REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2607

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 6 po wyrazach „kandydatów na doradców podatkowych,” dodaje się wyrazy „zwanych dalej „kandydatami”,”;

2) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dostosowywanie warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną.”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 5 po wyrazie „kandydatom” skreśla się wyrazy „na doradców podatkowych, zwanym dalej „kandydatami”,”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wyznaczanie członków Komisji Egzaminacyjnej do realizacji bieżących prac Komisji Egzaminacyjnej, w tym przygotowania do publikacji wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych, o którym mowa w art. 22 ust. 12 ustawy.”;

4) w § 7 w ust. 1 w pkt 9 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) podawanie do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu.”;

5) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykluczanie, w przypadkach określonych w § 23 ust. 1, kandydata z egzaminu;”;

6) w § 10 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu będąca osobą niepełnosprawną może załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o przeprowadzenie egzaminu w warunkach dostosowanych do jej niepełnosprawności, wskazując preferowany przez siebie sposób tego dostosowania, który może polegać na:

1) wydłużeniu czasu trwania części pisemnej egzaminu w sposób określony w § 24 ust. 2a lub

2) umożliwieniu zdawania części pisemnej egzaminu przy użyciu:

a) sprzętu komputerowego zapewnionego przez Komisję Egzaminacyjną albo

b) sprzętu komputerowego kandydata dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności oraz uniemożliwiającego przekazywanie lub odbiór informacji, w przypadku gdy nie ma możliwości dostosowania do potrzeb kandydata sprzętu komputerowego, o którym mowa w lit. a.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności, stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) ręczne udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi lub ręczne sporządzenie rozwiązania zadania;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z organizacją egzaminu;

4) oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego oraz ryzyka braku możliwości rozwiązania testu lub zadania wynikającego z użycia tego sprzętu lub zainstalowanego na nim oprogramowania - w przypadku wniosku o umożliwienie zdawania części pisemnej egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego kandydata.

7. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, uniemożliwia użycie sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b.”;

7) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Ustalenie terminu części pisemnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, rozpoczyna dla kandydata cykl egzaminacyjny, który kończy się uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo z upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy.

2. W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, jego cykl egzaminacyjny rozpoczyna się ustaleniem terminu części ustnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 11a ust. 1, i kończy się uzyskaniem przez kandydata pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo z upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy.

3. Kandydat, który rozpoczął cykl egzaminacyjny, może złożyć kolejny wniosek o dopuszczenie do egzaminu po zakończeniu tego cyklu egzaminacyjnego.”;

8) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną lub pisemnie.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Termin części ustnej egzaminu może zostać wyznaczony na wnioskowany przez kandydata miesiąc, jeżeli wniosek o wyznaczenie tego terminu wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej w terminie, o którym mowa w ust. 1.”;

9) w § 11a w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Kandydat, który uzyskał:

1) negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, albo

2) zwrot opłaty egzaminacyjnej, o którym mowa w § 14 ust. 1 albo 2, i ubiega się o wyznaczenie terminu egzaminu, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona

- składa do Komisji Egzaminacyjnej, w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 albo § 11a ust. 1, wniosek o wyznaczenie odpowiednio terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej albo terminu egzaminu, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej odpowiednio za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej, albo za egzamin, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) pisemnie - w przypadku gdy dotyczy on części pisemnej egzaminu;

2) pisemnie lub drogą elektroniczną - w przypadku gdy dotyczy on części ustnej egzaminu.

4. W przypadku wniosku o wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu przepis § 11 ust. 3 stosuje się.”;

11) w § 14:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Zwrot opłaty egzaminacyjnej przysługuje kandydatowi tylko raz w trakcie cyklu egzaminacyjnego.”,

b) uchyla się ust. 4;

12) w § 16 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, niezależnej od Komisji Egzaminacyjnej, uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu, w szczególności powodującej ryzyko zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osób w nim uczestniczących, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może odwołać część pisemną lub ustną egzaminu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu jest przekazywana kandydatowi zakwalifikowanemu do części pisemnej lub ustnej egzaminu, pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile umożliwiają to szczególne okoliczności, z powodu których dana część egzaminu została odwołana, oraz jest podawana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;

13) w § 17:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, oraz kandydatów, którym w miesiącu przeprowadzenia egzaminu upływa okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „wyrażą na to zgodę” zastępuje się wyrazami „nie wyrażą sprzeciwu”;

14) w § 18:

a) w ust. 1 po wyrazie „pisemnie” dodaje się wyrazy „lub drogą elektroniczną”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , za pomocą telefaksu”;

15) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną, w tym wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2, następuje z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i warunków technicznych obowiązujących w trakcie egzaminu oraz konieczności zachowania ustalonego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu. Informacja o sposobie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną jest przekazywana kandydatowi pisemnie lub drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 10 dni przed dniem egzaminu.”;

16) w § 19:

a) w ust. 3a skreśla się wyrazy „lub za pomocą telefaksu”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zmiana terminu części pisemnej i ustnej egzaminu, o których mowa w ust. 2, przysługuje tylko raz dla każdej z części egzaminu w trakcie cyklu egzaminacyjnego.”;

17) w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członek Komisji Egzaminacyjnej wyłącza się z udziału w składzie egzaminacyjnym na czas przeprowadzania egzaminu wobec kandydata, z którym pozostaje w stosunku osobistym lub stosunku innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Przepis ust. 3 stosuje się.”;

18) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat, który w trakcie egzaminu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z uczestnikami egzaminu lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z egzaminu jest odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z części pisemnej egzaminu.”;

19) w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną część testowa egzaminu może zostać wydłużona do 130 minut, a rozwiązanie zadania do 210 minut.”;

20) w § 26 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

„Oceny dokonuje się, biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych dotyczących wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, zastosowanie przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia. Do oceny rozwiązania zadania sporządza się uzasadnienie.”;

21) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej.”;

22) w § 30 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wniosek o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej wymaga uzasadnienia.”.

§ 2. [Stosowanie regulacji dotychczasowych do egzaminów na doradcę podatkowego]

Do egzaminów na doradcę podatkowego, zwanych dalej „egzaminami”, przeprowadzanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których terminy przeprowadzenia zostały wyznaczone przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wniosek o dopuszczenie do egzaminu złożony przed wejściem w życie nowego rozporządzenia]

Osoba niepełnosprawna, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu, którego termin przeprowadzenia przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu w warunkach dostosowanych do jej niepełnosprawności, o którym mowa w § 10 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepis § 2 pkt 4, § 10 ust. 6 i 7, § 18a i § 24 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się.

§ 4. [Czas rozpoczęcia cyklu egzaminacyjnego według przepisów rozporządzenia zmienianego]

1. W przypadku kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej „kandydatami”, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono termin części pisemnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i którzy przed tym dniem nie uzyskali pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo nie upłynął im okres, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117), zwanej dalej „ustawą”, cykl egzaminacyjny, o którym mowa w § 10a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczął się z dniem ustalenia tego terminu. Przepis § 10a ust. 1 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono termin części ustnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 11a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i którzy przed tym dniem nie uzyskali pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo nie upłynął im okres, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, cykl egzaminacyjny, o którym mowa w § 10a ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczął się z dniem ustalenia tego terminu. Przepis § 10a ust. 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 14 ust. 2 i § 19 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożone przez kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, którym do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie upłynął okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, i nierozpatrzone przed tym dniem, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 5. [Stosowanie przepisów rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelą do oceny propozycji rozwiązania zadania egzaminacyjnego i wniosku o dokonanie ponownej oceny pracy egzaminacyjnej]

Przepisy § 26 ust. 2 i § 30 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do oceny rozwiązania zadania egzaminacyjnego i wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej z części pisemnej egzaminu, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-30
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA