REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2528

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1720) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej postanowienia dotyczące ustalania wysokości kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci; wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci powinna być dostosowana do wieku i potrzeb dzieci;",

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) miejsce do wspólnego przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Uzupełnienie braków formalnych wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie określonych przepisami prawa placówek]

Wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego sporządzone według dotychczasowego wzoru, złożone po dniu 1 lutego 2023 r., podlegają uzupełnieniu, na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez wojewodę, o informacje zawarte w pkt 15 i 16 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Obowiązek placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dostosowania prowadzonej działalności do wymagań rozporządzenia]

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełnia wymagań, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dostosują swoją działalność do tych wymagań w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ust. 1, odpowiednio starosta albo marszałek województwa, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże wojewodzie informację o zakresie prac koniecznych do wykonania w celu dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej do wymagań, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ LUB INTERWENCYJNEGO OŚRODKA PREADOPCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 16 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2528)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ LUB INTERWENCYJNEGO OŚRODKA PREADOPCYJNEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-23
  • Data wejścia w życie: 2023-11-24
  • Data obowiązywania: 2023-11-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA