REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2069

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2471) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na pisemne polecenie Komendanta Głównego skierowane do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, albo",

- w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„- kierownika komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej albo Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej;",

b) w pkt 2 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej prowadzącej dane szkolenie.";

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 ustawy, składa kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej, zwani dalej „kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych", do kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych.";

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skierowanie następuje na pisemny wniosek Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwego dla danego postępowania prowadzonego w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2a ustawy.";

4) w § 10:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej - jeżeli sprawozdanie dotyczy kandydata do służby w Straży Granicznej, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej jest prowadzone w podległych im jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy - przekazuje się Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej albo kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej, na których wniosek badanie psychofizjologiczne zostało przeprowadzone.";

5) w § 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Test sprawności fizycznej w odniesieniu do stanowisk służbowych, na których są realizowane warty ochronne na pokładzie statku powietrznego, oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zabezpieczenia działań przeprowadza się odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

3b. Test sprawności fizycznej dla mężczyzn, o którym mowa w ust. 3a, przeprowadza się w jednym dniu w kolejności określonej w ust. 3.

3c. Test sprawności fizycznej dla kobiet, o którym mowa w ust. 3a, składa się z sześciu prób przeprowadzanych w jednym dniu w następującej kolejności:

1) skok w dal z miejsca;

2) bieg zwinnościowy;

3) zwis na drążku na ugiętych ramionach;

4) uginanie ramion w podporze leżąc przodem;

5) siady z leżenia w czasie minuty;

6) bieg w czasie 12 minut.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wiersz oznaczony lp. 22 otrzymuje brzmienie:

22

Stanowiska służbowe, na których są realizowane czynności służbowe związane z nadzorem nad cudzoziemcami osadzonymi w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców lub aresztach dla cudzoziemców

Nie

Tak

Nie

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) zwis na drążku na ugiętych ramionach:

Sprzęt i pomoce: drążek, materac do zeskoku (lądowania), magnezja lub talk.

Sposób wykonania próby: Na komendę „gotów" ćwiczący staje pod drążkiem na skrzyni lub podwyższeniu i chwyta drążek nachwytem na szerokość barków, broda musi się znajdować powyżej drążka. Na komendę „start" rozpoczyna zwis. W trakcie wykonywania próby nie należy dotykać drążka brodą. Ćwiczący stara się utrzymać w zwisie najdłużej, jak potrafi. Pomiar czasu trwa tak długo, jak broda ćwiczącego znajduje się powyżej drążka. Czas próby mierzy się z dokładnością co do 1 sekundy.

Ocena: wynik próby stanowi liczba sekund prawidłowo wykonanego ćwiczenia.

10) uginanie ramion w podporze leżąc przodem:

Sposób wykonania próby: Z podporu leżąc przodem, ćwiczący ugina ręce w stawach łokciowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w stawach łokciowych aż do uzyskania pozycji wyjściowej. Liczone są prawidłowo wykonane powtórzenia ćwiczenia, w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (ugięć).",

b) część II otrzymuje brzmienie:

II. Kryteria oceny prób testu sprawności f izycznej w testach dotyczących stanowisk s łużbo-wych, na których są realizowane warty ochronne na pokładzie statku powietrznego, oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zabezpieczenia działań

Funkcjonariusze mężczyźni

Punkty

Skok w dal
z miejsca (m)

Bieg zwinnościowy (sekunda)

Wyciskanie sztangi
w leżeniu
na ławeczce
(liczba powtórzeń)

Uginanie ramion
w zwisie na drążku (liczba powtórzeń)

10

3,00

12,6

12

20

9

2,95

12,8

11

19

8

2,90

13,0

10

18

7

2,80

13,2

9

17

6

2,70

13,4

8

16

5

2,60

13,6

7

15

4

2,50

13,8

6

14

3

2,40

14,0

5

12

2

2,30

14,2

4

11

1

2,20

14,4

3

10


Punkty

Uginanie ramion
w podporze
na poręczach
(liczba powtórzeń)

Siady z leżenia
w czasie minuty
(liczba powtórzeń)

Bieg w czasie
12 minut
(m)

Pływanie na dystansie 50 m
(sekunda)

10

25

55

3000

32

9

24

54

2950

34

8

23

53

2900

36

7

22

52

2850

38

6

21

51

2800

40

5

19

50

2750

42

4

18

49

2700

44

3

17

48

2650

46

2

15

47

2600

48

1

12

46

2500

50

Funkcjonariusze kobiety

Punkty

Skok w dal
z miejsca (m)

Bieg zwinnościowy
(sekunda)

Zwis na drążku
na ugiętych ramionach
(sekunda)

Uginanie ramion
w podporze leżąc przodem (liczba powtórzeń)

10

2,80

12,8

36

30

9

2,70

13,0

34

28

8

2,60

13,2

32

27

7

2,50

13,5

30

26

6

2,40

13,7

28

25

5

2,30

13,9

26

24

4

2,20

14,1

24

23

3

2,10

14,9

22

22

2

2,00

15,1

20

21

1

1,90

15,3

18

20


Punkty

Siady z leżenia w czasie minuty (liczba powtórzeń)

Bieg w czasie 12 minut
(m)

Pływanie na dystansie
50 m (sekunda)

10

50

3000

34

9

49

2950

36

8

48

2900

38

7

47

2850

40

6

46

2750

42

5

45

2700

44

4

44

2650

46

3

43

2600

48

2

42

2500

50

1

41

2400

52


".

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wydanych zarządzeń dotyczących przeprowadzenia czynności oceniających oraz pisemnych skierowań dotyczących przeprowadzenia badania psychofizjologicznego, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 5-7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA