| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej we Wrocławiu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szpital prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.”;

2) w § 4 ust. 1 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) staży specjalizacyjnych.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant zarządza Szpitalem przy pomocy:

1) Zastępcy Komendanta do spraw Lecznictwa Szpitalnego;

2) Zastępcy Komendanta do spraw Lecznictwa Otwartego i Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego;

3) Szefa Logistyki;

4) Głównego Księgowego;

5) Asystenta Komendanta do spraw Pielęgniarstwa - Naczelnej Pielęgniarki;

6) Kierowników komórek organizacyjnych.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą:

1. Pion Zarządzania, podległy bezpośrednio Komendantowi Szpitala, w tym:

1) Zastępca Komendanta do spraw Lecznictwa Szpitalnego;

2) Zastępca Komendanta do spraw Lecznictwa Otwartego i Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego;

3) Szef Logistyki;

4) Główny Księgowy;

5) Asystent Komendanta do spraw Pielęgniarstwa - Naczelna Pielęgniarka.

2. Pion Lecznictwa Szpitalnego, w tym:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

2) Izba Przyjęć;

3) Ośrodek Chorób Serca z:

a) Kliniką Kardiologiczną, w tym:

- Kliniczny Oddział Niewydolności Serca,

- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca,

- Kliniczny Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej,

- Kliniczny Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych i Intensywnej Terapii Kardiologicznej,

b) Kliniką Kardiochirurgiczną;

4) Klinika Chorób Wewnętrznych, w tym:

a) Kliniczny Oddział Endokrynologiczny,

b) Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny z Zakładem Endoskopii Zabiegowej,

c) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych,

d) Oddział Onkologii Klinicznej;

5) Klinika Chirurgiczna, w tym:

a) Kliniczny Oddział Chirurgiczny Ogólny,

b) Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej,

c) Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej;

6) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w tym:

a) Kliniczny Oddział Ortopedii,

b) Kliniczny Oddział Traumatologii Narządu Ruchu,

c) Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny,

d) Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;

7) Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

8) Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny;

9) Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów;

10) Kliniczny Oddział Urologiczny;

11) Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego;

12) Kliniczny Oddział Dermatologiczno-Wenerolo-giczny;

13) Kliniczny Oddział Okulistyczny;

14) Kliniczny Oddział Ginekologiczny;

15) Bloki Operacyjne;

16) Zakład Analityki Lekarskiej;

17) Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej;

18) Zakład Radiologii Zabiegowej;

19) Zakład Patomorfologii;

20) Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pobytem Dziennym oraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej;

21) Zakład Medycyny Nuklearnej;

22) Pracownia badań słuchu i narządu równowagi;

23) Pracownia ECHO;

24) Pracownia EEG;

25) Pracownia EKG;

26) Pracownia EMG;

27) Pracownia USG;

28) Pracownia Tomografii Komputerowej;

29) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

30) Zaopatrzenie Medyczne, w tym:

a) Apteka Szpitalna,

b) Sekcja Sprzętu Medycznego;

31) Centralna Sterylizatornia;

32) Działalność Dydaktyczna.

3. Pion Lecznictwa Otwartego, w tym:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna z:

a) Poradniami lekarza POZ,

b) Poradniami lekarza rodzinnego,

c) Poradniami pielęgniarki środowiskowej,

d) Poradniami położnej środowiskowej,

e) Punktami szczepień,

f) Gabinetami zabiegowymi;

2) Poliklinika z Przychodniami Specjalistycznymi, w tym:

a) Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne z:

- Poradnią alergologiczną,

- Poradnią chirurgii klatki piersiowej,

- Poradnią chirurgii ogólnej,

- Poradnią chirurgii onkologicznej,

- Poradnią chirurgii szczękowo-twarzowej,

- Poradnią chorób naczyń,

- Poradnią chorób wewnętrznych,

- Poradnią dermatologiczno-wenerologiczną,

- Poradnią diabetologiczną,

- Poradnią endokrynologiczną,

- Poradnią endokrynologiczną i osteoporozy,

- Poradnią schorzeń tarczycy,

- Poradnią gastrologiczną,

- Poradnią ginekologiczną,

- Poradnią hematologiczną,

- Poradnią kardiologiczną,

- Poradnią kontroli stymulatorów,

- Poradnią zaburzeń rytmu serca,

- Poradnią nadciśnienia tętniczego,

- Poradnią kardiochirurgiczną,

- Poradnią medycyny nuklearnej,

- Poradnią medycyny pracy,

- Poradnią neurochirurgiczną,

- Poradnią neurologiczną,

- Poradnią leczenia bólu,

- Poradnią chorób mięśni,

- Poradnią okulistyczną,

- Poradnią leczenia jaskry,

- Poradnią onkologiczną,

- Poradnią chemioterapii,

- Poradnią chorób sutka,

- Poradnią otolaryngologiczną,

- Poradnią foniatryczną,

- Poradnią logopedyczną,

- Poradnią pediatryczną,

- Poradnią pulmonologiczną,

- Poradnią reumatologiczną,

- Poradnią urologiczną,

- Poradnią ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

b) Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z:

- Poradnią zdrowia psychicznego,

- Poradnią leczenia uzależnień,

- Poradnią psychologiczną,

- Poradnią zaburzeń pamięci,

c) Rehabilitacja lecznicza z:

- Poradnią rehabilitacyjną,

- Poradnią rehabilitacji kardiologicznej;

3) Poliklinika Stomatologiczna z:

a) Poradnią chirurgii stomatologicznej,

b) Poradnią chorób błon śluzowych przyzębia,

c) Poradnią ortodontyczną,

d) Poradnią protetyki stomatologicznej,

e) Poradnią stomatologii zachowawczej;

4) Lekarz zakładowy;

5) Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego.

4. Pion Zabezpieczenia Logistycznego, w tym:

1) Sekcja Mobilizacyjna;

2) Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości;

3) Dział Gospodarczy;

4) Dział Pralniczy;

5) Dział Żywienia;

6) Sekcja Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego.

5. Pion Głównego Księgowego, w tym:

1) Dział Głównego Księgowego;

2) Sekcja Inwentaryzacyjna.

6. Wydział Naukowo-Badawczy, w tym:

1) Sekcja Planowania i Szkolenia;

2) Sekcja Wydawnicza.

7. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Komendantowi:

1) Wydział Administracji Ogólnej;

2) Ośrodek Przetwarzania Informacji;

3) Sekcja Zamówień Publicznych;

4) Zespół do spraw Monitoringu i Zwalczania Zakażeń Wewnątrzszpitalnych;

5) Dział Ekonomiczny - Sprzedaży i Controllingu;

6) Służby BHP;

7) Audytor wewnętrzny;

8) Radca prawny;

9) Rzecznik prasowy;

10) Rzecznik Praw Pacjenta;

11) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

8. Organy kolegialne.”.

§ 2. W zarządzeniu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 1) w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej uchyla się § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »