REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 567

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A, B I C

do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.,

przyjęte w Genewie w dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 r., 4-15 maja 2015 r., 24 kwietnia - 5 maja 2017 r. oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniach 28 kwietnia - 10 maja 2013 roku, 4-15 maja 2015 roku, 24 kwietnia - 5 maja 2017 roku oraz 29 kwietnia - 10 maja 2019 roku w Genewie zostały przyjęte Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 roku.

Przekład

Nr ref.: CN.934.2013.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKA DO ZAŁĄCZNIKA A

Podczas szóstej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2013 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawkę do załącznika A swoją decyzją SC-6/13, aby umieścić substancję chemiczną "heksabromocyklododekan" w tym załączniku.

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek, Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Tekst poprawki do załącznika A, zawarty w wyżej wspomnianej decyzji Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

26 listopada 2013 r.

SC-6/13: Umieszczenie w załączniku heksabromocyklododekanu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka oraz ocenę zarządzania ryzykiem i jej uzupełnienie dotyczące heksabromocyklododekanu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksabromocyklododekan w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie jego produkcji i stosowania w polistyrenie ekspandowanym i polistyrenie ekstrudowanym, wykorzystywanymi w budownictwie2,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim heksabromocyklododekan ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie jego produkcji, dopuszczonej dla stron wymienionych w rejestrze szczególnych wyłączeń, i stosowania w polistyrenie ekspandowanym i polistyrenie ekstrudowanym, wykorzystywanymi w budownictwie, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Heksabromocyklododekan

Produkcja

Dopuszczony dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części VII niniejszego załącznika

 

Stosowanie

Polistyren ekspandowany i polistyren ekstrudowany w budownictwie, zgodnie z postanowieniami części VII niniejszego załącznika

2. Postanawia również dodać definicję heksabromocyklododekanu w części III załącznika A o następującym brzmieniu:

"(c) Heksabromocyklododekan oznacza heksabromocyklododekan (CAS nr: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-heksa-bromocyklododekan (CAS nr: 3194-55-6) i jego główne diastereoizomery: alfa-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-50-6), beta-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-51-7) i gamma-heksabromocyklododekan (CAS nr: 134237-52-8)."

3. Ponadto postanawia dodać nową część VII w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część VII

Heksabromocyklododekan

Każda Strona zarejestrowana, zgodnie z artykułem 4, z uwagi na wyłączenia w zakresie produkcji i stosowania heksabromocyklododekanu do wytwarzania polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego, wykorzystywanych w budownictwie, podejmie niezbędne działania zapewniające łatwą identyfikację polistyrenu ekspandowanego i polistyrenu ekstrudowanego zawierających heksabromocyklododekan przez ich odpowiednie oznakowanie lub innymi metodami w ciągu całego ich cyklu życia.

 

1 UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 i UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.

2 Decyzja POPRC-8/3.

Nr ref: C.N.681.2015.TREATIES-XXVII15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I C

Podczas siódmej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach 4-15 maja 2015 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A i C swoimi decyzjami SC-7/12, SC-7/13 i SC-7/14, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-7/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

SC-7/13: Umieszczenie w załączniku penatachlorofenolu oraz jego soli i estrów

SC-7/14: Umieszczenie w załącznikach polichlorowanych naftalenów

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

15 grudnia 2015 r.

SC-7/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla heksachlorobutadienu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksachlorobutadien w załącznikach A i B do Konwencji2,

Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim heksachlorobutadien bez szczególnych wyłączeń, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Heksachlorobutadien

Produkcja

Brak

CAS Nr: 87-68-3

Stosowanie

Brak

 

 

1 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2 i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2.

2 UNEP/POPS/COP.7/19.

SC-7/13: Umieszczenie w załączniku pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić pentachlorofenol oraz jego sole i estry w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji i stosowania pentachlorofenolu w słupach i poprzecznikach2,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim pentachlorofenol oraz jego sole i estry ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji dopuszczonej dla stron wymienionych w rejestrze szczególnych wyłączeń, oraz stosowania pentachlorofenolu w słupach i poprzecznikach, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Pentachlorofenol oraz jego sole i estry

Produkcja

Dopuszczone dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części VIII niniejszego załącznika

Stosowanie

Pentachlorofenol w słupach i poprzecznikach zgodnie z postanowieniami części VIII niniejszego załącznika

1. Postanawia również dodać nową uwagę (vi) w części I załącznika A o następującym brzmieniu:

"(vi) Pentachlorofenol (CAS nr: 87-86-5), pentachlorofenolan sodu (CAS nr: 131-52-2 i 27735-64-4 (jako monohydrat)) i laurynian pentachlorofenylu (CAS nr: 3772-94-9), w przypadku łącznego rozpatrywania z ich produktem transformacji pentachloroanizolem (CAS nr: 1825-21-4), zostały zidentyfikowane jako trwałe zanieczyszczenia organiczne;"

2. Ponadto postanawia dodać nową część VIII w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część VIII

Pentachlorofenol oraz jego sole i estry

Każda Strona zarejestrowana, zgodnie z artykułem 4, z uwagi na wyłączenia w zakresie produkcji i stosowania pentachlorofenolu do słupów i poprzeczników podejmie niezbędne działania zapewniające łatwą identyfikację słupów i poprzeczników zawierających pentachlorofenol przez odpowiednie ich oznakowanie lub innymi metodami w ciągu ich całego cyklu życia. Wyroby impregnowane pentachlorofenolem nie powinny być ponownie wykorzystywane do celów innych niż te, które podlegają wyłączeniu.

 

1 UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.3 i UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.1.

2 UNEP/POPS/COP.7/20.

SC-7/14: Umieszczenie w załącznikach polichlorowanych naftalenów

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla polichlorowanych naftalenów przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny i oktachlorowane naftaleny w załącznikach A i C do Konwencji2,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji tych substancji chemicznych jako półproduktów wykorzystywanych w produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu, oraz dotyczącymi stosowania tych substancji do produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny

Produkcja

Półprodukty w produkcji polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu

Stosowanie

Produkcja polifluorowanych naftalenów, w tym oktafluoronaftalenu

2. Postanawia również zmienić część I załącznika C do Konwencji umieszczając w nim polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny przez dodanie słów: "Polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny" w kolumnie "Substancja chemiczna" w nowym wierszu po słowach "polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany (PCDD/PCDF)" oraz dodając "polichlorowane naftaleny, w tym dichlorowane naftaleny, trichlorowane naftaleny, tetrachlorowane naftaleny, pentachlorowane naftaleny, heksachlorowane naftaleny, heptachlorowane naftaleny, oktachlorowane naftaleny" po słowach "polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany" w pierwszym ustępie części II i III załącznika C.

 

1 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.1 i UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.1.

2 UNEP/POPS/COP.7/18.

Nr ref.: C.N.766.2017.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I C

Podczas ósmej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 24 kwietnia do 5 maja 2017 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A i C swoimi decyzjami SC-8/10, SC-8/11 i SC-8/12, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-8/10: Umieszczenie w załączniku eteru dekabromodifenylu

SC-8/11: Umieszczenie w załączniku krótkołańcuchowych chlorowanych parafin

SC-8/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie w życie dla takiej strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

18 grudnia 2017 r.

SC-8/10: Umieszczenie w załączniku eteru dekabromodifenylu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka, ocenę zarządzania ryzykiem i uzupełnienie do oceny zarządzania ryzykiem dotyczące eteru dekabromodifenylu (mieszaniny handlowej, c-decaBDE) przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w c-decaBDE został umieszczony w załączniku A do Konwencji ze szczególnymi włączeniami2,

1. Postanawia zmienić cześć I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w handlowym eterze dekabromodifenylu, ze szczególnymi wyłączeniami w zakresie produkcji i stosowania handlowego eteru dekabromodifenylu, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Eter dekabromodifenylu (BDE-209) obecny w handlowym eterze dekabromodifenylu

Produkcja

Dopuszczony dla stron wymienionych w rejestrze

dekaBDE

(CAS nr: 1163-19-5)

Stosowanie

Zgodnie z częścią IX niniejszego załącznika:

• Części wykorzystywane w pojazdach określonych w części IX ustęp 2 niniejszego załącznika

• Statki powietrzne, dla których wystąpiono przed grudniem 2018 r. o przyznanie homologacji i uzyskano ją przed grudniem 2022 r. oraz części zamienne do tych statków powietrznych

• Tekstylia, które wymagają właściwości ognioodpornych, z wyłączeniem odzieży i zabawek

• Dodatki do osłon z tworzyw sztucznych i części wykorzystywane w domowych urządzeniach grzewczych, żelazkach, wentylatorach, grzałkach, które zawierają lub mają bezpośredni kontakt z częściami elektrycznymi lub muszą spełniać normy odporności ogniowej, przy stężeniach mniejszych niż 10% masy części

 

 

1 UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.1 i UNEP/POPS/POPRC.12/1 1/Add.4.

2 UNEP/POPS/COP.8/13.

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

• Pianki poliuretanowe do izolacji budynków

 

2. Ponadto postanawia dodać nową część IX w załączniku A o następującym brzmieniu:

Część IX

Eter dekabromodifenylu

1. Produkcja i stosowanie eteru dekabromodifenylu będą eliminowane, z wyjątkiem stron, które powiadomiły Sekretariat, zgodnie z artykułem 4, o swoim zamiarze jego produkcji i/lub stosowania.

2. Szczególne wyłączenia w zakresie części wykorzystywanych w pojazdach mogą być dostępne przy produkcji i stosowaniu handlowego eteru dekabromodifenylu w ograniczeniu do:

(a) części wykorzystywanych w pojazdach starszych, określanych jako pojazdy, których masowa produkcja została zaprzestana, przy czym części te należą do co najmniej jednej z następujących kategorii:

(i) zastosowania w układach napędowych i pod maską silnika, np. przewody masowe akumulatora, przewody do wzajemnego łączenia akumulatorów, przewody układu klimatyzacji samochodowej, zespoły napędowe, tuleje kolektora wydechowego, izolacja pod maską, instalacja elektryczna i wiązki przewodów pod maską (okablowanie silnika itp.), czujniki prędkości, przewody giętkie, moduły wentylatorów i czujniki spalania stukowego;

(ii) zastosowania w układach paliwowych, np. przewody paliwowe, zbiorniki gazu w nadwoziu, zbiorniki paliwa pod podwoziem;

(iii) urządzenia pirotechniczne i zastosowania, na które oddziałują te urządzenia, np. wiązki przewodów zapłonowych poduszek powietrznych, pokrowce i koszulki na fotele (tylko gdy wyposażone są w poduszki powietrzne) i poduszki powietrzne (przednie i boczne);

(iv) zawieszenie i zastosowania wewnętrzne, np. elementy wykończenia, materiały do izolacji akustycznej i pasy bezpieczeństwa.

(b) części do pojazdów wymienionych powyżej w ustępie 2 (a) (i)-(iv) oraz te, które należą do co najmniej jednej z następujących kategorii;

(i) wzmocnione tworzywa sztuczne (tablice przyrządów i wykończenie wnętrza);

(ii) pod maską lub deską rozdzielczą (listwy zaciskowe/skrzynki bezpieczników, przewody wysokiego napięcia i izolacje kabli /przewody świec zapłonowych/);

(iii) wyposażenie elektryczne i elektroniczne (obudowy akumulatora i podkładki pod akumulatory, złącza elektryczne sterowania silnikiem, elementy paneli radiowych, systemy nawigacji satelitarnej, systemy komputerowe);

(iv) tkaniny, np. na półki tylne, tapicerkę, podsufitki, siedzenia samochodowe, zagłówki, osłony przeciwsłoneczne, listwy ozdobne, dywaniki.

3. Szczególne wyłączenia w zakresie części określonych powyżej w ustępie 2 (a) wygasają z końcem okresu eksploatacji pojazdów starszych lub w 2036 r. w zależności co nastąpi wcześniej.

4. Szczególne wyłączenia w zakresie części określonych powyżej w ustępie 2 (b) wygasają z końcem okresu eksploatacji pojazdów lub w 2036 r. w zależności co nastąpi wcześniej.

5. Szczególne wyłączenia w zakresie części zamiennych do statków powietrznych, dla których wystąpiono przed grudniem 2018 r. o przyznanie homologacji i uzyskano ją przed grudniem 2022 r., wygasają z końcem okresu eksploatacji tych statków powietrznych.

SC-8/11: Umieszczenie w załączniku krótkołańcuchowych chlorowanych parafin

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla krótkołańcuchowych chlorowanych parafin przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby krótkołańcuchowe chlorowane parafiny zostały umieszczone w załączniku A do Konwencji ze środkami kontroli w celu ograniczenia obecności krótkołańcuchowych chlorowanych parafin w innych mieszaninach chlorowanych parafin, ze szczególnymi wyłączeniami lub bez nich2,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim krótkołańcuchowe chlorowane parafiny, ze szczególnymi wyłączeniami, przez dodanie poniższego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Krótkołańcuchowe chlorowane parafiny(chloroalkany C10-13)+: prostołańcuchowe chlorowane węglowodory o długości łańcucha od C10 do C13 i zawartości wagowej chloru większej niż 48%

Produkcja

Dopuszczony dla stron wymienionych w rejestrze

Stosowanie

• Dodatki do produkcji pasów napędowych w przemyśle kauczuku naturalnego i syntetycznego

• Części zamienne do taśmociągów gumowych w przemyśle wydobywczym i leśnym

• Przemysł skórzany, w szczególności natłuszczanie w garbarstwie

• Dodatki do smarów, w szczególności do silników samochodowych, generatorów elektrycznych i elektrowni wiatrowych oraz wykorzystywanych do wierceń w poszukiwaniu ropy i gazu oraz do rafinacji ropy w celu produkcji oleju napędowego

• Oprawki do zewnętrznych żarówek dekoracyjnych

• Farby wodoodporne i ognioodporne

• Kleje

• Obróbka metali

• Wtórne plastyfikatory w elastycznym polichlorku winylu, z wyjątkiem zabawek i produktów dla dzieci

Na przykład, substancje o następujących numerach CAS mogą zawierać krótkołańcuchowe chlorowane parafiny:

CAS nr: 85535-84-8;

CAS nr: 68920-70-7;

CAS nr: 71011-12-6;

CAS nr: 85536-22-7;

CAS nr: 85681-73-8;

CAS nr: 108171-26-2.

 

 

1 UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.2 i UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.3.

2 UNEP/POPS/COP.8/14.

2. Ponadto postanawia dodać nową uwagę (vii) w części I załącznika A o następującym brzmieniu:

"(vii) Uwaga (i) nie ma zastosowania do ilości substancji chemicznej, ze znakiem plus (+) po jej nazwie wyszczególnionej w kolumnie "Substancja chemiczna" w części I niniejszego załącznika, która występuje w mieszaninach w stężeniach masowych większych lub równych 1%."

SC-8/12: Umieszczenie w załączniku heksachlorobutadienu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla heksachlorobutadienu, oraz ocenę nowych informacji dotyczących umieszczenia heksachlorobutadienu w załączniku C do Konwencji przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić heksachlorobutadien w załączniku C do Konwencji oraz wniosek z oceny nowych informacji dotyczących niezamierzonej produkcji heksachlorobutadienu2,

Postanawia zmienić cześć I załącznika C do Konwencji umieszczając w nim heksachlorobutadien przez dodanie wyrażenia "Heksachlorobutadien (CAS nr: 87-68-3)" pod pozycją "Substancja chemiczna" w tabeli tego załącznika oraz przez dodanie słowa "heksachlorobutadien" w pierwszym ustępie części II i III niniejszego załącznika.

 

1 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.5.

2 UNEP/POPS/COP.8/15.

Nr ref.: C.N.588.2019.TREATIES-XXVII.15 (Powiadomienie Depozytariusza)

KONWENCJA SZTOKHOLMSKA W SPRAWIE TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Sztokholm, 22 maja 2001 r.

POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKÓW A I B

Podczas dziewiątej sesji, która odbyła się w Genewie w dniach od 29 kwietnia do 10 maja 2019 r., Konferencja Stron powyższej Konwencji przyjęła poprawki do załączników A i B swoimi decyzjami SC-9/4, SC-9/11 i SC-9/12, aby umieścić w załącznikach następujące substancje chemiczne:

Decyzja Poprawka

SC-9/4: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego

SC-9/11: Umieszczenie w załączniku dikofolu

SC-9/12: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych

Zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litery b oraz c i ustęp 4 Konwencji, każda ze Stron, która nie jest w stanie przyjąć poprawek do załącznika A, B lub C, notyfikuje o tym depozytariusza na piśmie w ciągu jednego roku od daty powiadomienia jej przez depozytariusza o przyjęciu poprawek. Depozytariusz niezwłocznie powiadomi wszystkie Strony o każdej takiej otrzymanej notyfikacji. Strona może w każdym czasie wycofać uprzednią notyfikację o nieakceptowaniu w odniesieniu do każdej poprawki do załącznika A, B lub C, a w takim przypadku poprawka ta wejdzie w życie dla tej Strony zgodnie z artykułem 22 ustęp 3 litera c. Po upływie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu poprawki do załącznika A, B lub C, poprawka wejdzie w życie dla wszystkich Stron, które nie przedłożyły notyfikacji, zgodnie z postanowieniami artykułu 22 ustęp 3 litera b.

Na mocy artykułu 22 ustęp 4, poprawka do załącznika A, B lub C nie wejdzie w życie w odniesieniu do żadnej Strony, która złożyła deklarację dotyczącą jakiejkolwiek poprawki do tych załączników, zgodnie z artykułem 25 ustęp 4, a w takim przypadku każda taka poprawka wejdzie wżycie dla takiej Strony w dziewięćdziesiątym dniu po dniu złożenia przez nią u depozytariusza swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia dotyczącego takiej poprawki.

Teksty poprawek do załączników A i C, zawarte w wyżej wspomnianych decyzjach Konferencji Stron, niniejszym przekazuje się w sześciu autentycznych wersjach językowych.

3 grudnia 2019 r.

SC-9/4; Kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole i fluorek erfluorooktanosulfonylowy

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę raport dotyczący oceny zamienników kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego przekazany przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1 oraz raport dotyczący oceny kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego przekazany przez Sekretariat2,

Odnotowawszy zalecenia Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych dotyczące stałej potrzeby uwzględniania różnych dopuszczalnych celów i szczególnych wyłączeń dla kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego3,

Odwołując się do swojej decyzji SC-7/1, w której odnotowała, zgodnie z artykułem 4 ustęp 9 Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, że w związku z brakiem już jakiejkolwiek strony zarejestrowanej ze względu na szczególne wyłączenia dotyczące produkcji i stosowania kwasu perfluorooktanosulfonowego, jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego do wykładzin dywanowych, skóry i odzieży, tekstyliów i tapicerki, papieru i opakowań, powłok i dodatków do powłok oraz gumy i tworzyw sztucznych, nie mogą być dokonywane żadne nowe rejestracje w odniesieniu do tych wyłączeń.

1. Postanawia zmienić część I załącznika B do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych przez zastąpienie aktualnego zapisu dotyczącego umieszczenia w załączniku kwasu perfluorooktanosulfonowego (CAS nr 1763-23-1), jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego (CAS nr 307-35-7) nowym zapisem o następującym brzmieniu:

 

1 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.

2 UNEP/POPS/COP.9/INF/12.

3 Załącznik do decyzji POPRC-14/3.

Substancja chemiczna

Działalność

Dopuszczalny cel lub szczególne wyłączenie

Kwas perfluorooktanosulfonowy
(CAS nr 1763-23-1), jego solea i fluorek perfluorooktanosulfonylowy (CAS nr 307-35-7)

a Przykładowo: perfluorooktanosulfonian potasu (CAS nr 2795-39-3);

perfluorooktanosulfonian litu
(CAS nr 29457-72-5);

perfluorooktanosulfonian dietanoloamonu
(CAS nr 70225-14-8);

perfluorooktanosulfonian tetraetyloamonu
(CAS nr 56773-42-3);

perfluorooktanosulfonian didecylodimetyloamonu
(CAS nr 251099-16-8)

Produkcja

Dopuszczalny cel:

Zgodnie z częścią III niniejszego załącznika, produkcja innych substancji chemicznych używanych jedynie w przypadku poniższych zastosowań. Produkcja w celu zastosowań wymienionych poniżej.

Szczególne wyłączenie:

Brak

Stosowanie

Dopuszczalny cel:

Zgodnie z częścią III niniejszego załącznika dla następującego dopuszczalnego celu lub jako półprodukt przy produkcji substancji chemicznych z następującym dopuszczalnym celem:

• Przynęty na owady z sulfluramidem (CAS nr 4151-50-2), jako substancją czynną do zwalczania mrówek niszczących liście z rodzaju Atta spp. i Acromyrmex spp., jedynie do celów rolniczych

Szczególne wyłączenie:

• Platerowanie (platerowanie metali twardych) wyłącznie w systemach zamkniętych

• Piana gaśnicza do tłumienia oparów paliw płynnych i pożarów spowodowanych paliwami płynnymi (pożarów klasy B) w zainstalowanych systemach, w tym zarówno w systemach ruchomych jak i stacjonarnych, zgodnie z ustępem 10 części III niniejszego załącznika

 

2. Postanawia również zmienić część III załącznika B do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych przez dodanie nowego ustępu 10 o następującym brzmieniu:

"10. Każda Strona, która zarejestrowała wyłączenie, zgodnie z artykułem 4, dotyczące stosowania PFOS, jego soli i PFOSF do piany gaśniczej:

(a) Niezależnie od postanowień artykułu 3 ustęp 2, zapewni, że piana gaśnicza, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF nie będzie eksportowana ani importowana, chyba że w celu bezpiecznego dla środowiska usunięcia, o którym mowa w artykule 6 ustęp l(d);

(b) Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF na potrzeby szkoleń;

(c) Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOS, jego sole i PFOSF do celów badawczych, chyba że wszelkie uwolnienia będą powstrzymywane;

(d) Do końca 2022 r., jeśli ma w tym zakresie odpowiednie możliwości, ograniczy stosowanie piany gaśniczej zawierającej lub mogącej zawierać PFOS, jego sole i PFOSF do miejsc, w których wszelkie uwolnienia mogą być powstrzymane;

(e) Podejmie określone wysiłki ukierunkowane na bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zapasami i odpadami piany gaśniczej, które zawierają lub mogą zawierać PFOS, jego sole i PFOSF, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, możliwie najszybciej.

SC-9/11: Umieszczenie w załączniku dikofolu

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka i ocenę zarządzania ryzykiem dla dikofolu przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić dikofol w załączniku A do Konwencji bez szczególnych wyłączeń2,

Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umieszczając w nim dikofol bez szczególnych wyłączeń, przez dodanie następującego wiersza:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Dikofol

Produkcja

Brak

CAS nr 115-32-2

Stosowanie

Brak

CAS nr 10606-46-9

 

 

 

 

1 UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1.

2 UNEP/POPS/COP.9/13.

SC-9/12: Umieszczenie w załączniku kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych

Konferencja Stron,

Wziąwszy pod uwagę profil ryzyka, ocenę ryzyka gospodarowania oraz uzupełnienie oceny ryzyka gospodarowania dotyczące kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych przekazane przez Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych1,

Odnotowawszy zalecenie Komitetu ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, aby umieścić kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne w załączniku A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze szczególnymi wyłączeniami2,

1. Postanawia zmienić część I załącznika A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, aby umieścić w nim kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne ze szczególnymi wyłączeniami dotyczącymi produkcji i stosowania kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych, przez dodanie następujących wierszy:

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

"Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne" oznacza co następuje:

(i) Kwas perfluorooktanowy (PFOA; CAS nr 335-67-1), w tym wszelkie jego izomery o łańcuchach rozgałęzionych;

(ii) Jego sole;

(iii) Związki pochodne PFOA, które do celów Konwencji są dowolnymi substancjami rozkładającymi się do PFOA, w tym wszelkie substancje (obejmujące sole i polimery) posiadające, jako jeden z elementów strukturalnych, liniową lub rozgałęzioną grupę perfluoroheptylową z członem (C7F15)C;

Do związków pochodnych PFOA nie zalicza się następujących związków:

(i) CSF17-X, gdzie X= F, Cl, Br;

(ii) Fluoropolimerów objętych ogólnym wzorem CF3[CF2]n-R', gdzie R'=dowolna grupa, n>16;

(iii) Kwasów perfluoroalkilokarboksylowych i perfluoroalkilofosfonowych (z uwzględnieniem ich soli, estrów, halogenków i bezwodników) o liczbie perfluorowanych atomów węgla ≥8;

(iv) Kwasów perfluoroalkanosulfonowych (z uwzględnieniem ich soli, estrów, halogenków i bezwodników) o liczbie perfluorowanych atomów węgla ≥9;

(v) Kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), jego soli i fluorku perfluorooktanosulfonylowego (PFOSF), wymienionych w wykazie załącznika B do Konwencji.

Produkcja

• Piana gaśnicza: brak

• W przypadku innej produkcji dozwolonej dla stron wymienionych w rejestrze, zgodnie z postanowieniami części X niniejszego załącznika

Stosowanie

Zgodnie z postanowieniami części X niniejszego załącznika:

• Fotolitografia lub procesy wytrawiania przy wytwarzaniu półprzewodników

• Powłoki fotograficzne stosowane do taśm filmowych

• Tekstylia olejo- i wodoodporne do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi cieczami, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa

• Medyczne wyroby inwazyjne i urządzenia wszczepialne

• Piana gaśnicza do tłumienia oparów paliw płynnych i pożarów spowodowanych paliwami płynnymi (pożarów klasy B) w zainstalowanych systemach, w tym zarówno w systemach ruchomych, jak i stacjonarnych. zgodnie z ustępem 2 części X niniejszego załącznika

• Stosowanie jodku perfluorooktylu do produkcji bromku perfluorooktylu w celu wytwarzania produktów farmaceutycznych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3 części X niniejszego załącznika

• Wytwarzanie politetrafluoroetylenu (PTFE) i polifluorku winylidenu (PVDF) do produkcji:

o Wysokosprawnych, odpornych na korozję membran filtrujących do gazu, membran filtrujących do wody i membran do tekstyliów medycznych

o Urządzeń do przemysłowych wymienników ciepła odpadowego

o Szczeliw przemysłowych umożliwiających zapobieganie wyciekom lotnych związków organicznych i cząstek PM2,5

• Wytwarzanie polifluoroetylenopropylenu (FEP) do produkcji wysokonapięciowych przewodów elektrycznych i kabli do transmisji energii

 

 

1 UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2.

2 UNEP/POPS/COP.9/14.

Substancja chemiczna

Działalność

Szczególne wyłączenie

 

 

 

• Wytwarzanie fluoroelastomerów do produkcji uszczelek, pasów klinowych plastikowych do wnętrz samochodów i akcesoriów

2. Postanawia również dodać nową część X w załączniku A do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych o następującym brzmieniu:

Część X

Kwas perfluorooktanowy (PFOA), jego sole i związki pochodne

1. Produkcja i stosowanie kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych będzie eliminowana, z wyłączeniem Stron, które notyfikowały Sekretariat o swoim zamiarze ich produkcji i/lub stosowania zgodnie z artykułem 4 Konwencji.

2. Każda Strona, która zarejestrowała szczególne wyłączenie, zgodnie z artykułem 4, dotyczące stosowania PFOA, jego soli i związków pochodnych do piany gaśniczej:

(a) Niezależnie od postanowień artykułu 3 ustęp 2, zapewni, że piana gaśnicza, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne nie będzie eksportowana ani importowana, chyba że w celu bezpiecznego dla środowiska usuwania, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1 (d);

(b) Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne na potrzeby szkoleń;

(c) Nie będzie stosować piany gaśniczej, która zawiera lub może zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne do celów badawczych, chyba że wszelkie uwolnienia będą powstrzymywane;

(d) Do końca 2022 r., jeśli ma w tym zakresie odpowiednie możliwości, lecz nie później niż do 2025 r., ograniczy stosowanie piany gaśniczej, zawierającej lub mogącej zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne do miejsc, w których wszelkie uwolnienia mogą być powstrzymane;

(e) Podejmie określone wysiłki ukierunkowane na bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zapasami i odpadami piany gaśniczej, które zawierają lub mogą zawierać PFOA, jego sole i związki pochodne, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, możliwie najszybciej.

3. W odniesieniu do szczególnego wyłączenia dotyczącego stosowania jodku perfluorooktylu do produkcji bromku perfluorooktylu w celu wytwarzania produktów farmaceutycznych, Konferencja Stron podczas swojego trzynastego regularnego posiedzenia a następnie podczas co drugiego spotkania regularnego, oceni potrzebę kontynuowania stosowania tego szczególnego wyłączenia. W każdym przypadku to szczególne wyłączenie wygaśnie najpóźniej w 2036 r.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższymi Poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

- są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 30 października 2023 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-15
  • Data wejścia w życie: 2014-11-26
  • Data obowiązywania: 2014-11-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA