 8 ustawy;";

4) w § 14b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy, wprowadzając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców w przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie informacji przekazanej przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z ujawnieniem wykroczenia na podstawie kontroli, o której mowa w art. 129g ust. 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2)), jako datę zatrzymania prawa jazdy wprowadza datę doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydanej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku wystawienia pokwitowania za zatrzymanie prawa jazdy przez organ kontroli ruchu drogowego w trybie art. 135a ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy za datę początku okresu zatrzymania prawa jazdy przyjmuje dzień wystawienia pokwitowania za zatrzymany fizycznie dokument, a w przypadku braku możliwości zatrzymania dokumentu w trakcie kontroli drogowej datą początku okresu zatrzymania prawa jazdy jest data doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydana na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy, organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wprowadza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do centralnej ewidencji kierowców, informację o dacie początku i końca okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia. Informacja ta jest wprowadzana po doręczeniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, z tym że jako datę początku okresu zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia wprowadza się datę faktycznego zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na drodze.”;

5) w § 26 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz opłaty ewidencyjnej”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b i pkt 4 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123).

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720 i 1723.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA