REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 17

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2019 NR 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.
Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2019 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149), zwaną dalej "decyzją Nr 122/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2019 r. wynoszą 118.147 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2019 r. wynoszą 44.042.902 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 3.
1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2019 r. przewidziano na poziomie 4.200 żołnierzy zawodowych.

§ 4.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r. określa załącznik Nr 5.
§ 5.
1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP", wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":

a) przychody - 176.308 tys. zł,

b) koszty - 428.600 tys. zł,

c) stan funduszu na początek roku - 252.292 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody - 235.146 tys. zł,

b) koszty - 234.982 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6.

§ 6.
Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7.
§ 7.
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2019 r. określa załącznik Nr 8.
§ 8.
Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 66.435 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 53.148 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 2.083 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 1.666 tys. zł, a na zapomogi 417 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75213);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 179 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 525 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) w wysokości 145 tys. zł (rozdział 80302);

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213);

9) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 259.033 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

10) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 100.000 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 242.632 tys. zł (rozdziały: 75213, 75280) nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 9;

12) kursy i szkolenia realizowane przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 45.500 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu w wysokości 16.360 tys. zł (§ 401 i 402 - rozdziały: 75201, 75202, 75203, 75219, 75220, 75295) dla 410 limitów zatrudnienia bazowego, pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, uruchamiane na wniosek dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026" w wysokości 107.500 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

15) kontynuację tworzenia wojsk obrony terytorialnej w wysokości 36.002 tys. zł (rozdział 75206, 85156), w zakresie utrzymania stanów osobowych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, uruchamiane na wniosek właściwego dysponenta środków budżetowych w uzgodnieniu z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.

§ 9.
1. Limity wydatków w § 401-004 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela", w § 401-006 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela", w § 402-002 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla służby cywilnej" z wyłączeniem działu 750 "Administracja publiczna" pozostają w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

2. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta.

3. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części występują raz na kwartał do dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, 401-006, 402-002.

§ 10.
Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.1)).
§ 11.
1. Koszty i wydatki ponoszone na zabezpieczenie zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2015-2020" z udziałem wojsk realizowane przez kilku dysponentów środków budżetowych, ewidencjonowane są w systemie "Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej" na wyodrębnionych w tym celu miejscach powstawania kosztów, zwanych dalej "MPK".

2. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych MPK nie wynikających z ust. 1 dysponenci środków budżetowych składają do Inspektoratu Informatyki za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk", po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez dysponenta nadrzędnego środków budżetu państwa.

3. Koszty ponoszone na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym dotyczące zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2015-2020", ewidencjonowane są na MPK opracowanych i wskazanych przez Departament Budżetowy.

4. O wysokości kosztów zaewidencjonowanych na MPK wskazanych w ust. 3 dotyczących zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2015-2020", kierownicy jednostek budżetowych informują organizatora zamierzenia.

§ 12.
Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2019 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13.
Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.
§ 14.
1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

2) Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych - w zakresie realizacji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe";

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz w zakresie realizacji programów "Informatyczne Zielone Garnizony", "Strzelnice w powiatach", a także dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026");

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia;

8) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 29 listopada 2019 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 20 grudnia 2019 r.3.

Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 31 maja 2019 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 29 marca 2019 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 13 grudnia 2019 r.

§ 15.
1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2019 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2019 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;

2) przesyła się właściwym dysponentom w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 16.
1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

§ 17.
1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) dowódcy (dyrektorzy, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) rektorzy uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy. Do czasu ustalenia limitów wydatków dla uczelni wojskowych stosuje się art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) otrzymujący dotacje celowe składają - odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1 - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

§ 18.
Osoby funkcyjne (instytucje) realizujące wydatki, o których mowa w § 8 pkt 11, przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.
§ 19.
1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości - 79.036 tys. zł (§ 405, 407);

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości - 132.409 tys. zł (§ 405, 407).

2. Zmniejszenie lub zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo zgody dysponenta części budżetowej.

§ 20.
Zadanie dotyczące realizacji "Pozostałych wydatków obronnych" w związku ze zmianą organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, finansowane jest w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekt wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu wydatków dysponenta.
§ 21.
Szef Inspektoratu Uzbrojenia może występować raz na kwartał do dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o ewentualne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich.
§ 22.
Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2019 r. do dnia 24 stycznia 2020 r.
§ 23.
1. Dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

2. Rektorzy uczelni wojskowych przekażą dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od przekazania uczelni informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2019 r. do dnia 14 lutego 2020 r.

4. Osoby wskazane w § 14 ust. 1 przekazują dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.

§ 24.
1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1766 oraz z 2017 r. poz. 1426),

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 i 1395)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 25.
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego i dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.
§ 26.
Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego w obszarze wydatków bieżących.
§ 27.
W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383) zmniejsza się w 2019 r. "Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019 - 2022" o kwotę 500.000 tys. zł.
§ 28.
1 Realizacja zadań jednostek i instytucji wojskowych opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Zadania niezaplanowane przez dowódców (kierowników, szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań.

2. W ramach planu finansowego dysponentów budżetu państwa nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

§ 29.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 stycznia 2019 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA