REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2026

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji;

2) wzór powiadomienia o ujęciu wyborcy w spisie wyborców burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy;

3) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób wydawania i ewidencjonowania tych zaświadczeń.

§ 2. [Spis wyborców]

1. Do spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów, zwanym dalej „spisem wyborców", kapitan statku wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 34 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Spis wyborców składa się z:

1) części A - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

4. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, wpisanych do stałych obwodów głosowania w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Część B spisu wyborców sporządza się tylko wtedy, gdy na statku przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

§ 3. [Wzór części A i B spisu wyborców]

1. Wzór części A spisu wyborców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór części B spisu wyborców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób sporządzania spisu wyborców]

1. Spis wyborców sporządza się w:

1) kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców;

2) dwóch egzemplarzach w formie wydruku komputerowego.

2. Kapitan statku może zweryfikować dane zgłoszone przez wyborcę we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji zapewniających bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych.

3. Kapitan statku podpisuje spis wyborców imieniem i nazwiskiem oraz opatruje go swoją pieczęcią.

4. Spis wyborców kapitan statku przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień głosowania.

§ 5. [Aktualizacja spisu wyborców]

1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które zostały pominięte w spisie wyborców:

1) jeżeli reklamacja w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców została uwzględniona przez kapitana statku;

2) w wyniku oczywistej omyłki.

3. Ze spisu wyborców skreśla się osoby z powodu:

1) wydania zaświadczenia o prawie do głosowania;

2) nieuwzględnienia reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców;

3) omyłkowego ujęcia w spisie wyborców;

4) utraty obywatelstwa polskiego;

5) utraty obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli spis wyborców został sporządzony na wybory, w których osoby z tym obywatelstwem mają prawo wybierania;

6) zgonu;

7) pozbawienia prawa wybierania;

8) zgłoszenia przez obywatela polskiego chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

4. Kapitan statku niezwłocznie powiadamia, wykorzystując dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające bezpieczeństwo przesyłanych informacji i ochronę danych osobowych, burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy o skreśleniu ze spisu wyborców osób, o których mowa w ust. 3, jeżeli uprzednio zawiadomił burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

5. Kapitan statku, dokonując aktualizacji, o której mowa w ust. 1–3, w rubryce spisu „Uwagi" zamieszcza adnotację, odpowiednio: „reklamacja", „omyłka", „zaświadczenie", „utrata obywatelstwa polskiego", „zgon", „pozbawienie prawa wybierania", „głosowanie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

6. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają egzemplarze spisu wyborców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

7. Przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Aktualizacja spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP]

1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 5 ust. 1–3 i 6.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, adnotacje, o których mowa w § 5 ust. 5, uzupełnia się o wyrazy „ponowne głosowanie".

§ 7. [Wzór powiadomienia o ujęciu wyborcy w spisie wyborców burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy]

Wzór powiadomienia o ujęciu wyborcy w spisie wyborców burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania opatruje się numerem, podpisem, z podaniem imienia i nazwiska, oraz pieczęcią kapitana statku.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania sporządza się w formie wydruku komputerowego.

§ 9. [Odbiór zaświadczenia przez wyborcę]

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL.

§ 10. [Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania]

Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia

§ 11. [Ewidencja wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania]

1. Kapitan statku prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, zwaną dalej „ewidencją".

2. Kapitan statku prowadzi ewidencję w postaci papierowej albo w systemie informatycznym zapewniającym bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych.

3. Ewidencja prowadzona w postaci papierowej jest przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych.

4. Do ewidencji wpisuje się:

1) informację o wydaniu zaświadczenia o prawie do głosowania ze wskazaniem numeru zaświadczenia, daty jego wydania, imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL wyborcy;

2) imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania – w przypadku wydania zaświadczenia o prawie do głosowania osobie upoważnionej;

3) w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim:

a) numer zaświadczenia,

b) datę jego wydania,

c) dane o obywatelstwie,

d) imię (imiona) i nazwisko,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany.

§ 12. [Dokumenty z wyborów]

Ewidencja prowadzona w postaci papierowej oraz upoważnienia do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowią część dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich (Dz. U. poz. 829), które utraciło moc z dniem 4 sierpnia 2023 r. zgodnie z komunikatem wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Załącznik 1. [WZÓR - CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2026)

Załącznik nr 1

WZÓR - CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW


Załącznik 2. [WZÓR - CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR - CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW


Załącznik 3. [WZÓR - POWIADOMIENIE O UJĘCIU WYBORCÓW W SPISIE WYBORCÓW BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY]

Załącznik nr 3

WZÓR - POWIADOMIENIE O UJĘCIU WYBORCÓW W SPISIE WYBORCÓW BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Załącznik 4. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA