REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 674

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, zwanej dalej "ustawą";

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego;

3) wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

§ 2.

Samokształcenie w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji przez osobę wykonującą zawód medyczny czynności zawodowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, obejmuje następujące formy:

1) udział w seminarium;

2) udział w trwających nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut;

3) udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego lub samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, lub samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, lub samorządu zawodowego farmaceutów, lub samorządu zawodowego fizjoterapeutów;

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwających nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut;

5) udział w warsztacie szkoleniowym;

6) udział w kursie lub szkoleniu zakończonym egzaminem;

7) udział w kursie lub szkoleniu;

8) udział w szkoleniach prowadzonych przez podmiot, z którym osoba wykonująca dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub w którym wykonuje zawód medyczny w formie wolontariatu;

9) udział w trwającym nie krócej niż 2 godziny dydaktyczne i zakończonym testem kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut;

10) opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej,

b) książki popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

d) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

e) programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych;

11) tłumaczenie:

a) książki naukowej lub popularnonaukowej,

b) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

d) programu multimedialnego;

12) uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera w wyniku ukończenia studiów umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy;

13) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk inżynieryjno-technicznych, lub nauk ścisłych i przyrodniczych;

14) przygotowanie do realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne lub świadczenie pracy związanej z prowadzeniem zajęć na studiach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach prowadzących kształcenie w danym zawodzie medycznym oraz wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

15) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w formie wolontariatu;

16) indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2));

17) sprawowanie opieki nad studentami lub uczniami odbywającymi praktyki zawodowe;

18) sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

§ 3.

1. Dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w 5-letnim okresie rozliczeniowym, zwanym dalej "okresem edukacyjnym", co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Liczba punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych większa niż określona w ust. 1 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

4. Za równoważne z dopełnieniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przez elektroradiologa uważa się również:

1) wykonanie obowiązku stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890), lub

2) uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub ust. 5, albo uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

§ 4.

1. Organizator ustawicznego rozwoju zawodowego potwierdza w części II A karty rozwoju zawodowego realizację przez osobę wykonującą zawód medyczny form ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w lp. 1-10, 23, 24, 26 i 29 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające realizację formy ustawicznego rozwoju zawodowego.

2. Udział osoby wykonującej zawód medyczny w formach samokształcenia, o których mowa w lp. 2-10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jest potwierdzany na podstawie listy obecności prowadzonej przez organizatora ustawicznego rozwoju zawodowego.

3. W przypadku form ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w lp. 11-22, 25, 27 i 28 załącznika nr 1 do rozporządzenia, osoba wykonująca zawód medyczny potwierdza realizację form ustawicznego rozwoju zawodowego w części II B karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny na podstawie dokumentów, o których mowa w tym załączniku.

4. W przypadku spełnienia przez osobę wykonującą zawód medyczny w danym okresie edukacyjnym warunków określonych w § 3 ust. 1 organ właściwy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, potwierdza dopełnienie przez osobę wykonującą zawód medyczny obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez zamieszczenie w części III karty rozwoju zawodowego stosownej adnotacji.

§ 5.

Wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.

W przypadku gdy dana forma samokształcenia określona w § 2 pkt 10-13 została zrealizowana w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życia rozporządzenia, osoba wykonująca zawód medyczny potwierdza w karcie rozwoju zawodowego, w pierwszym rozpoczętym okresie edukacyjnym, zrealizowanie tej formy samokształcenia, podając odpowiadającą jej liczbę punktów edukacyjnych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Załącznik 1. [LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 674)

Załącznik nr 1

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ

Lp.

Forma ustawicznego rozwoju zawodowego

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację ustawicznego rozwoju zawodowego

Instytucja/osoba potwierdzająca daną formę ustawicznego rozwoju zawodowego

1

Udział w kursie doskonalącym

120 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego

2

Udział w seminarium

2 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak niż:

1) 10 punktów edukacyjnych za całe seminarium;

2) 50 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

3

Udział w trwających nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut

5 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż:

1) 20 punktów edukacyjnych za udział w całych: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym;

2) 80 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

4

Udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego lub samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, lub samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, lub samorządu zawodowego farmaceutów, lub samorządu zawodowego fizjoterapeutów

10 punktów edukacyjnych za każdy dzień, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za udział w całym posiedzeniu szkoleniowym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

5

Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwających nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne: kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającym przedstawicieli danego zawodu medycznego, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut

25 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany ten sam referat, nie więcej jednak niż 75 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym za wszystkie referaty

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

6

Udział w warsztacie szkoleniowym

5 punktów edukacyjnych za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania warsztatu szkoleniowego, nie więcej jednak niż 45 punktów edukacyjnych za cały warsztat szkoleniowy

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

7

Udział w kursie lub szkoleniu zakończonym egzaminem

3 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu lub szkolenia, nie więcej jednak niż 45 punktów edukacyjnych za cały kurs lub szkolenie

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

8

Udział w kursie lub szkoleniu

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu lub szkolenia, nie więcej jednak niż 45 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

9

Udział w szkoleniach prowadzonych przez podmiot, z którym osoba wykonująca dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub w którym wykonuje zawód medyczny w formie wolontariatu

2 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

10

Udział w trwającym nie krócej niż 2 godziny dydaktyczne i zakończonym testem kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut

2 punkty edukacyjne za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

organizator ustawicznego rozwoju zawodowego

11

Opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej

60 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

12

Opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

13

Opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego lub popularnonaukowego

1) 20 punktów edukacyjnych za artykuł naukowy;

2) 10 punktów edukacyjnych za artykuł popularnonaukowy

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

14

Opublikowanie jako autor lub współautor rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

1) 20 punktów edukacyjnych za rozdział w książce naukowej;

2) 10 punktów edukacyjnych za rozdział w książce popularnonaukowej

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN), międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

15

Opublikowanie jako autor lub współautor programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

15 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

16

Tłumaczenie książki naukowej lub popularnonaukowej

1) 30 punktów edukacyjnych za tłumaczenie książki naukowej;

2) 15 punktów za tłumaczenie książki popularnonaukowej

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

17

Tłumaczenie rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

1) 25 punktów edukacyjnych za tłumaczenie rozdziału książki naukowej;

2) 5 punktów edukacyjnych za tłumaczenie rozdziału książki popularnonaukowej

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

18

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

1) 20 punktów edukacyjnych za tłumaczenie artykułu naukowego;

2) 5 punktów edukacyjnych za tłumaczenie artykułu popularnonaukowego

notka bibliograficzna, międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (ISSN)

osoba wykonująca dany zawód medyczny

19

Tłumaczenie programu multimedialnego

5 punktów edukacyjnych

notka bibliograficzna

osoba wykonująca dany zawód medyczny

20

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera w wyniku ukończenia studiów umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy

40 punktów edukacyjnych za tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera

kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego

osoba wykonująca dany zawód medyczny

21

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk inżynieryjno-technicznych, lub nauk ścisłych i przyrodniczych

1) 60 punktów edukacyjnych za stopień naukowy doktora;

2) 70 punktów edukacyjnych za stopień naukowy doktora habilitowanego;

3) 80 punktów edukacyjnych za tytuł profesora

kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu profesora

osoba wykonująca dany zawód medyczny

22

Samokształcenie przygotowujące do realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne lub świadczenie pracy związanej z prowadzeniem zajęć na studiach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach prowadzących kształcenie w danym zawodzie medycznym oraz wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy

10 punktów edukacyjnych za każdy rok

zaświadczenie

podmiot, w którym wykonywane są czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy

23

Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w formie wolontariatu

10 punktów edukacyjnych za każde 32 godziny wolontariatu, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

zaświadczenie

podmiot, w którym wykonywane są czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w formie wolontariatu

24

Udział w kursie kwalifikacyjnym

40 punktów edukacyjnych

zaświadczenie

podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny

25

Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

50 punktów edukacyjnych

kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie tytułu specjalisty

osoba wykonująca dany zawód medyczny

26

Udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą

jednostka szkoląca

27

Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym

potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

osoba wykonująca zawód medyczny

28

Sprawowanie opieki nad studentami lub uczniami odbywającymi praktyki zawodowe

10 punktów edukacyjnych za każdy rok

kopia umowy z uczelnią lub szkołą

osoba wykonująca zawód medyczny

29

Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy

5 punktów za każdy miesiąc

zaświadczenie

podmiot, w którym osoba wykonująca zawód medyczny sprawuje nadzór, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy

 

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO OSOBY WYKONUJĄCEJ ZAWÓD MEDYCZNY]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO OSOBY WYKONUJĄCEJ ZAWÓD MEDYCZNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-05-15
  • Data obowiązywania: 2024-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA