REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2089

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH1400322)), obejmujący obszar 13 622,72 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2089)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

4

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

7

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

9

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

10

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

starodub łąkowy

Angelica palustris (= Ostericum palustre)

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA NADLIWIECKA (PLH140032)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

3

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

4

koza

Cobitis taenia

osiadła

5

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

6

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

7

poczwarówka jajowata

Vertigo moulinsiana

osiadła

8

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

9

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

10

skójka gruboskorupowa

Unio crassus

osiadła

11

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

12

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

13

wydra

Lutra lutra

osiadła

14

zatoczek łamliwy

Anisus vorticulus

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-17
  • Data obowiązywania: 2023-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA