REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 1 poz. 1

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z 2006 r. Nr 19, poz. 247 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej we Wrocławiu, stanowiącym załącznik Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ciał doradczych ( Rady Naukowej, zespołów, komitetów, komisji);”,

d) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10 W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą:

1. Komenda.

2. Pion lecznictwa klinicznego:

1) klinika chirurgiczna, w tym:

a) oddział kliniczny chirurgiczny z:

- pododdziałem gastrochirurgicznym,

- pododdziałem oparzeniowo-plastycznym,

b) oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej i naczyń,

c) oddział septyczny,

d) oddział kliniczny urologii i onkologii urologicznej z:

- pracowniami diagnostycznymi,

- pododdziałem endoskopii zabiegowej z blokiem operacyjnym,

- pracownią laeseroterapii,

e) oddział kliniczny ginekologiczny z:

a) pracownią badań urodynamicznych,

b) pracownią USG;

2) klinika chorób wewnętrznych, w tym:

a) oddział kliniczny chorób wewnętrznych z pracownią badań mikrokrążenia,

b) oddział kliniczny endokrynologiczny,

c) oddział kliniczny reumatologiczny,

d) oddział kliniczny nefrologiczny z:

- stacją dializ,

- pododdziałem toksykologicznym,

e) oddział kliniczny gastroenterologiczny z:

- pracownią badań czynnościowych przewodu pokarmowego,

- pracownią badań endoskopowych i endoskopii przewodu pokarmowego,

f) oddział kliniczny pulmonologiczny z:

- pracownią diagnostyki bronchoskopowej,

- pracownią fizjopatologii oddychania,

- pracownią polisomnografii;

3) klinika kardiologii, w tym:

a) oddział kliniczny kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki,

b) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,

c) oddział kliniczny kardiochirurgii,

d) oddział kliniczny kardiologii zachowawczej i elektroterapii z zakładem diagnostyki kardiologicznej, w tym:

- pracownia echokardiograficzna,

- pracownia holterowska,

- pracownia prób wysiłkowych,

- pracownia elektrofizjologii,

- pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów;

4) klinika neurochirurgii i chirurgii głowy, w tym:

a) oddział kliniczny neurochirurgiczny z:

- pracownią klinimetrii i psychometrii medycznej,

- pracownią neurologii czynnościowej i stereo-taksji,

b) oddział kliniczny okulistyczny z:

- pracownią diagnostyki narządu wzroku,

- pracownią laseroterapii,

- blokiem operacyjnym,

c) oddział kliniczny otolaryngologiczny z:

- oddziałem chirurgii szczękowej,

- pracownią videonystagmografii,

- pracownią audiometrii,

- blokiem operacyjnym;

5) klinika neurologiczna, w tym:

a) oddział kliniczny neurologiczny,

b) oddział udarowy,

c) zakład neurofizjologii z pododdziałem nerofizjologii z:

- pracownią EMG,

- pracownią EEG,

- pracownią potencjałów wywoławczych;

6) klinika ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu, w tym:

a) oddział kliniczny ortopedii,

b) oddział kliniczny chirurgii urazowej narządu ruchu,

c) oddział kliniczny artroskopii,

d) oddział kliniczny ortopedii onkologicznej i zapaleń kości,

e) pododdział septyczny,

f) blok operacyjny,

g) punkt konsultacyjno-dydaktyczny;

7) klinika psychiatryczna, w tym:

a) oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny z:

- pododdziałem psychogeriatrii,

- pododdziałem stresu pourazowego,

b) oddział dzienny leczenia nerwic z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

8) klinika rehabilitacji, w tym:

a) oddział kliniczny rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji dzieci,

b) oddział kliniczny wczesnej rehabilitacji narządu ruchu,

c) oddział kliniczny paraplegii pourazowej z:

- oddziałem paraplegii z pododdziałem wy-budzeń,

- oddziałem rehabilitacji neurologicznej, d) zakład rehabilitacji, w tym:

- pracownie diagnostyczne zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu,

- pracownie fizykoterapii,

- pracownie kinezyterapii,

- pracownia muzykoterapii,

- pracownie psychoterapii i zaburzeń czynnościowych,

- pracownie wodolecznictwa;

9) kliniczny szpitalny oddział ratunkowy, w tym:

a) pododdział zabiegowy z blokiem operacyjnym,

b) pododdział niezabiegowy,

c) zespół ratownictwa medycznego,

d) izba przyjęć i pomocy doraźnej;

10) oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii, w tym:

a) oddział intensywnej terapii,

b) oddział intensywnej terapii pooperacyjnej,

c) zespół anestezjologii i intensywnej terapii;

11) oddział kliniczny chorób dziecięcych, w tym:

a) pododdział rehabilitacji dziecięcej,

b) pododdział neurologii dziecięcej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

12) kliniczny oddział dermatologiczny;

13) kliniczny zakład radiologii lekarskiej, w tym:

a) pracownia badań naczyniowych,

b) pracownia badań ultrasonograficznych,

c) pracownia radiologii konwencjonalnej,

d) pracownia rezonansu magnetycznego,

e) pracownia tomografii komputerowej,

f) zespół pracowni lecznictwa otwartego z:

- pracownią mammografii,

- pracownią ultrasonografii,

- pracownią radiologiczną;

14) zakład analityki lekarskiej, w tym:

a) pracownia toksykologiczna,

b) pracownia zakażeń szpitalnych;

15) zakład medycyny nuklearnej, w tym:

a) pracownia hormonalna,

b) pracownia terapeutyczna,

c) pracownia scyntygraficzna;

16) zakład patomorfologii, w tym:

a) pracownia cytopatologii,

b) pracownia cytopatologii ginekologicznej,

c) pracownia diagnostyki autopsyjnej,

d) pracownia histopatologii,

e) pracownia genetyki klinicznej;

17) centralna sterylizacja, w tym:

a) dział sterylizacji gazowej,

b) dział sterylizacji parowej,

c) stacja oczyszczania łóżek;

18) centralny blok operacyjny;

19) centralny dział utrzymania czystości;

20) zespół do spraw zakażeń zakładowych.

3. Pion lecznictwa otwartego - poliklinika:

1) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) gabinety dla dorosłych,

b) gabinety dla dzieci,

c) gabinet patologii noworodków;

2) poradnie (gabinety) specjalistyczne, w tym:

a) alergologiczna,

b) chirurgiczna,

c) chirurgii onkologicznej,

d) chirurgii szczękowej,

e) dermatologiczna,

f) diabetologiczna,

g) endokrynologiczna,

h) gastrologiczna,

i) ginekologiczna,

j) laryngologiczna,

k) medycyny pracy,

l) medycyny sportowej,

m) leczenia otyłości,

n) nefrologiczna,

o) neurochirurgiczna,

p) neurologiczna,

q) okulistyczna,

r) ortopedyczna,

s) paraplegii pourazowej,

t) pulmonologiczna,

u) kardiochirurgiczna,

w) reumatologiczna,

x) urologiczna,

y) wad postawy;

3) przychodnia zdrowia psychicznego, w tym:

a) poradnia zdrowia psychicznego,

b) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

c) poradnia patologii rodziny i więzi międzyludzkich,

d) pracownia seksuologiczna i patologii współżycia,

e) poradnia psychologiczna,

f) poradnia logopedyczna;

4) przychodnia stomatologiczna, w tym:

a) gabinet stomatologii zachowawczej,

b) gabinet stomatologii zachowawczej - leczenie przyzębia,

c) gabinet protetyki stomatologicznej,

d) gabinet stomatologii dziecięcej,

e) gabinet ortodoncji;

5) zespół pracowni diagnostycznych lecznictwa otwartego, w tym:

a) pracownia mammografii,

b) pracownia ultrasonografii,

c) pracownia analityki lekarskiej,

d) pracownia angiografii fluorescencyjnej,

e) pracownia radiologii lekarskiej;

6) poradnia kardiologiczna, w tym:

a) pracownia kontroli stymulatorów,

b) pracownia prób wysiłkowych,

c) pracownia echokardiograficzna,

d) gabinet rehabilitacji kardiologicznej,

e) gabinet kardiologiczny,

f) gabinet kardiochirurgiczny;

7) apteka ogólnodostępna.

4. Pion ekonomiczno-finansowy:

1) sekcja księgowości;

2) sekcja ewidencji majątku;

3) sekcja inwentaryzacji;

4) sekcja rozrachunków i rozliczeń;

5) sekcja sprzedaży i kontroli realizacji umów;

6) sekcja planowania i analiz;

7) kasa.

5. Zakład informatyki medycznej:

1) pracownia administracji systemów;

2) sekcja eksploatacji systemów informatycznych;

3) sekcja informatyczna eksploatacji systemów medycznych;

4) sekcja statystyki i wypisów.

6. Wydział zaopatrzenia medycznego:

1) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

2) apteka zakładowa;

3) sekcja sprzętu medycznego;

4) centralny magazyn sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

7. Wydział naukowo-badawczy:

1) sekcja planowania i szkolenia;

2) sekcja wydawnicza.

8. Pion ochrony:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

2) sekcja kancelarii i archiwum;

3) oddział warty cywilnej.

9. Wydział kadrowo-administracyjny:

1) sekcja administracyjna;

2) sekcja zatrudnienia i płac;

3) sekcja ewidencji i uposażeń;

4) sekcja zamówień publicznych;

5) sekcja marketingu i promocji zdrowia;

6) sekretariat.

10. Wydział zarządzania zasobami obronnymi:

1) sekcja mobilizacyjna;

2) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;

3) kancelaria mobilizacyjna.

11. Pion logistyki:

1) sekcja planowania i zaopatrzenia;

2) sekcja techniczno-sprzętowa;

3) sekcja materiałowa;

4) sekcja techniczno-gospodarcza.

12. Audyt wewnętrzny.

13. Sekcja kontroli wewnętrznej.

14. Zespół specjalistów.”;

2) w statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szczecinie, stanowiącym załącznik Nr 3, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”

b) w § 10 dodaje się pkt 31 i 32 w brzmieniu:

„31) sekcja planowania i szkolenia;

32) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;”.

§ 2.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z 2006 r. Nr 13, poz. 164, Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie, stanowiącym załącznik Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ciał doradczych (Rady Naukowej, zespołów, komitetów, komisji);”,

d) w § 10 ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wydział naukowo-badawczy, w tym:

a) sekcja planowania i szkolenia,

b) sekcja wydawnicza;

7) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;”;

2) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie, stanowiącym załącznik Nr 2, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 10 dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

„ 22) sekcja planowania i szkolenia;

23) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;”;

3) w statucie 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ełku, stanowiącym załącznik Nr 9, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 10 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) sekcja planowania i szkolenia;

11) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;”;

4) w statucie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gdańsku Oliwie, stanowiącym załącznik Nr 4, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 10 dodaje się pkt 34 i 35 w brzmieniu:

„34) sekcja planowania i szkolenia;

35) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;”;

5) w statucie 103 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Olsztynie, stanowiącym załącznik Nr 5, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu: „e) staży specjalizacyjnych.”,

c) w § 10 w ust. 3 dodaje się lit. m i n w brzmieniu:

„m) rehabilitacyjny;

n) neurochirurgiczny;”;

6) w statucie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowisko-wo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krynicy Zdroju, stanowiącym załącznik Nr 15, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W skład Szpitala wchodzą:

1) dyrekcja;

2) oddział rehabilitacyjny;

3) oddział sanatoryjny uzdrowiskowy;

4) oddział szpitalny uzdrowiskowy;

5) zakład przyrodoleczniczy z działem fizjoterapii;

6) poradnia rehabilitacyjna;

7) izba przyjęć;

8) apteka zakładowa;

9) pracownia analityki medycznej;

10) inne komórki organizacyjne.”;

7) w statucie 24 Wojskowego Szpitala Uzdrowisko-wo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kudowie Zdroju, stanowiącym załącznik Nr 18, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 3 ust. 1 po słowie „dokrewnego” stawia się przecinek i dodaje się słowa „nerwic i układu narządu ruchu.”;

8) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Powidzu-Witkowie, stanowiącym załącznik Nr 33, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 skreśla się pkt 7;

9) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Świnoujściu, stanowiącym załącznik Nr 42, wprowadza się następujące zmiany:

a) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 skreśla się pkt 8;

10) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Grudziądzu, stanowiącym załącznik Nr 26, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 skreśla się pkt 7.”;

11) w statucie Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Warszawie, stanowiącym załącznik Nr 45, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 skreśla się pkt 5.”;

12) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Łodzi, stanowiącym załącznik Nr 30, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. o), p), r) w brzmieniu:

„o) alergiczna dla dzieci,

p) otolaryngologiczna,

r) urologiczna .”,

c) w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) ambulatorium ogólne.”.

§ 3.
W statucie Przychodni Lekarskiej Wojskowej AkademiiTechnicznej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Warszawie, stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 127), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

2) w § 8 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zastępców,”.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA