REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 116 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie:

1) planowania strategicznego;

2) sprawozdawczości;

3) oceny stopnia realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji, zwanych dalej „Priorytetami”.

2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przewidzianych w odrębnych przepisach obowiązków Policji w zakresie planowania i sprawozdawczości.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) komendancie wojewódzkim Policji – należy przez to rozumieć także Komendanta Stołecznego Policji;

2) komendzie wojewódzkiej Policji – należy przez to rozumieć także Komendę Stołeczną Policji;

3) komórce organizacyjnej KGP – należy przez to rozumieć biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji;

4) kierowniku komórki organizacyjnej KGP – należy przez to rozumieć dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.

§ 3

1. Powołuje się Zespół do spraw planowania i oceny efektywności pracy Policji, działający przy Komendancie Głównym Policji, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji;

2) sekretarz Zespołu – Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;

3) członkowie Zespołu:

a) Zastępcy Komendanta Głównego Policji,

b) Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji,

c) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji,

d) Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

e) Dyrektor Biura Logistyki Policji,

f) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,

g) Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,

h) Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,

i) Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,

j) Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,

k) Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

I) Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,

m) Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

n) Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. 3. Organizację i tryb pracy Zespołu określa Przewodniczący Zespołu w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 2

Planowanie strategiczne w Policji

§ 4

Planowanie strategiczne w Policji obejmuje:

1) ustalanie Priorytetów i ich zmian;

2) ustalanie mierników służących do oceny stopnia realizacji Priorytetów, zwanych dalej „miernikami”, oraz ich wartości i zmian;

3) sporządzanie strategii wojewódzkich Policji;

4) sporządzanie Strategii Szkolnictwa Policyjnego;

5) sporządzanie planów pracy komórek organizacyjnych KGP, zwanych dalej „Planami pracy”.

§ 5

1. Priorytety określają główne kierunki pracy Policji. Priorytety powinny uwzględniać w szczególności założenia rządowych i resortowych programów bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Priorytety opracowywane są na okres 3 lat.

3. Propozycja Priorytetów opracowywana jest przez Gabinet Komendanta Głównego Policji na podstawie przygotowanej diagnozy otoczenia Policji oraz poszczególnych obszarów funkcjonowania Policji.

4. Gabinet Komendanta Głównego Policji przekazuje do Zespołu propozycję Priorytetów wraz z wnioskami z diagnozy, o której mowa w ust. 3.

5. Zespół, po zaopiniowaniu propozycji Priorytetów, przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia listę rekomendowanych Priorytetów wraz z opinią.

6. Zatwierdzone Priorytety Zespół niezwłocznie przekazuje komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantom szkół policyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych KGP.

7. Do zmian Priorytetów stosuje się przepisy ust. 3–6.

§ 6

1. Zespół, na podstawie propozycji zgłoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne KGP w zakresie ich właściwości merytorycznej, opracowuje:

1) mierniki – dla komend wojewódzkich Policji;

2) indywidualne wartości mierników – odrębne dla każdej komendy wojewódzkiej Policji.

2. Zespół przedstawia Komendantowi Głównemu Policji mierniki oraz ich wartości do zatwierdzenia.

3. Mierniki oraz ich wartości ustalane są na okres jednego roku.

4. Zespół monitoruje wykonanie wartości mierników przez komendy wojewódzkie Policji.

5. Zespół może opracować zmianę mierników oraz ich wartości, uwzględniając uwarunkowania regionalne, wnioski wynikające z analizy sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich oraz wyniki audytów Strategii Wojewódzkich.

6. Na polecenie Komendanta Głównego Policji Zespół opracowuje dla danej komendy wojewódzkiej Policji dodatkowy miernik oraz jego wartość, propozycję rezygnacji z zatwierdzonego wcześniej miernika lub też zmiany wartości tego miernika.

7. Zespół o zmianach określonych w ust. 6 niezwłocznie informuje właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

8. Do zmian mierników oraz opracowywania dodatkowego miernika stosuje się ust. 2.

§ 7

1. Na podstawie zatwierdzonych Priorytetów:

1) komendant wojewódzki Policji – uwzględniając mierniki oraz ich wartości, uwarunkowania regionalne oraz założenia regionalnych programów bezpieczeństwa i porządku publicznego – opracowuje strategię wojewódzką Policji, zwaną dalej „Strategią Wojewódzką”;

2) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji opracowuje Strategię Szkolnictwa Policyjnego dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych;

3) kierownik komórki organizacyjnej KGP opracowuje Plan pracy kierowanej komórki organizacyjnej.

2. Strategia Wojewódzka oraz Strategia Szkolnictwa Policyjnego opracowywane są na okres 3 lat, a Plan pracy na okres jednego roku.

§ 8

1. Komendant wojewódzki Policji przesyła do Zespołu Strategię Wojewódzką w terminie do dnia 31 stycznia roku rozpoczynającego okres, dla którego została opracowana.

2. Zespół, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Strategii Wojewódzkiej, przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia tę strategię wraz z opinią w zakresie zgodności jej założeń z Priorytetami.

3. Negatywną opinię co do zgodności Strategii Wojewódzkiej z Priorytetami Zespół niezwłocznie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji wraz z zaleceniami jej skorygowania.

4. Komendant wojewódzki Policji przekazuje skorygowaną Strategię Wojewódzką Zespołów w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 3.

5. Skorygowaną Strategię Wojewódzką Zespół niezwłocznie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.

§ 9

1. Komendant wojewódzki Policji, na polecenie Komendanta Głównego Policji, dokonuje zmian Strategii Wojewódzkiej i przesyła zmienioną strategię do Zespołu.

2. Komendant wojewódzki Policji może wystąpić za pośrednictwem Zespołu do Komendanta Głównego Policji z umotywowanym wnioskiem o zmianę Strategii Wojewódzkiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje komendant wojewódzki Policji w formie aneksu do obowiązującej strategii.

4. Do zatwierdzenia zmian Strategii Wojewódzkiej stosuje się § 8 ust. 2–5.

§ 10

1. Komendant wojewódzki Policji określa w załączniku do Strategii Wojewódzkiej system planowania strategicznego i sprawozdawczości dla jednostek zlokalizowanych na obszarze jego właściwości terytorialnej oraz komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji.

2. System planowania i sprawozdawczości, o którym mowa w ust. 1, obejmuje rodzaje dokumentów planistycznych i sprawozdawczych, tryb ich sporządzania oraz zakres, sposób i częstotliwość uzyskiwania zestawień sprawozdawczych.

§ 11

Do Strategii Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 8 oraz § 9.

§ 12

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP przesyła do Zespołu Plan pracy do dnia 31 stycznia roku rozpoczynającego okres, dla którego został opracowany.

2. Dyrektor Biura Kontroli KGP przesyła Plan pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do dnia 14 lutego roku rozpoczynającego okres, dla którego został opracowany.

3. W zakresie zatwierdzania Planu pracy stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2–5.

4. W zakresie zmiany Planu pracy stosuje się odpowiednio § 9.

5. Częścią Planu pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji jest harmonogram audytów Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2.

Rozdział 3

Sprawozdawczość w Policji

§ 13

1. Sprawozdawczość w Policji obejmuje:

1) sprawozdania z realizacji Strategii Wojewódzkiej, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy;

2) zestawienia sprawozdawcze;

3) informacje sprawozdawcze.

2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzona jest w formie elektronicznej.

§ 14

1. Komendant wojewódzki Policji sporządza sprawozdanie z realizacji Strategii Wojewódzkiej za rok poprzedni oraz przesyła je do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Częścią sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest lista zatwierdzonych wniosków komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji o sporządzenie informacji sprawozdawczych oraz wykaz tych informacji sporządzonych na żądanie uprawnionych organów administracji państwowej. Jeżeli proponuje się zmianę wartości miernika, wprowadzenie dodatkowego miernika lub rezygnację z istniejącego miernika, propozycję tę należy dołączyć do sprawozdania.

§ 15

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP sporządza sprawozdanie z realizacji Planu pracy za rok poprzedni oraz przesyła je do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Do sporządzania sprawozdania z realizacji Strategii Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio ust. 1.

3. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji przesyła do Zespołu sprawozdanie z realizacji Planu pracy za rok poprzedni do dnia 15 lutego roku następnego. Częścią sprawozdania z realizacji Planu pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji są informacje dotyczące przeprowadzonych audytów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2.

4. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1–3 oraz § 14 ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 16

1. Komendant wojewódzki Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej KGP, każdy w zakresie swojego działania, sporządza zestawienia sprawozdawcze i przekazuje je do właściwej komórki organizacyjnej KGP.

2. Wykaz zestawień sprawozdawczych, terminy ich składania, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 17

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP, komendant wojewódzki Policji lub komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej wyłącznie na zasadach określonych w ust. 3–5.

2. Informacją sprawozdawczą są przetworzone i zestawione dane obejmujące konkretny okres, których nie można otrzymać z policyjnych baz danych lub które nie są zbierane na podstawie niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów.

3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP lub komendant wojewódzki Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku.

4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego Policji pisemnego wniosku.

5. Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej może zbierać dane na potrzeby sporządzenia informacji sprawozdawczej z innych jednostek organizacyjnych Policji po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia wniosek Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendanta szkoły policyjnej wraz z opinią w tej sprawie.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 3–5, powinny zawierać uzasadnienie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 18

Kierownik komórki organizacyjnej KGP, komendant wojewódzki Policji lub komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej na żądanie organów administracji państwowej, wynikające z odrębnych przepisów, z wyłączeniem trybu określonego w § 17 ust. 3–5.

Rozdział 4

Ocena stopnia realizacji Priorytetów

§ 19

1. Ocena stopnia realizacji Priorytetów dokonywana jest na podstawie informacji o osiągniętych przez komendy wojewódzkie Policji wartościach mierników.

2. Informacji na temat sposobu osiągnięcia lub przyczynach nieosiągnięcia wartości mierników dostarczają: analiza sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wnioski z audytów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2.

§ 20

Zespół opracowuje informacje o osiągniętych przez komendy wojewódzkie Policji wartościach mierników do dnia 1 marca danego roku za rok poprzedni.

§ 21

1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji:

1) przeprowadza analizę sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy do dnia 1 marca danego roku za rok poprzedni;

2) przeprowadza audyt wszystkich lub wybranych:

a) Strategii Wojewódzkich w komendach wojewódzkich Policji,

b) Strategii Szkolnictwa Policyjnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w szkołach policyjnych,

c) Planów pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytów określają przepisy w sprawie przeprowadzania audytu Strategii Wojewódzkiej, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy.

§ 22

1. Zespół do dnia 20 marca każdego roku:

1) dokonuje oceny stopnia realizacji Priorytetów przez komendy wojewódzkie Policji za rok poprzedni – na podstawie informacji o osiągniętych przez te jednostki wartościach mierników;

2) opracowuje informacje na temat sposobu osiągnięcia lub przyczyn nieosiągnięcia wartości mierników w poprzednim roku – na podstawie analizy sprawozdań z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów pracy oraz wniosków z audytów, o których mowa z § 21 ust. 1 pkt 2.

2. Zespół jest obowiązany przedstawić niezwłocznie Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia ocenę oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23

1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych KGP, opracuje szczegółowe założenia organizacyjne systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji, uwzględniając w szczególności:

1) wykaz informacji sprawozdawczych, o których mowa w załączniku nr 4 do zarządzenia i termin ich wprowadzania do systemu;

2) podmioty wprowadzające oraz podmioty uprawnione do dostępu do konkretnych informacji zawartych w systemie.

2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na podstawie założeń, o których mowa w ust. 1, zapewni wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Policji systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego pełną funkcjonalność do dnia 31 grudnia 2009 r., zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego.

§ 24

Do czasu osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu elektronicznej sprawozdawczości w Policji oraz jego wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Policji zestawienia sprawozdawcze, o których mowa w § 16, gromadzone są w formie papierowej przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji.

§ 25

Strategie Wojewódzkie oraz Strategia Szkolnictwa Policyjnego opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 26

Traci moc zarządzenie nr 159 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 67 i Nr 11, poz. 89 oraz z 2008 r. Nr 13, poz. 83).

§ 27

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 1450, poz.981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz.521 i Nr 1 71, poz. 1065.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia nr 116 Komendanta
Głównego Policji z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA