REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2080

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie książeczki żeglarskiej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1694 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej;

2) tryb postępowania w sprawie wystawiania, wymiany i unieważniania książeczki żeglarskiej;

3) wzór książeczki żeglarskiej.

§ 2. [Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej]

1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej do dyrektora urzędu morskiego.

2. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej w postaci papierowej składa się osobiście.

3. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu, do którego jest kierowany.

§ 3. [Elementy wniosku]

1. Wniosek, o którym mowa w § 2, zawiera:

1) treść żądania;

2) oświadczenie o okolicznościach utraty książeczki żeglarskiej, gdy wniosek dotyczy wystawienia nowej książeczki żeglarskiej w miejsce utraconej;

3) dane osoby składającej wniosek:

a) nazwisko,

b) imię (imiona),

c) datę i miejsce urodzenia,

d) numer PESEL (jeżeli go nadano),

e) płeć według dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego lub dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547),

f) obywatelstwo,

g) wzrost,

h) kolor oczu;

4) odwzorowanie własnoręcznego podpisu wnioskodawcy;

5) adres do korespondencji wnioskodawcy;

6) rodzaj, serię i numer dowodu osobistego lub dokumentu paszportowego lub dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wnioskodawcy;

7) oświadczenie o prawdziwości danych i dokumentów, wymienionych w pkt 2-6;

8) podpis wnioskodawcy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Osoba składająca wniosek może podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w celu ułatwienia kontaktu w sprawie uzyskania książeczki żeglarskiej.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wystawienie dokumentu, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) ważny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia podstawowego, o którym mowa w rozdziale VI, Prawidle VI/1 Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) - w przypadku gdy wniosek składa osoba, o której mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zwanej dalej „ustawą", przy czym świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej i ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy mogą zostać zastąpione odpowiednimi świadectwami przeszkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub sprawowania opieki medycznej nad chorym oraz ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy;

3) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wystawienie książeczki żeglarskiej w przypadku ucznia niepełnoletniego oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej - w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej;

4) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wystawienie książeczki żeglarskiej, w przypadku studenta niepełnoletniego oraz oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia - w przypadku gdy wniosek składa student;

5) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wystawienie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego - w przypadku gdy wniosek składa młodociany;

6) oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę - w przypadku gdy wniosek składa osoba, o której mowa w art. 9 pkt 5 ustawy;

7) oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku, wystawionego przez uprawnionego lekarza - w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant;

8) dowód wniesienia opłaty za wystawienie albo wymianę książeczki żeglarskiej;

9) kopie dokumentów potwierdzających legalność pobytu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.

5. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, ubiegająca się o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej, może złożyć fotografię, o której mowa w ust. 4 pkt 1, przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

6. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w ust. 1, składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci elektronicznej:

1) do wniosku należy dołączyć:

a) plik w formacie JPEG, TIFF lub PNG, zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

b) skany dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2-9,

c) plik w formacie JPEG, TIFF lub PNG zawierający wzór własnoręcznego podpisu,

d) skan dowodu osobistego lub strony dokumentu paszportowego, zawierającej dane wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo,

e) skan strony dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zawierającej dane wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec;

2) opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

8. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, osobiście, okazuje do wglądu ważny dowód osobisty, a w razie jego braku - ważny dokument paszportowy lub dokument podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz oryginały dokumentów potwierdzających legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.

9. Dyrektor urzędu morskiego potwierdza tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego lub ważnego dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i odnotowuje sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa na wniosku, a w przypadku wniosku elektronicznego weryfikuje podpis elektroniczny.

§ 4. [Czynności przy wystawianiu książeczki żeglarskiej]

Wystawiając książeczkę żeglarską, należy:

1) zweryfikować w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1302 i 1941), istnienie wobec wnioskodawcy przesłanek odmowy wystawienia dokumentu paszportowego;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec - zasięgnąć opinii właściwego miejscowo organu Straży Granicznej, czy osoba ta legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nadrukować na naklejkę zawierającą dane personale za pomocą drukarki:

a) nazwisko,

b) imię (imiona),

c) datę urodzenia,

d) miejsce urodzenia,

e) obywatelstwo,

f) wzrost,

g) kolor oczu,

h) wizerunek twarzy,

i) odwzorowanie podpisu posiadacza książeczki żeglarskiej,

j) serię i numer książeczki żeglarskiej,

k) datę wystawienia książeczki żeglarskiej,

l) datę ważności książeczki żeglarskiej,

m) nazwę organu wydającego;

4) wkleić naklejkę zawierającą dane personalne na stronę książeczki żeglarskiej przeznaczoną do jej wklejenia;

5) odcisnąć na pięćdziesiątej piątej stronie książeczki żeglarskiej pieczęć dyrektora urzędu morskiego oraz umieścić obok niej podpis dyrektora urzędu morskiego albo osoby przez niego upoważnionej.

§ 5. [Dane zamieszczane w książeczce żeglarskiej]

1. Nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy posiadającego polskie obywatelstwo zamieszcza się w książeczce żeglarskiej zgodnie z brzmieniem zapisanym w dowodzie osobistym lub dokumencie paszportowym.

2. Nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy będącego cudzoziemcem zapisuje się w książeczce żeglarskiej pismem łacińskim, zgodnie z brzmieniem w dokumencie podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z możliwością zachowania znaków diakrytycznych, jeśli o ich wpisanie wystąpi wnioskodawca.

3. W książeczce żeglarskiej zamieszcza się nazwę miejsca urodzenia wnioskodawcy znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z brzmieniem urzędowej nazwy miejscowości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wystawienie książeczki żeglarskiej, wynikającym z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443).

4. W książeczce żeglarskiej zamieszcza się nazwę miejsca urodzenia wnioskodawcy znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z brzmieniem zapisanym w dowodzie osobistym, dokumencie paszportowym lub dokumencie podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z uwzględnieniem ust. 5.

5. W książeczce żeglarskiej zapisuje się nazwę miejsca urodzenia wnioskodawcy będącego cudzoziemcem znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pismem łacińskim zgodnie z brzmieniem zapisanym w dokumencie podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a jeśli nazwa miejsca urodzenia nie została zapisana pismem łacińskim, to zamieszcza się ją w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ust. 6.

6. W przypadku gdy Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie ustaliła pisowni dla nazwy miejsca urodzenia, o której mowa w ust. 5, w książeczce żeglarskiej należy wpisać kraj urodzenia wnioskodawcy w pisowni stosowanej w języku polskim.

§ 6. [Odbiór książeczki żeglarskiej]

1. Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście albo za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru w urzędzie morskim, w którym został złożony wniosek o jej wystawienie.

2. Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty, a w razie jego braku - dokument paszportowy lub dokument podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz składa podpis potwierdzający odbiór książeczki żeglarskiej.

3. Datę odbioru książeczki żeglarskiej odnotowuje się w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS.

§ 7. [Unieważnienie książeczki żeglarskiej]

1. W przypadku unieważnienia książeczki żeglarskiej z przyczyn, o których mowa w art. 12 pkt 4 ustawy, dyrektor urzędu morskiego albo osoba przez niego upoważniona:

1) odciska w dotychczasowej książeczce żeglarskiej prostokątny stempel o wymiarach 90 × 30 mm w kolorze czerwonym o treści „UNIEWAŻNIONO" na trzeciej stronie okładki i na niewypełnionych stronach książeczki żeglarskiej, dziurkuje stronę z danymi osobowymi, tak aby została ona trwale uszkodzona, zwraca książeczkę żeglarską posiadaczowi, oraz

2) dotychczasową książeczkę żeglarską opatruje statusem „unieważniona" w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS.

2. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, przy jej odbiorze przedkłada się dotychczasową książeczkę żeglarską.

3. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej dyrektor urzędu morskiego albo osoba przez niego upoważniona w dotychczasowej książeczce żeglarskiej dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku zgłoszenia utraty książeczki żeglarskiej przez jej posiadacza dyrektor urzędu morskiego:

1) opatruje utraconą książeczkę żeglarską statusem „zagubiona" w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS, oraz

2) wystawia nową książeczkę żeglarską na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2.

5. Dyrektor urzędu morskiego, do którego przekazano książeczkę żeglarską osoby trzeciej, opatruje otrzymaną książeczkę statusem „unieważniona" w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS oraz dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 8. [Anulowanie blankietów naklejek zawierających dane personalne i książeczek żeglarskich]

Uszkodzone z powodu błędnej lub wadliwej personalizacji blankiety naklejek zawierających dane personalne i książeczek żeglarskich zostają anulowane poprzez odciśnięcie prostokątnego stempla o wymiarach 90 x 30 mm w kolorze czerwonym o treści „ANULOWANO" na stronie tytułowej i oznaczenie statusem „anulowano" w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS.

§ 9. [Zniszczenie blankietów naklejek zawierających dane personalne i książeczek żeglarskich]

1. Uszkodzone blankiety, o których mowa w § 8, oraz książeczki żeglarskie nieodebrane przez posiadaczy przed upływem ważności dokumentu podlegają zniszczeniu.

2. Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

§ 10. [Wzór książeczki żeglarskiej]

Wzór książeczki żeglarskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 11. [Książeczka żeglarska wystawiana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej]

1. W przypadku gdy książeczkę żeglarską wystawia konsul Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio, przy czym:

1) do wniosku o wystawienie książeczki żeglarskiej załącza się:

a) fotografię, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 lub ust. 7 pkt 1 lit. a,

b) odwzorowanie podpisu posiadacza książeczki żeglarskiej,

c) informację o przewidywanym czasie podróży morskiej, na jaki ma zostać wystawiona książeczka żeglarska, przedstawioną przez kapitana statku,

d) dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej,

e) jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej - również dokument wskazany w § 3 ust. 7 pkt 1 lit. c oraz skan strony dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zawierającego dane wnioskodawcy, gdy jest nim cudzoziemiec;

2) § 4 pkt 1 i 2 nie stosuje się.

2. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał utraconą, zniszczoną lub nieaktualną książeczkę żeglarską, o wystawieniu nowej książeczki żeglarskiej, przekazując mu kopię otrzymanego wniosku o wystawienie książeczki żeglarskiej wraz z oświadczeniem o utracie lub zniszczeniu poprzedniej, oraz dane wystawionego dokumentu:

1) nazwisko, imię (imiona) oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza książeczki żeglarskiej;

2) numer książeczki żeglarskiej oraz serię i numer naklejki zawierającej dane personalne;

3) datę i miejsce wystawienia książeczki żeglarskiej;

4) datę ważności książeczki żeglarskiej;

5) nazwę organu wydającego.

3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, właściwy dyrektor urzędu morskiego opatruje utraconą lub zniszczoną książeczkę żeglarską statusem „unieważniona" w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla Portów Polskich - PHICS oraz wpisuje do systemu dane książeczki żeglarskiej wystawionej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

W sprawach dotyczących wystawienia, wymiany i unieważnienia książeczki żeglarskiej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. [Ważność książeczek żeglarskich]

Książeczki żeglarskie wystawione na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. poz. 810, z 2021 r. poz. 1015 oraz z 2022 r. poz. 2296) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wystawione.

§ 14. [Blankiety książeczek żeglarskich i naklejki zawierające dane personalne]

Blankiety książeczek żeglarskich i naklejki zawierające dane personalne, zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, stosuje się zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1006 i 1872).

§ 15. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. poz. 810, z 2021 r. poz. 1015 oraz z 2022 r. poz. 2296).

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2018, str. 28).

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2080)

WZÓR KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ

OPIS

Dokument książeczkowy, format ID-3, zawierający 56 numerowanych stron przeznaczonych na wpisy dotyczące przebiegu zatrudnienia na statkach i informacje urzędowe.

Posiada stronę przeznaczoną na wklejenie naklejki zawierającej dane personalne.

Książeczka jest zszyta zabezpieczoną nicią introligatorską.

Oznaczenie indywidualne inne dla książeczki i inne dla naklejki zawierającej dane personalne, numeracja typograficzna.

Okładka zewnętrzna:

1) okładka miękka z tworzywa sztucznego, moletowana, koloru szarego;

2) napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA", „REPUBLIC OF POLAND", „KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA", „SEAMAN'S BOOK" oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, naniesione folią w kolorze srebrnym;

3) nadruki wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Strona wewnętrzna okładki (wyklejka przednia):

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy.

Strona tytułowa:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy;

5) mikrodruki;

6) znak wodny;

7) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym.

Strona personalizacyjna (przeznaczona na wklejenie naklejki zawierającej dane personalne):

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy;

5) mikrodruki.

Naklejka zawierająca dane personalne:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy;

5) mikrodruki;

6) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

7) element wykonany w technice stalorytu;

8) element graficzny wykonany farbą OVI;

9) seria i numer naklejki wykonane w technice typografii;

10) pole do zapisu danych odczytywanych maszynowo (MRZ).

Strony 3-56:

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy;

5) mikrodruki;

6) znak wodny;

7) elementy aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

8) seria i numer na stronach nieparzystych wykonane w technice typografii.

Strona wewnętrzna okładki (wyklejka tylna):

1) tło giloszowe wykonane drukiem irysowym;

2) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) włókna zabezpieczające;

4) druk offsetowy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-14
  • Data obowiązywania: 2023-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA