REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2043

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 467 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka rodziny żołnierza zawodowego;

2) warunki i tryb pokrywania kosztów pogrzebu żołnierza zawodowego z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

3) dokumenty wymagane przy wypłacie zasiłku pogrzebowego.

§ 2. [Osoba uprawniona]

1. Osoba, która poniosła koszty pogrzebu żołnierza zawodowego albo pokryła koszty pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego, zwana dalej „osobą uprawnioną", składa pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

2. We wniosku osoba uprawniona składa oświadczenie w szczególności:

1) o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa między osobą uprawnioną a osobą zmarłą lub braku takiego pokrewieństwa lub powinowactwa;

2) wskazujące jej imię i nazwisko, zajmowane stanowisko służbowe oraz oznaczenie komórki wewnętrznej;

3) o niewypłaceniu zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów w związku ze śmiercią żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny.

§ 3. [Pokrycie kosztów pogrzebu przez dowódcę jednostki wojskowego]

1. Dowódca jednostki wojskowej pokrywa koszty pogrzebu żołnierza zawodowego w przypadku poniesienia wydatków, w szczególności na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny albo kremację zwłok oraz wybudowanie nagrobka - w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny - w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego - stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku;

3) zakup wieńców lub kwiatów;

4) ogłoszenie nekrologu.

2. W przypadku gdy koszty pogrzebu żołnierza zawodowego są niższe od kwoty określonej w art. 466 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą", a osoba uprawniona podjęła się budowy nagrobka zmarłego żołnierza zawodowego, dowódca jednostki wojskowej pokrywa koszty pogrzebu do kwoty określonej w art. 466 ust. 1 ustawy przez wypłatę tej osobie różnicy między wymienionymi kwotami, jeżeli złoży wniosek wskazujący jej imię i nazwisko, zajmowane stanowisko służbowe oraz oznaczenie komórki wewnętrznej, a w przypadku gdy osoba ta nie jest żołnierzem zawodowym - jej imię i nazwisko oraz numer PESEL.

3. Koszty pogrzebu są pokrywane niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających śmierć żołnierza zawodowego.

§ 4. [Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci żołnierza zawodowego]

1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci żołnierza zawodowego są:

1) w przypadku gdy koszty pogrzebu poniosła osoba określona w art. 463 ust. 1 pkt 1 ustawy:

a) odpis skrócony aktu zgonu żołnierza zawodowego,

b) oryginały rachunków obejmujących zasadnicze koszty pogrzebu, w tym zakupu trumny lub urny albo kremacji zwłok i zakupu miejsca pochowania na cmentarzu;

2) w przypadku gdy koszty pogrzebu poniosła osoba określona w art. 463 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) dokumenty, o których mowa w pkt 1,

b) oryginały rachunków obejmujących ogół kosztów rzeczywiście poniesionych.

2. Jako dowód poniesionych kosztów pogrzebu, na równi z rachunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, uznaje się również dokumenty wystawione na osobę uprawnioną potwierdzające koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem pochówku, a także inne koszty poniesione stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku, obejmujące w szczególności: zakup miejsca pochowania na cmentarzu, sprawienie posługi religijnej albo świeckiej, wybudowanie nagrobka, zakup odzieży żałobnej oraz organizację poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.

§ 5. [Odpis skróconego aktu zgonu żołnierza zawodowego]

W przypadku, o którym mowa w art. 463 ust. 3 ustawy, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku pogrzebowego jest odpis skrócony aktu zgonu żołnierza zawodowego.

§ 6. [Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego]

1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego w razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego są:

1) odpis skrócony aktu zgonu członka rodziny żołnierza zawodowego, a w przypadku pogrzebu dziecka martwo urodzonego - zaświadczenie lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;

2) oryginały rachunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b.

2. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 652 oraz z 2011 r. poz. 1316), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-10-13
  • Data obowiązywania: 2023-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA