REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2070

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. poz. 742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

„6) kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

7) kopię wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy. Warunek ten nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;

8) kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bryta-nii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) kopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, bądź kopię międzynarodowego prawa jazdy wraz z kopią krajowego prawa jazdy wydanego za granicą w przypadku, gdy krajowe prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321, 322 i 324) lub Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40, 41 i 44); kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część składanego tłumaczenia. Wymóg składania tłumaczenia nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bry-tanii i Irlandii Północnej;",

- w pkt 11 skreśla się wyrazy „oraz opłaty ewidencyjnej",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku posiadania w aktach ewidencyjnych kopii aktualnego orzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przedkłada się kopii tych orzeczeń w celu wydania karty kwalifikacji kierowcy.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu potwierdzenia danych ze świadectwa kwalifikacji zawodowej, karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, wydanych przez organ inny niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, starosta występuje do tego organu o potwierdzenie tych danych z danymi zamieszczonymi na oryginale dokumentu wydanego w tym państwie.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Potwierdzenie dokumentów, o którym mowa w ust. 3, następuje zgodnie z art. 39c1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.3)).";

2) w § 6 w ust. 4:

a) pkt 25-27 otrzymują brzmienie:

„25) zakres ukończonego kursu lub szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;

26) datę i godzinę rozpoczęcia kursu lub szkolenia okresowego w formie kursu okresowego;

27) miejsce rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach kursu i szkolenia okresowego w formie kursu okresowego; ",

b) pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

„29) datę i godzinę rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;

30) miejsce rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;",

c) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) tytuł modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;",

d) pkt 34 i 35 otrzymują brzmienie:

„34) datę ukończenia modułu szkoleniowego w formie cyklu zajęć;

35) numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie modułu szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć, w przypadku gdy takie zaświadczenie zostało wydane;";

3) w § 10 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po otrzymaniu:

a) wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

b) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,

c) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,

d) kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego albo prawa jazdy z wpisem kodu 95,

e) kopii posiadanego prawa jazdy,

f) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy;",

b) w pkt 3:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kopii polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub oświadczenia o jej utracie,",

- w lit. f skreśla się wyrazy „i opłaty ewidencyjnej",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:

a) wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,

b) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,

e) kopii posiadanego prawa jazdy,

f) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy;",

d) uchyla się pkt 5;

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Na wniosek osoby uprawnionej, w przypadkach utraty przez nią karty kwalifikacji kierowcy lub jej zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, starosta wydaje za opłatą, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, kartę kwalifikacji kierowcy z taką samą datą ważności jak dokument, który został utracony albo zniszczony.";

5) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zgłoszenia staroście informacji o utracie karty kwalifikacji kierowcy stosuje się ust. 1 pkt 1 i 2.";

6) w § 17 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganej opłaty albo elektroniczną kopię (skan) dowodu uiszczenia opłaty,".

§ 2. [Postępowania dotyczące wydawania lub wymiany karty kwalifikacji kierowcy]

Do postępowań dotyczących wydawania lub wymiany karty kwalifikacji kierowcy, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy do dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 330 z 23.12.2022, str. 46 oraz Dz. Urz. UE L 128 z 15.05.2023, str. 89).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-14
  • Data obowiązywania: 2023-10-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA