reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Izby celne

§ 1.

Izby celne, zwane dalej „izbami”, wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektorów izb celnych.

§ 2.

1. Izbą kieruje dyrektor izby, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów celnych przed ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. Dyrektor izby kieruje pracą izby przy pomocy zastępcy (zastępców), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora w poszczególnych izbach nie może być większa niż czterech.

4. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) ustala dyrektor izby.

5. Główny księgowy w izbie podlega bezpośrednio dyrektorowi izby i odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu ewidencji i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki własnej izby i urzędów celnych. Inne obowiązki głównego księgowego wynikają z przepisów odrębnych.

6. Dyrektor izby może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych lub pracowników izby do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych kategoriach spraw.

§ 3.

1. W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały – składające się z co najmniej 12 osób, włącznie z kierującym;

2) referaty – składające się z co najmniej 6 osób, włącznie z kierującym;

3) wieloosobowe stanowiska pracy składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym;

4) jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, a referatem kierownik referatu.

4. W izbie mogą funkcjonować terenowe komórki organizacyjne: kontroli operacyjnej, kontroli podmiotów gospodarczych i informatyki oraz w zakresie spraw operacyjno-rozpoznawczych.

§ 4.

1. W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:

1) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) decyzji w sprawie ochrony praw własności intelektualnej.

2. W skład Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:

1) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących agentów celnych;

3) szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie.

3. W skład Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Przemyślu i we Wrocławiu wchodzi komórka realizująca zadania z zakresu laboratorium celnego.

4. W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem kadrowo-płacowym „Hermes”.

5. W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem finansowo-księgowym „Zefir” oraz systemem obsługi zgłoszeń celnych „Celina”.

6. W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytowym „NCTS” oraz komórka realizująca zadania z zakresu problematyki wspólnego tranzytu.

7. W skład Izby Celnej w Rzepinie wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim informatycznym systemem bezpieczeństwa „Security”.

§ 5.

Izbom nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 2

Urzędy celne

§ 6.

Urzędy celne, zwane dalej „urzędami”, wykonują zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami naczelników urzędów celnych.

§ 7.

1. Urzędem kieruje naczelnik urzędu, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu przed dyrektorem izby.

2. Naczelnik urzędu kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy (zastępców) i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

3. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu w poszczególnych urzędach nie może być większa niż trzech. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy (zastępców) ustala naczelnik urzędu.

4. Naczelnik urzędu może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych lub pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych kategoriach spraw.

§ 8.

1. W urzędach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym,

b) sekcje – składające się z co najmniej 2 osób,

c) jednoosobowe stanowiska pracy;

2) zewnętrzne jednostki organizacyjne – oddziały celne, do których pkt 1 stosuje się odpowiednio.

2. Referatami i oddziałami kierują kierownicy, a sekcją osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu.

3. W urzędzie mogą funkcjonować terenowe komórki organizacyjne w zakresie spraw karnych skarbowych.

§ 9.

Urzędom nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 10.

Strukturę organizacyjną izb, urzędów i oddziałów celnych określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 11.

Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów celnych są zobowiązani do dostosowania regulaminów izb celnych oraz urzędów celnych do treści odpowiednio Statutu Izby lub Statutu Urzędu nie później niż w terminie 14 dni od wejścia w życie zarządzenia.

§ 12.

1. Uchyla się zarządzenie nr 8 Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. z 2002 r. Nr 6, poz. 29, Nr 13, poz. 64, Nr 14, poz. 68 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 21, Nr 9, poz. 47 i Nr 10, poz. 54).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

MINISTER FINANSÓW

Andrzej Raczko

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

Załącznik 1. [STATUT IZBY CELNEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 22 Ministra Finansów
z dnia 12 sierpnia 2003 r. (poz. 65)

Załącznik nr 1

STATUT IZBY CELNEJ

§ 1.

1. W skład izby celnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) kontroli operacyjnej;

2) dokumentacji celnej;

3) kontroli podmiotów gospodarczych;

4) zarządzania ryzykiem;

5) elementów kalkulacyjnych;

6) przeznaczeń celnych;

7) spaw karnych skarbowych;

8) podatku akcyzowego;

9) spraw finansowo-księgowych;

10) zabezpieczeń należności;

11) rozliczeń ceł i podatków;

12) likwidacji towarów;

13) egzekucyjna;

14) logistyczna;

15) informatyki;

16) prawno-organizacyjna;

17) kadr i szkolenia;

18) kontroli wewnętrznej;

19) ochrony informacji niejawnych;

20) audytu wewnętrznego.

2. Komórki organizacyjne izb celnych sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością urzędów celnych w zakresie swojej właściwości oraz uczestniczą w kontrolach w ramach poleceń dyrektora izby celnej.

3. Dyrektor izby celnej, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres ich zadań.

4. Dyrektor izby celnej, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może utworzyć komórkę organizacyjną inną niż te, o których mowa w ust. 1 lub która nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 zarządzenia, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy.

5. W celu bezpośredniej obsługi osób dyrektor izby celnej wyodrębnia stanowiska obsługi klientów: informacyjne i kasowe, obsługiwane przez funkcjonariuszy lub pracowników właściwych komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1.

6. Dyrektor izby celnej ustala liczbę stanowisk obsługi klientów, o których mowa w ust. 5, stosownie do rozmiaru i zakresu realizowanych zadań oraz warunków technicznych i lokalowych izby celnej.

7. Komórka, o której mowa w ust. 1 pkt 18, obejmuje swoim działaniem urzędy celne podległe danej izbie celnej.

§ 2.

1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych izby celnej należy w szczególności:

1) komórki kontroli operacyjnej:

a) zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, ujawnianie ich sprawców oraz zabezpieczanie przedmiotów i dowodów przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych,

b) dokonywanie czynności z zakresu kontroli towarów pod kątem ograniczeń pozataryfowych związanych z obrotem towarowym z zagranicą,

c) kontrola przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,

d) inicjowanie i prowadzenie działań wspólnie z Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innymi organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym przestępczości skarbowej,

e) podejmowanie z komórkami operacyjnymi innych izb celnych, wspólnych działań zmierzających do zwalczania i ujawniania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych;

2) komórki dokumentacji celnej:

a) tworzenie i gospodarowanie funduszem operacyjnym,

b) nadzór i kontrola gospodarowania funduszem operacyjnym w izbach celnych,

c) kontrola prawidłowości wykonywania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w izbach celnych;

3) komórki kontroli podmiotów gospodarczych:

a) planowanie, organizowanie i wykonywanie kontroli celnej po zwolnieniu towarów,

b) analiza działalności podmiotów gospodarczych dokonujących wymiany towarowej z zagranicą pod kątem zgodności tych działań z przepisami prawa,

c) kontrola wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych oraz składów celnych i agencji celnych.

d) gromadzenie w toku powtórnej kontroli celnej materiałów, przekazywanie wyników kontroli i zgromadzonych dowodów do podległych jednostek oraz merytorycznych komórek właściwej izby celnej,

e) koordynacja kontroli celnych po zwolnieniu towaru i nadaniu przeznaczenia celnego, przeprowadzanych w siedzibie przedsiębiorcy przez komórki organizacyjne izby celnej i nadzorowane urzędy celne,

f) współpraca w zakresie realizowanych zadań z organami skarbowymi (urzędami kontroli skarbowej, urzędami skarbowymi) oraz innymi organami państwowymi,

g) realizacja umów międzynarodowych o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych;

4) komórki zarządzania ryzykiem:

a) ocena i prognozy zagrożeń ekonomicznych i pozaekonomicznych związanych z przywozem i wywozem towarów,

b) analiza stanu zagrożenia przestępczością, a w szczególności przestępczością skarbową ze strony osób uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą, działających na obszarze właściwości miejscowej izby,

c) zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w jednostkach organizacyjnych administracji celnej oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych,

d) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji dotyczących rozpoznawania zagrożeń związanych z obrotem towarowym,

e) prowadzenie profili ryzyka;

5) komórki elementów kalkulacyjnych:

a) prowadzenie postępowania odwoławczego i w trybach nadzwyczajnych z zakresu elementów kalkulacyjnych oraz podatków związanych z przywozem i wywozem towarów,

b) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej,

c) reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach właściwych dla komórki,

d) prowadzenie zbioru i przekazywanie urzędom celnym wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu towarów,

e) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości postępowania urzędów celnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących taryfy celnej, podstawy naliczania należności pobieranych przez administrację celną, reguł pochodzenia towarów,

f) wdrażanie zasad i trybu postępowania oraz nadzorowanie prawidłowości postępowania urzędów celnych w zakresie kontroli przestrzegania pozataryfowych ograniczeń przywozu i wywozu towarów,

g) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie obrotu z zagranicą towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz rozpatrywanie spraw w postępowaniu administracyjnym, wniesionych w wyniku odwołań i zażaleń na decyzje lub postanowienia naczelników urzędów celnych, w zakresie obrotu z zagranicą tymi towarami i technologiami,

h) występowanie do właściwych zagranicznych organów z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia;

6) komórki przeznaczeń celnych:

a) prowadzenie postępowania odwoławczego i w trybach nadzwyczajnych w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych oraz opłat w sprawach celnych,

b) rozpatrywanie wniosków dotyczących zwrotów i umorzeń należności celnych,

c) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwym dla komórki oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej,

d) reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach właściwych dla komórki,

e) udzielanie pozwoleń na upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurami celnymi,

f) uznawanie lub wyznaczanie miejsc, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego,

g) nadzór nad prawidłowością postępowania urzędów celnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeznaczeń celnych, operacji uprzywilejowanych, procedur uproszczonych,

h) prowadzenie postępowania odwoławczego i w trybach nadzwyczajnych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego,

i) wydawanie pozwoleń na prowadzenie składu celnego;

7) komórki spraw karnych skarbowych:

a) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu, o odmowie wszczęcia dochodzenia, o uznaniu za dowód rzeczowy,

b) wydawanie postanowień o wznowieniu prawomocnie umorzonego dochodzenia w sprawach, w których jednostka nadrzędna zatwierdziła postanowienie o umorzeniu,

c) przedłużanie terminu dochodzenia w sprawach o wykroczenia,

d) zatwierdzanie postanowień o umorzeniu dochodzenia, o zawieszeniu dochodzenia oraz postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,

e) koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości postępowań karnych skarbowych prowadzonych w urzędach celnych,

f) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami;

8) komórki podatku akcyzowego:

a) orzecznictwo w II instancji w sprawach objętych w I instancji właściwością urzędów celnych w zakresie podatku akcyzowego, krajowego,

b) orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych za zobowiązania podatkowe w zakresie podatku akcyzowego,

c) orzecznictwo w zakresie wysokości norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych,

d) opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

e) reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach właściwych dla komórki,

f) przygotowywanie danych do sprawozdawczości z zakresu udzielania pomocy podatnikom ze środków publicznych (udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego);

9) komórki spraw finansowo-księgowych:

a) projektowanie, organizowanie i wykonanie pod względem finansowym budżetu izby celnej,

b) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz funduszy,

c) rozliczanie działalności inwestycyjnej,

d) prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

e) rozliczanie, inwentaryzacja i wycena aktywów i pasywów składników majątkowych,

f) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

10) komórki zabezpieczeń należności:

a) rozliczanie zabezpieczeń przyjętych w podległych urzędach celnych,

b) prowadzenie postępowań w zakresie zwolnienia z obowiązku składnika zabezpieczenia,

c) przyjmowanie kaucji gwarancyjnej składanej przez osobę prowadzącą agencję celną,

d) prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego,

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej;

11) komórki rozliczeń ceł i podatków:

a) rozliczanie należności celnych, podatków oraz opłat manipulacyjnych,

b) przyjmowanie należności celnych i przekazywanie ich na konto właściwego urzędu skarbowego oraz opłat na konto Ministerstwa Finansów w ustalonych terminach,

c) prowadzenie rejestru określonych w decyzjach kwot należności wynikających z długu celnego,

d) realizacja decyzji dotyczących zwrotu należności celnych,

e) prowadzenie postępowania z zakresu zwrotu cła i umorzenia należności celnych,

f) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej;

12) komórki likwidacji towarów:

a) prowadzenie spraw z zakresu towarów zajętych w postępowaniu karnym skarbowym i celnym oraz depozytów,

b) prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych przez organy celne w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym,

c) prowadzenie magazynu depozytowego oraz nadzór nad przechowywaniem towarów pozostających w dyspozycji organu celnego,

d) prowadzenie postępowań w I i II instancji w sprawach dotyczących kosztów likwidacji,

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej;

13) komórki egzekucyjnej:

a) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie powierzonym dyrektorowi izby celnej,

b) zabezpieczanie roszczeń urzędów celnych w postępowaniu upadłościowym firm,

c) przygotowywanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty, umorzenia należności i odsetek, odraczania terminu płatności,

d) przekazywanie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

e) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

f) reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu odwoławczym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz opracowywanie podań o wniesienie rewizji nadzwyczajnej;

14) komórki logistycznej:

a) administrowanie składnikami majątkowymi izby celnej i podległych jej urzędów celnych,

b) prowadzenie spraw eksploatacyjno-remontowych izby celnej oraz podległych jej urzędów celnych,

c) prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych,

d) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,

e) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych,

f) prowadzenie archiwum izby celnej oraz nadzór nad archiwami podległych urzędów celnych,

g) ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów izby celnej i podległych jej urzędów celnych,

h) realizacja inwestycji na rzecz izby celnej i podległych jej urzędów celnych;

15) komórki informatycznej:

a) administrowanie siecią komputerową w izbie i nadzór nad sieciami w urzędach celnych,

b) wdrażanie i doskonalenie systemów informatycznych oraz nadzór nad ich eksploatacją w izbie celnej oraz podległych jej urzędach,

c) realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszaniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych,

d) zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,

e) opiniowanie i wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej w izbie i podległych urzędach celnych;

16) komórki prawno-organizacyjnej:

a) obsługa prawna izby celnej oraz podległych jednostek,

b) opracowanie wytycznych i opinii dla potrzeb izby celnej i urzędów celnych oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c) reprezentowanie dyrektora w postępowaniu sądowym oraz opracowywanie podań o wniesienie kasacji, apelacji i rewizji nadzwyczajnej, w sprawach szczególnej wagi,

d) akceptowanie pod względem prawnym projektów odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne,

e) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego do postępowań prowadzonych w izbie celnej i urzędach celnych,

f) prowadzenie spraw z zakresu organizacji struktury izby celnej,

g) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna,

h) przyjmowanie, ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie materiałów do ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi,

i) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

17) komórki kadr i szkolenia:

a) prowadzenie spraw osobowych, w tym związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi w II instancji,

b) prowadzenie spraw socjalnych,

c) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników izby celnej oraz podległych urzędów celnych,

d) gromadzenie materiałów do celów szkoleniowych,

e) przygotowanie kadry rezerwowej;

18) komórki kontroli wewnętrznej:

a) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych podległych dyrektorowi izby celnej, jak i nadzorowanych przez niego naczelników urzędów celnych i podległych im komórek organizacyjnych,

b) profilaktyka i eliminowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej,

c) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez dyrektora izby celnej urzędach celnych,

d) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez dyrektora izby celnej;

19) komórki ochrony informacji niejawnych:

a) ochrona informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej,

b) kontrola ochrony informacji niejawnych,

c) szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,

d) prowadzenie postępowań sprawdzających,

e) prowadzenie spraw ochrony obiektów i ochrony przeciwpożarowej, ponadto komórka może wykonywać zadania z zakresu spraw obronnych;

20) komórki audytu wewnętrznego:

a) badanie dokumentacji finansowej w izbie celnej i w podległych urzędach celnych,

b) ocena systemu gospodarowania środkami i mieniem,

c) ocena efektywności zarządzania finansowego i gospodarności,

d) badanie i ocena mechanizmów kontroli występujących w izbie i podległych urzędach celnych.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3, 9, 14, 17, 18 powinny mieć status wydziału, bez względu na liczbę osób.

3. Komórki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 16–20 podlegają bezpośrednio dyrektorowi izby celnej.

§ 3.

1. Dyrektor izby celnej nadaje na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby celnej.

2. Regulamin organizacyjny izby celnej powinien określać:

1) strukturę organizacyjną izby celnej, w tym terenowych komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 4 zarządzenia;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym terenowych komórek organizacyjnych;

3) zasady i rozkład czasu pracy izby celnej, w tym terenowych komórek organizacyjnych;

4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora izby celnej i jego zastępców;

5) zakres stałych uprawnień: zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska dyrektora izby celnej w określonych sprawach.

§ 4.

1. Dyrektor izby celnej przesyła regulamin organizacyjny izby celnej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego izby celnej ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.

3. Regulamin organizacyjny izby celnej wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie izby celnej.

§ 5.

1. Dyrektor izby celnej ustala zakresy czynności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia.

2. Zakresy czynności dla pozostałych pracowników izby celnej mogą ustalać zastępcy dyrektora izby celnej bezpośrednio nadzorujący daną komórkę organizacyjną.

Załącznik 2. [STATUT URZĘDU CELNEGO]

Załącznik nr 2

STATUT URZĘDU CELNEGO

§ 1.

1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) elementów kalkulacyjnych;

2) przeznaczeń celnych;

3) spraw karnych skarbowych;

4) ogólna;

5) kontroli wewnętrznej;

6) zgłoszeń celnych;

7) kontroli procedury uproszczonej;

8) kontroli osób.

2. W przypadku urzędów celnych usytuowanych na przejściach granicznych mogą zostać wydzielone stanowiska kontroli osób.

3. W przypadku urzędów celnych realizujących zadania z zakresu podatku akcyzowego w obrocie krajowym w skład urzędu wchodzą ponadto następujące komórki organizacyjne:

1) podatku akcyzowego;

2) kontroli podatku akcyzowego;

3) szczególnego nadzoru podatkowego.

4. W skład urzędów celnych właściwych do spraw znaków skarbowych akcyzy wchodzi komórka organizacyjna znaków skarbowych akcyzy.

5. Komórki organizacyjne urzędu celnego sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością oddziałów celnych w zakresie swojej właściwości.

6. Naczelnik urzędu celnego, za zgodą dyrektora izby celnej, może łączyć lub dzielić komórki organizacyjne, określone w ust. 1 i ust. 3 uwzględniając zakres ich zadań.

7. W celu bezpośredniej obsługi osób naczelnik urzędu celnego może wyodrębnić stanowiska obsługi klientów: informacyjne i kasowe, obsługiwane przez funkcjonariuszy lub pracowników właściwych komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 i 3.

8. Naczelnik urzędu celnego ustala liczbę stanowisk obsługi klientów, o których mowa w ust. 7, stosownie do rozmiaru realizacji zadań oraz warunków technicznych i lokalowych urzędu.

§ 2.

1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu celnego należy w szczególności:

1) komórki elementów kalkulacyjnych:

a) rozpatrywanie spraw, przygotowywanie decyzji i postanowień oraz wszczynanie postępowań po zwolnieniu towaru, w zakresie uprawnień organu I instancji,

b) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania pozwoleń na przystąpienie do uproszczonego systemu ustalania wartości transakcyjnej towarów łatwo psujących się,

c) wydawanie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów oraz kontrola upoważnionych eksporterów,

d) prowadzenie spraw z zakresu podatków związanych z przywozem lub wywozem towarów,

e) wykonywanie zadań związanych ze stosowaniem ograniczeń pozataryfowych oraz innych ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą, wynikających z przepisów odrębnych,

f) wykonywanie zadań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym;

2) komórki przeznaczeń celnych:

a) wydawanie, zmiana i cofanie pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych,

b) kontrola realizacji procedur gospodarczych i prowadzenie spraw w tym zakresie,

c) prowadzenie oględzin miejsc i opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu celnego oraz miejsc wyznaczonych lub uznanych,

d) nadzorowanie realizacji przepisów dotyczących Wspólnej Procedury Tranzytowej i TIR w podległych oddziałach celnych,

e) prowadzenie postępowania w sprawach pozwoleń na prowadzenie magazynu celnego i jego regulaminu oraz regulaminów składów celnych,

f) prowadzenie postępowania związanego z udzieleniem pozwoleń na zniszczenie towarów,

g) prowadzenie postępowania związanego z przejęciem towarów na rzecz Skarbu Państwa,

h) prowadzenie postępowania na podstawie przepisów o międzynarodowym przewozie drogowym,

i) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do towarów, wobec których procedura nie została zakończona zgodnie z określonymi warunkami i terminami;

3) komórki spraw karnych skarbowych:

a) wszczynanie i prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczeniowe skarbowe,

b) opracowywanie środków zaskarżenia rozstrzygnięć wydawanych przez prokuratury i sądy w spawach karnych skarbowych,

c) występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

d) prowadzenie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz uzgodnienie ze sprawcą czynu zabronionego warunków wystąpienia do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

e) współpraca z innymi finansowymi organami dochodzenia oraz nie finansowymi organami dochodzenia, a także prokuraturą i sądami;

4) komórki ogólnej:

a) prowadzenie spraw z zakresu organizacji urzędu celnego i podległych komórek organizacyjnych,

b) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna,

c) przyjmowanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,

d) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości;

5) komórki kontroli wewnętrznej:

a) prowadzenie planowanych i doraźnych kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu celnego oraz nadzorowanych oddziałów celnych,

b) profilaktyka i eliminowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nie przestrzegania zasad etyki zawodowej,

c) badanie prawidłowości organizacji pracy w komórkach organizacyjnych oraz inicjowanie zmian w tym zakresie;

6) komórki zgłoszeń celnych:

a) kontrola danych zawartych w zgłoszeniach celnych oraz dołączonych do nich dokumentów,

b) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą lub nadanie towarom innego przeznaczenia oraz określenie kwoty długu celnego,

c) potwierdzenie dokumentów zamykających procedurę tranzytu,

d) zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych,

e) pobieranie próbek towaru,

f) ustalenie rodzaju i ilości towaru,

g) kontrola warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów,

h) kontrola środków przywozowych, w tym kontrola skrytek,

i) wszczynanie postępowania karnego skarbowego,

j) prowadzenie postępowania mandatowego,

k) legalizacja świadectw pochodzenia EUR. 1;

7) komórki kontroli procedury uproszczonej:

a) obsługa powiadomień,

b) kontrola zgłoszeń uzupełniających;

8) komórki kontroli osób:

a) kontrola podróżnych szczególnie pod kątem pozaekonomicznych ograniczeń taryfowych,

b) kontrola dewizowa;

9) komórki podatku akcyzowego:

a) dokonywanie rejestracji podatników podatku akcyzowego na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych,

b) prowadzenie ewidencji podatników podatku akcyzowego w zakresie właściwości miejscowej urzędu celnego,

c) przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego,

d) prowadzenie podatkowych akt wymiarowych w zakresie podatku akcyzowego,

e) orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym,

f) rozpatrywanie środków odwoławczych i skarg oraz opracowywanie stanowiska urzędu celnego zawierającego analizę i ocenę zarzutów,

g) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego poprzez odraczanie terminów płatności lub udzielanie zgody na płatności w ratach w sprawach, w których nie wszczęto postępowania egzekucyjnego, bądź gdy egzekucja jest nieskuteczna,

h) przygotowywanie projektów decyzji o umarzaniu należnych zobowiązań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego;

10) komórki kontroli podatku akcyzowego:

a) wykonywanie kontroli źródłowych w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym,

b) przeprowadzenie na wniosek innych organów kontroli sprawdzających rzetelność dokumentów u ich wystawców i przekazywanie informacji o dokonywanych ustaleniach,

c) prowadzenie rejestrów i ewidencji kontroli w zakresie należącym do właściwości referatu,

d) orzecznictwo w zakresie wysokości zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego,

e) ujawnienie w toku kontroli przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przekazywanie komórce ds. karnych skarbowych zebranego w tym zakresie materiału dowodowego,

f) współdziałanie z organami ścigania w zakresie ujawniania przestępstw w zakresie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym;

11) komórki szczególnego nadzoru podatkowego:

a) przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu,

b) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego przez każdorazowe bezpośrednie uczestniczenie pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w czynnościach związanych z działalnością objętą szczególnym nadzorem podatkowym,

c) dokonywanie okresowo lub doraźnie kontroli obrachunkowych stanów zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podmiot gospodarczy,

d) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu,

e) kontrola stosowania znaków skarbowych akcyzy,

f) kontrola olejów opałowych i napędowych w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika,

g) kontrola urządzania gier w kasynach gry, na automatach i na automatach o niskich wygranych,

h) sporządzanie sprawozdań dotyczących przeprowadzanych kontroli w podmiotach prowadzących obrót wyrobami podlegającymi oznaczaniu znakami skarbowymi akcyzy, w zakresie zawartości nieusuwalnego znacznika i czerwonego barwnika w olejach opałowych i napędowych, wielkości produkcji spirytusu surowego w gorzelniach rolniczych oraz w podmiotach urządzających gry w kasynach gry, na automatach i na automatach o niskich wygranych;

12) komórki znaków skarbowych akcyzy:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wniosków podatników w sprawie wydania, sprzedaży, zwrotu i zamiany znaków akcyzy podatkowych i legalizacyjnych,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wniosków podatników o odmienny sposób banderolowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich,

c) wydawanie specjalnie zabezpieczonych upoważnień uprawniających do wydania (odbioru) znaków akcyzy w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

d) prowadzenie bieżącej współpracy z urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, urzędami celnymi oraz organami koncesyjnymi i rejestrowymi w celu m.in. ustalenia stanu zaległości podatkowych podatników ubiegających się o wydanie banderol, przedmiotu i zakresu działania oraz ustalenia ich sytuacji prawnej,

e) przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie znaków akcyzy legalizacyjnej oraz podatkowych na krajowe i importowane wyroby tytoniowe, spirytusowe i winiarskie uprawnionym podatnikom bezpośrednio ze skarbców znajdujących się w urzędach celnych,

f) prowadzenie stałej współpracy z wytwórnią znaków akcyzy – Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz Departamentem Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów w sprawach dotyczących wydawania banderol z PWPW S.A. oraz ich bieżącego dostarczania konwojami do urzędów celnych;

§ 3.

1. Czas pracy komórek organizacyjnych urzędu celnego, z wyjątkiem obsługujących przejścia graniczne oraz realizujących zadania szczególnego nadzoru podatkowego, wynosi 8 godzin na dobę.

2. W uzasadnionych wypadkach naczelnik urzędu celnego może wydłużyć czas pracy komórek organizacyjnych innych niż określone w ust. 1.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 praca może być wykonywana w systemie zmianowym. Podział na zmiany i ich liczbę ustala naczelnik urzędu celnego.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor izby na wniosek naczelnika urzędu celnego mianuje kierownika zmiany.

§ 4.

1. Naczelnik urzędu celnego nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny urzędu celnego.

2. Regulamin organizacyjny urzędu celnego powinien określać:

1) strukturę organizacyjną urzędu celnego;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zasady i rozkład czasu pracy urzędu celnego i oddziałów celnych;

4) zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika i jego zastępców;

5) zakres stałych uprawnień: zastępców naczelnika, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz innych osób zatrudnionych lub pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska naczelnika urzędu celnego w określonych sprawach.

§ 5.

1. Naczelnik urzędu celnego przesyła regulamin organizacyjny urzędu celnego dyrektorowi izby celnej.

2. Dyrektor izby celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu celnego ze statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami, uchyla regulamin.

3. Regulamin organizacyjny urzędu celnego wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu celnego.

§ 6.

1. Naczelnik urzędu celnego ustala zakresy czynności dla osób, o których mowa w § 7 ust. 2 zarządzenia.

2. Zakresy czynności dla pozostałych funkcjonariuszy i pracowników urzędu celnego mogą ustalać zastępcy naczelnika urzędu celnego bezpośrednio nadzorujący daną komórkę organizacyjną.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 

Lp.

Izba
Urząd
Jednostka organizacyjna

Kod identyfikacyjny

Uwagi

1

2

3

4

I.

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

130000

 

1.

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

130700

 

a)

Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych

130400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach Południowych

130420

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „WOC” w Małaszewiczach

130440

 

d)

Oddział Celny w Międzyrzecu Podlaskim

130730

 

e)

Oddział Celny w Kowalewie

131000

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Koroszczynie

130500

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Terespolu

130100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

130200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Sławatyczach

131100

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Lublinie

130300

 

a)

Oddział Celny w Opolu Lubelskim

130320

 

b)

Oddział Celny w Kraśniku

130330

 

c)

Oddział Celny w Puławach

130800

 

d)

Oddział Celny w Lublinie

131200

 

4.

Urząd Celny w Chełmie

131400

 

a)

Oddział Celny w Dorohusku

130600

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

131300

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Zamościu

131600

 

a)

Oddział Celny w Hrebennem

131610

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Hrubieszowie

131620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Zosinie

131630

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Biłgoraju

131640

 

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

131650

 

 

1

2

3

4

II.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

060000

 

1.

Urząd Celny w Białymstoku

060300

 

a)

Oddział Celny Kolejowy I w Kuźnicy

060100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Kolejowy II w Kuźnicy

060110

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

060200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czeremsze

060400

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Siemianówce

060410

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Połowcach

060420

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Bobrownikach

060800

przejście graniczne

2

Urząd Celny w Łomży

060900

 

3.

Urząd Celny w Suwałkach

060600

 

a)

Oddział Celny w Ogrodnikach

060500

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Augustowie

060640

 

c)

Oddział Celny w Budzisku k. Szypliszek

060700

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

przejście graniczne

III.

IZBA CELNA W CIESZYNIE

010000

 

1.

Urząd Celny w Cieszynie

010100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Skoczowie

010130

 

b)

Oddział Celny „Most Wolności” w Cieszynie

010800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy w Cieszynie

010820

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lesznej Górnej

010830

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Most Przyjaźni” w Cieszynie

010840

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Zebrzydowicach

010300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Chałupkach

010200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Chałupkach

010210

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Rakowiec” w Chałupkach

010220

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pietraszynie

010230

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Owsiszczach

010240

przejście graniczne

 

1

2

3

4

f)

Oddział Celny w Raciborzu

010250

 

g)

Oddział Celny w Gołkowicach

010260

przejście graniczne

h)

Oddział Celny II w Zebrzydowicach

010330

 

i)

Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach

010400

przejście graniczne

j)

Oddział Celny w Kaczycach Górnych

010430

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Marklowicach

010440

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Bielsku-Białej

010500

 

a)

Oddział Celny w Oświęcimiu

010510

 

b)

Oddział Celny w Andrychowie

010530

 

c)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

010550

 

d)

Oddział Celny w Zwardoniu

010600

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Istebnej

010610

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Zwardoniu-Myto

010620

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Zwardoniu-Skalite

010630

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Ujsołach-Glince

010640

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Żywcu

010700

 

j)

Oddział Celny w Korbielowie

010710

przejście graniczne

IV.

IZBA CELNA W GDYNI

040000

 

1.

Urząd Celny w Gdyni

040400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Dworzec Morski” w Gdyni

040200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

040300

 

c)

Oddział Celny II w Gdyni

040320

 

d)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

040500

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Terminal Promowy” w Gdyni

040510

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

040900

 

g)

Oddział Celny we Władysławowie

040010

przejście graniczne

2.

Urząd Celny Gdańsk-Miasto

041300

 

a)

Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim

041310

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Tczewie

041320

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

041600

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kwidzynie

041800

 

3.

Urząd Celny Gdańsk-Port

041400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

041100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Promowa” w Gdańsku

041200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Stocznie Morskie” w Gdańsku

041410

przejście graniczne

d)

Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku

041500

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Słupsku

040600

 

a)

Oddział Celny w Ustce

040620

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kościerzynie

040800

 

c)

Oddział Celny w Lęborku

041000

 

d)

Oddział Celny w Chojnicach

041900

 

V.

IZBA CELNA W KATOWICACH

180000

 

1.

Urząd Celny w Katowicach

180100

 

a)

Oddział Celny w Mysłowicach

180120

 

b)

Oddział Celny Gliwicach

180400

 

c)

Oddział Celny „WOC” w Gliwicach

180410

 

d)

Oddział Celny w Rybniku

180440

 

2.

Urząd Celny w Bytomiu

180200

 

a)

Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu

180210

 

b)

Oddział Celny w Chorzowie

180220

 

c)

Oddział Celny w Tarnowskich Górach

180230

 

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

180700

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Częstochowie

180300

 

4.

Urząd Celny w Tychach

180600

 

a)

Oddział Celny w Orzeszu

180130

 

b)

Oddział Celny w Sosnowcu

180500

 

a)

Oddział Celny w Dąbrowie Górniczej

180510

 

 

1

2

3

4

VI.

IZBA CELNA W KRAKOWIE

050000

 

1.

Urząd Celny l w Krakowie

050100

 

a)

Oddział Celny „PKP Towarowy” w Krakowie

050120

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

050200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Nowa Huta” w Krakowie

050500

 

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice

050700

przejście graniczne

2.

Urząd Celny II w Krakowie

050600

 

3.

Urząd Celny w Kielcach

050300

 

a)

Oddział Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim

050320

 

b)

Oddział Celny w Końskich

050340

 

c)

Oddział Celny w Starachowicach

050370

 

d)

Oddział Celny w Sandomierzu

050380

 

4.

Urząd Celny w Tarnowie

050400

 

a)

Oddział Celny w Brzesku

050410

 

VII.

IZBA CELNA W ŁODZI

070000

 

1.

Urząd Celny l w Łodzi

070100

 

a)

Oddział Celny w Skierniewicach

070110

 

b)

Oddział Celny l w Łodzi

070160

 

c)

Oddział Celny III w Łodzi

070300

 

d)

Oddział Celny Pocztowy w Łodzi

070310

 

e)

Oddział Celny w Sieradzu

070340

 

f)

Oddział Celny w Pabianicach

070350

 

g)

Oddział Celny w Wieluniu

070360

 

2.

Urząd Celny II w Łodzi

070200

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

070120

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

070240

 

3.

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

070400

 

a)

Oddział Celny w Radomsku

070410

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Tomaszowie Mazowieckim

070420

 

c)

Oddział Celny w Rogowcu

070430

 

VIII.

IZBA CELNA W NOWYM TARGU

080000

 

1.

Urząd Celny w Nowym Targu

080600

 

a)

Oddział Celny w Chyżnem

080100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Łysej Polanie

080200

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chochołowie

080010

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jurgowie

080020

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Niedzicy

080030

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Winiarczykówce

080800

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Nowym Sączu

080500

 

a)

Oddział Celny w Muszynie

080300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Piwnicznej

080400

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gorlicach

080700

 

d)

Oddział Celny w Koniecznej

080070

przejście graniczne

IX.

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

200000

 

1.

Urząd Celny w Olsztynie

200100

 

a)

Oddział Celny w Korszach

200130

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Mrągowie

200150

 

c)

Oddział Celny w Szczytnie

200160

 

d)

Oddział Celny w Bezledach

200300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Bartoszycach

200310

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Iławie

200400

 

a)

Oddział Celny w Ostródzie

200410

 

3.

Urząd Celny w Ełku

200500

 

a)

Oddział Celny w Gołdapi

200510

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Elblągu

200600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Braniewie

200200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Gronowie

200210

przejście graniczne

 

1

2

3

4

X.

IZBA CELNA W POZNANIU

090000

 

1.

Urząd Celny w Poznaniu

090100

 

a)

Oddział Celny Obornikach

090160

 

b)

Oddział Celny II w Poznaniu

090300

 

c)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

090340

 

d)

Oddział Celny Pocztowy w Poznaniu

090350

 

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

090700

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gądkach

091100

 

a)

Oddział Celny w Gnieźnie

091120

 

b)

Oddział Celny w Koninie

091200

 

c)

Oddział Celny w Turku

091220

 

3.

Urząd Celny w Lesznie

090900

 

a)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

090400

 

b)

Oddział Celny w Zbąszyniu

090410

 

c)

Oddział Celny Śremie

090920

 

4.

Urząd Celny w Pile

090600

 

5.

Urząd Celny w Kaliszu

090500

 

a)

Oddział Celny w Ostrowie Wielkopolskim

090530

 

XI.

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

100000

 

1.

Urząd Celny w Przemyślu

101100

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

100100

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

100110

 

c)

Oddział Celny w Medyce

100300

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Krościenku

100910

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Jarosławiu

101110

 

f)

Oddział Celny w Korczowej

101200

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Werchracie

100610

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

101300

przejście graniczne

 

1

2

3

4

2.

Urząd Celny w Rzeszowie

100400

 

a)

Oddział Celny w Leżajsku

100420

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

100430

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

100440

 

3.

Urząd Celny w Stalowej Woli

100810

 

a)

Oddział Celny w Mielcu

100410

 

b)

Oddział Celny w Tarnobrzegu

100800

 

4.

Urząd Celny w Krośnie

101000

 

a)

Oddział Celny w Barwinku

100200

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Sanoku

100900

 

c)

Oddział Celny w Łupkowie

100930

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jaśle

101010

 

XII.

IZBA CELNA W RZEPINIE

110000

 

1.

Urząd Celny w Zielonej Górze

110200

 

a)

Oddział Celny w Gubinie

110300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Gubinku

111600

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Olszynie

110600

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Łęknicy

110610

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Przewozie

110620

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tuplicach

110900

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Żarach

110920

 

e)

Oddział Celny w Zasiekach

111700

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

111000

 

a)

Oddział Celny w Kostrzynie n. Odrą

110400

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kostrzynie n. Odrą

110410

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie n. Odrą

111300

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Rzepinie

110100

 

a)

Oddział Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

przejście graniczne

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Staropolu

110210

 

c)

Oddział Celny w Kunowicach

110500

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Świecku

111400

przejście graniczne

a)

Oddział Celny l w Słubicach

110700

 

b)

Oddział Celny II Drogowy w Słubicach

111100

przejście graniczne

c)

Oddział Celny III w Słubicach

111200

 

d)

Oddział Celny IV w Słubicach

111500

 

XIII.

IZBA CELNA W SZCZECINIE

120000

 

1.

Urząd Celny l w Szczecinie

120100

 

a)

Oddział Celny „Nabrzeże HUK” w Szczecinie

120300

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Trzebieży

120310

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Policach

120320

 

d)

Oddział Celny „Stocznia” w Szczecinie

120330

przejście graniczne

e)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

120400

przejście graniczne

f)

Oddział Celny „Basen Górniczy” w Szczecinie

120500

przejście graniczne

2.

Urząd Celny II w Szczecinie

121600

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

120700

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Kołbaskowie

120800

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Rosówku

120830

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Lubieszynie

121200

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim

121500

 

a)

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

121000

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Osinowie Dolnym

121010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Goleniowie

121510

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Pyrzycach

121520

 

e)

Oddział Celny w Wałczu

121530

 

4.

Urząd Celny w Kołobrzegu

120900

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Świdwinie

120950

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Koszalinie

121400

 

c)

Oddział Celny w Szczecinku

121410

 

d)

Oddział Celny w Darłowie

121420

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Świnoujściu

121100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „Baza Rybacka” w Świnoujściu

121110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Drogowy w Świnoujściu

121130

przejście graniczne

XIV.

IZBA CELNA W TORUNIU

190000

 

1.

Urząd Celny w Bydgoszczy

190700

 

a)

Oddział Celny I w Bydgoszczy

190200

 

b)

Oddział Celny II w Bydgoszczy

190230

 

c)

Oddział Celny w Świeciu

190510

 

d)

Oddział Celny w Inowrocławiu

190600

 

2.

Urząd Celny w Toruniu

190100

 

a)

Oddział Celny w Brodnicy

190120

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

190300

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

190500

 

XV.

IZBA CELNA W WARSZAWIE

140000

 

1.

Urząd Celny I w Warszawie

140300

 

a)

Oddział Celny l w Warszawie

140310

 

b)

Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

140340

 

c)

Oddział Celny w Markach

140350

 

d)

Oddział Celny w Ciechanowie

140800

 

e)

Oddział Celny w Ostrołęce

140810

 

f)

Oddział Celny w Płońsku

140820

 

g)

Oddział Celny w Mławie

140830

 

h)

Oddział Celny w Ostrowi Mazowieckiej

140840

 

2.

Urząd Celny II w Warszawie

140400

 

a)

Oddział Celny III w Warszawie

140410

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny II „Kwatery Głównej” w Warszawie

141100

 

c)

Oddział Celny IV w Warszawie

141110

 

3.

Urząd Celny w Pruszkowie

141000

 

a)

Oddział Celny w Błoniu

140900

 

b)

Oddział Celny w Płocku

140910

 

c)

Oddział Celny w Sochaczewie

140920

 

d)

Oddział Celny I w Pruszkowie

141010

 

e)

Oddział Celny II w Pruszkowie

141020

 

f)

Oddział Celny w Grodzisku Mazowieckim

141030

 

4.

Urząd Celny w Siedlcach

141300

 

a)

Oddział Celny w Garwolinie

141130

 

XVI.

IZBA CELNA PORT LOTNICZY W WARSZAWIE

150000

 

1.

Urząd Celny III w Warszawie

150100

przejście graniczne

a)

Oddział Celny „WOC”

150110

przejście graniczne

b)

Oddział Celny – Składy Celne

150120

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Towarowy I

150200

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Towarowy II

150300

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Towarowy III

150310

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Towarowy IV

150320

przejście graniczne

g)

Oddział Celny Towarowy V

150330

przejście graniczne

2.

Urząd Celny IV w Warszawie

150400

 

a)

Oddział Celny V w Warszawie

150500

 

b)

Oddział Celny w Piasecznie

150510

 

c)

Oddział Celny w Górze Kalwarii

150520

 

d)

Oddział Celny VI w Warszawie

150600

 

e)

Oddział Celny VII w Warszawie

150610

 

3.

Urząd Celny w Mszczonowie

150700

 

a)

Oddział Celny w Warce

150710

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Grójcu

150720

 

4.

Urząd Celny w Radomiu

150800

 

XVII.

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

160000

 

1.

Urząd Celny we Wrocławiu

160900

 

a)

Oddział Celny I we Wrocławiu

160100

 

b)

Oddział Celny „Dworzec Główny” we Wrocławiu

160110

 

c)

Oddział Celny w Oławie

160130

 

d)

Oddział Celny w Oleśnicy

160140

 

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

160700

przejście graniczne

f)

Oddział Celny IV we Wrocławiu

160800

 

g)

Oddział Celny w Brzegu Dolnym

160810

 

h)

Oddział Celny II we Wrocławiu

161100

 

i)

Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu

161110

 

2.

Urząd Celny w Opolu

160600

 

a)

Oddział Celny Drogowy w Głuchołazach

160210

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Konradowie

160250

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Kluczborku

160650

 

d)

Oddział Celny w Brzegu

160660

 

e)

Oddział Celny w Strzelcach Opolskich

160670

 

f)

Oddział Celny w Pietrowicach

161300

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Pomorzowiczkach

161320

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Nysie

161400

 

i)

Oddział Celny w Paczkowie

161410

przejście graniczne

j)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

161600

 

k)

Oddział Celny w Prudniku

161800

 

l)

Oddział Celny w Trzebinie

161810

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Legnicy

162300

 

a)

Oddział Celny w Bolesławcu

162900

 

 

1

2

3

4

b)

Oddział Celny w Polkowicach

163000

 

4.

Urząd Celny w Zgorzelcu

162000

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

161900

 

b)

Oddział Celny w Krzewinie Zgorzeleckiej

162010

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Jakuszycach

162100

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Czerniawie

162110

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Węglińcu

162200

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sieniawce

162400

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Porajowie

162410

przejście graniczne

h)

Oddział Celny w Bogatyni

162420

przejście graniczne

i)

Oddział Celny w Jeleniej Górze

162500

 

j)

Oddział Celny w Zawidowie

162600

przejście graniczne

k)

Oddział Celny w Miłoszowie

162610

przejście graniczne

l)

Oddział Celny w Jędrzychowicach

162700

przejście graniczne

t)

Oddział Celny Przełęcz-Okraj

162810

przejście graniczne

m)

Oddział Celny w Radomierzycach

162020

przejście graniczne

5.

Urząd Celny w Wałbrzychu

160500

 

a)

Oddział Celny w Miroszowie

160510

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Świdnicy

161700

 

c)

Oddział Celny w Dzierżoniowie

161710

 

d)

Oddział Celny w Lubawce

162800

przejście graniczne

6.

Urząd Celny w Kudowie Zdroju

160300

przejście graniczne

a)

Oddział Celny w Międzylesiu

160400

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Boboszowie

160410

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Tłumaczowie

160520

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Kłodzku

161000

 

 

Nazwy przejść granicznych, zakres dopuszczonego ruchu granicznego oraz godziny otwarcia, w odniesieniu do komórek wymienionych w wykazie i oznakowanych w kolumnie 4, jako „przejście graniczne” – określają odrębne przepisy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama