REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy organizacji i realizacji przez Policję przedsięwzięć międzynarodowych.

2. Zarządzenia nie stosuje się do współpracy międzynarodowej:

1) w ramach działań związanych z konwojowaniem osób;

2) związanej z realizacją projektów, w których wykorzystuje się środki finansowe pochodzące z zagranicznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;

3) prowadzonej przez oficerów łącznikowych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) prowadzonej przez przedstawicieli dyplomatycznych innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) prowadzonej przez przedstawicieli instytucji i organizacji zagranicznych posiadających stałe placówki w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ekspercie wiodącym - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika Policji odpowiedzialnego za całość prac Policji w grupie roboczej, w której KGP jest instytucją wiodącą;

2) grupie roboczej - należy przez to rozumieć jedno z gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej określonych w wykazie sporządzanym przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej;

3) jednostce organizacyjnej Policji - należy przez to rozumieć komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz szkołę policyjną;

4) KGP - należy przez to rozumieć Komendę Główną Policji;

5) operacyjnej współpracy Policji - należy przez to rozumieć działania Policji związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;

6) poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej - należy przez to rozumieć polecenie wydane na podstawie:

a) § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1598, z późn. zm.2)) - w przypadku policjantów,

b) art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) - w przypadku pracowników Policji;

7) pozaoperacyjnej współpracy Policji - należy przez to rozumieć działania Policji, inne niż związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;

8) przedsięwzięciu międzynarodowym - należy przez to rozumieć działanie dotyczące operacyjnej lub pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji, związane z odbyciem zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji, w tym także z odbyciem zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej lub innego gremium Unii Europejskiej, albo z przyjęciem delegacji zagranicznej przez komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji;

9) przedstawicielu Policji - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika Policji, wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.

§ 2

Kierownicy komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji organizują i realizują przedsięwzięcia międzynarodowe z uwzględnieniem kierunków współpracy międzynarodowej określanych przez Komendanta Głównego Policji.

§ 3

1. Za organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego odpowiada kierownik właściwej ze względu na przedmiot tego przedsięwzięcia komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, biorącej udział w tym przedsięwzięciu, zwanej dalej „komórką lub jednostką wiodącą”.

2. W przypadku realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji, komórką lub jednostką wiodącą jest ta komórka organizacyjna KGP lub jednostka organizacyjna Policji, której przedsięwzięcie międzynarodowe dotyczy w największym zakresie.

3. W przypadku wątpliwości lub braku uzgodnienia między kierownikami, która komórka organizacyjna KGP lub jednostka organizacyjna Policji jest komórką lub jednostką wiodącą, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po konsultacji z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji, przygotowuje opinię o właściwości rzeczowej i źródłach finansowania przedsięwzięcia międzynarodowego, którą następnie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji w celu wyznaczenia przez niego komórki lub jednostki wiodącej.

§ 4

1. Kierownik komórki lub jednostki wiodącej wyznacza przewodniczącego delegacji udającej się w zagraniczną podróż służbową albo koordynatora przyjęcia delegacji zagranicznej.

2. Przewodniczący delegacji udającej się w zagraniczną podróż służbową odpowiada za realizację przedsięwzięcia międzynarodowego oraz prezentowane stanowisko.

3. Koordynator przyjęcia delegacji zagranicznej odpowiada za sprawny przebieg przyjęcia delegacji zagranicznej.

§ 5

1. Kierownik komórki lub jednostki wiodącej przygotowuje wniosek o wyrażenie zgody na:

1) odbycie zagranicznej podróży służbowej lub

2) przyjęcie delegacji zagranicznej.

2. Wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, obejmuje się wszystkie osoby uczestniczące w danym przedsięwzięciu międzynarodowym.

3. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przyjęcie delegacji zagranicznej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6

W przypadku realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego na terenie państwa, w którym został akredytowany oficer łącznikowy Policji, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej informuje tego oficera o planowanym przedsięwzięciu.

Rozdział 2

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych w ramach operacyjnej i pozaoperacyjnej współpracy Policji

§ 7

1. W przypadku uznania przez kierownika komórki wiodącej za celowe zorganizowanie przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, kierownik ten, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia międzynarodowego, przekazuje w formie zapisu elektronicznego kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej projekt wniosku, o którym mowa w § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 5 dni roboczych.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje wstępnej oceny projektu wniosku i przekazuje ją w formie zapisu elektronicznego kierownikowi komórki wiodącej.

3. Po otrzymaniu pozytywnej wstępnej oceny projektu wniosku, kierownik komórki wiodącej dokonuje wydruku i podpisuje wniosek, a następnie przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej parafuje wniosek i przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych.

5. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych wydaje opinię o możliwości zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego, a następnie przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

6. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada wniosek Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia, a następnie niezwłocznie przekazuje go kierownikowi komórki wiodącej.

7. Zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji wniosek kierownik komórki wiodącej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.

8. Kopię zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.

9. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych wydaje polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.

10. Wnioski, które nie zostały zatwierdzone, pozostawia się bez dalszego biegu, o czym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierownika komórki wiodącej.

§ 8

1. W przypadku uznania przez kierownika jednostki wiodącej za celowe zorganizowania przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, kierownik ten, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia międzynarodowego, zawiadamia o tym przedsięwzięciu Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności gdy udział w przedsięwzięciu międzynarodowym wiąże się z odbyciem zagranicznej podróży służbowej na zaproszenie podmiotu zagranicznego, dopuszcza się termin krótszy.

2. Wzór zawiadomienia o przedsięwzięciu międzynarodowym związanym z odbyciem zagranicznej podróży służbowej określa załącznik nr 3 do zarządzenia. Wzór zawiadomienia o przedsięwzięciu międzynarodowym związanym z przyjęciem delegacji zagranicznej określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji, biorąc pod uwagę kryterium zgodności planowanego przedsięwzięcia z kierunkami rozwoju i zakładanymi celami międzynarodowej współpracy Policji, może wydać pisemne polecenie wstrzymania, odstąpienia lub innego sposobu realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.

4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierownika jednostki wiodącej o wydaniu przez Komendanta Głównego Policji polecenia wstrzymania, odstąpienia lub innego sposobu realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.

5. W przypadku konieczności wydania polecenia odbycia zagranicznej podróży służbowej kierownikowi jednostki wiodącej, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.

§ 9

1. W przypadku uznania przez kierownika komórki wiodącej za celowe zorganizowania przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, kierownik ten przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej wniosek, o którym mowa w § 5.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej parafuje wniosek i przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych.

3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych wydaje opinię o możliwości zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego, a następnie przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada wniosek wraz z opinią właściwemu zastępcy Komendanta Głównego Policji w celu uzyskania jego stanowiska w kwestii udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym.

5. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia wniosek wraz ze stanowiskiem właściwego zastępcy Komendanta Głównego Policji w kwestii udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym, a następnie niezwłocznie przesyła go kierownikowi komórki wiodącej.

6. Przepisy § 7 ust. 7-10 stosuje się.

§ 10

W przypadku uznania przez kierownika jednostki wiodącej za celowe zorganizowania przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, kierownik ten niezwłocznie zawiadamia Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, o planowanym przedsięwzięciu. Przepisy § 8 ust. 2-5 stosuje się.

Rozdział 3

Oferty przedsięwzięć międzynarodowych otrzymywane od podmiotów zagranicznych

§ 11

1. Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez komórkę organizacyjną KGP oferty od podmiotu zagranicznego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, stosuje się odpowiednio § 7.

2. Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Policji oferty od podmiotu zagranicznego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, stosuje się odpowiednio § 8.

§ 12

1. Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez komórkę organizacyjną KGP oferty od podmiotu zagranicznego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, stosuje się odpowiednio § 9.

2. Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Policji oferty od podmiotu zagranicznego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, stosuje się odpowiednio § 10.

§ 13

1. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwości rzeczowej lub źródeł finansowania w związku z ofertą otrzymaną od podmiotu zagranicznego, dotyczącą udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym, kierownik komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji przekazuje ofertę do kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej w celu określenia właściwości rzeczowej lub źródeł finansowania.

2. W przypadku braku możliwości określenia właściwości, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP lub jednostkami organizacyjnymi Policji, przygotowuje opinię w tym zakresie, którą następnie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji.

3. Komendant Główny Policji na podstawie opinii, o której mowa w ust. 2, wskazuje komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji właściwą do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego albo podejmuje decyzję o odstąpieniu od udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym.

4. W przypadku wyznaczenia przez Komendanta Głównego Policji komórki organizacyjnej KGP jako właściwej do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego stosuje się odpowiednio:

1) § 7 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji;

2) § 9 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach operacyjnej współpracy Policji.

5. W przypadku wyznaczenia przez Komendanta Głównego Policji jednostki organizacyjnej Policji jako właściwej do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego stosuje się odpowiednio:

1) § 8 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji;

2) § 10 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach operacyjnej współpracy Policji.

Rozdział 4

Zagraniczne podróże służbowe związane z udziałem przedstawicieli Policji w posiedzeniach grup roboczych oraz innych gremiów Unii Europejskiej

§ 14

1. Za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP jest instytucją wiodącą, odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP eksperta wiodącego w danej grupie roboczej.

2. W przypadku posiedzenia grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, w którym nie bierze udziału ekspert wiodący, za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej na posiedzenie tej grupy odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP przedstawiciela Policji, biorącego udział w posiedzeniu tej grupy w zastępstwie eksperta wiodącego.

3. Podstawą do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, jest agenda posiedzenia lub inna informacja o posiedzeniu tej grupy, przekazane przez właściwą instytucję Unii Europejskiej.

4. Szczegółowy zakres obowiązków eksperta wiodącego i zasady jego wyznaczania określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP nie jest instytucją wiodącą, odpowiada kierownik tej komórki organizacyjnej KGP, której przedmiot posiedzenia dotyczy w największym zakresie.

2. Podstawą do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, jest agenda posiedzenia lub zaproszenie do udziału w posiedzeniu tej grupy.

§ 16

Do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu gremium Unii Europejskiej, innego niż grupa robocza, stosuje się odpowiednio § 7 - 10, w zależności od charakteru współpracy oraz od źródeł finansowania zagranicznej podróży służbowej.

§ 17

1. W związku z uczestnictwem w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w § 14 albo § 15, kierownik komórki wiodącej przekazuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych. Do wniosku dołącza się kopię agendy posiedzenia grupy roboczej lub innego dokumentu dotyczącego udziału w tym posiedzeniu.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych wydaje opinię o możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, a następnie przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej. Przepisy § 7 ust. 6-10 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uznania wyjazdu za niezbędny pomimo uzyskania negatywnej opinii o możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej wraz z kierownikiem komórki wiodącej, przedkładają wniosek wraz z opinią Komendantowi Głównemu Policji do rozstrzygnięcia.

§ 18

Kierownik komórki wiodącej jest zobowiązany do rozliczenia kosztów podróży przedstawiciela Policji, który wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z zasadami uzyskiwania refundacji ze środków Unii Europejskiej, określonymi w przepisach o refundowaniu przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady Unii Europejskiej i grup roboczych Rady Unii Europejskiej.

§ 19

1. W przypadku, gdy agenda posiedzenia grupy roboczej lub inny dokument dotyczący udziału w tym posiedzeniu, wpłynął do komórki wiodącej później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem tej grupy, kierownik tej komórki niezwłocznie przekazuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przeprowadza robocze konsultacje z kierownikiem komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych dotyczące możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej.

3. Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada wniosek Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia, a następnie niezwłocznie przekazuje go kierownikowi komórki wiodącej. Przepisy § 7 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.

§ 20

W przypadku, gdy zaproszenie do udziału w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP nie jest instytucją wiodącą, wpłynie bezpośrednio do komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, jej kierownik niezwłocznie informuje o tym komórkę organizacyjną KGP właściwą w sprawach współpracy międzynarodowej. Przepisy § 17 - 19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Międzynarodowa współpraca szkoleniowa w ramach Europejskiego Kolegium Policyjnego lub Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej

§ 21

Za koordynację współpracy szkoleniowej w ramach Europejskiego Kolegium Policyjnego, zwanego dalej „CEPOL”, lub w ramach Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej, zwanej dalej „MEPA”, oraz organizację zagranicznej podróży służbowej w ramach tej współpracy odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

§ 22

1. Oferta związana z możliwością odbycia zagranicznej podróży służbowej w ramach współpracy szkoleniowej w ramach CEPOL lub MEPA jest przekazywana kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje wstępnej analizy zasadności udziału przedstawiciela Policji oraz ustala właściwość rzeczową i źródła finansowania, a następnie przekazuje ofertę, o której mowa w ust. 1, kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji.

3. W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL lub MEPA kierownik właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej KGP:

1) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników Policji;

2) przekazuje oferty kierownikom właściwych komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji, jeśli zaistnieje taka potrzeba;

3) wybiera kandydata lub kandydatów;

4) dopełnia formalności określonych przez CEPOL lub MEPA i przekazanych przez kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

4. W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL lub MEPA, kierownik jednostki organizacyjnej Policji podejmuje działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

5. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przygotowuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej, a następnie przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach:

1) finansowych, oraz

2) logistycznych - w przypadkach wymagających zabezpieczenia logistycznego.

6. Po uzyskaniu opinii o możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej lub o możliwości zapewnienia zabezpieczenia logistycznego, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie przekazuje wniosek wraz z opinią, Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.

7. Zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji wniosek kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego, a jego kopię - kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych lub kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a także w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 - kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach logistycznych.

8. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Policji wydaje polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.

9. Wnioski, które nie zostały zatwierdzone, pozostawia się bez dalszego biegu, o czym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierowników właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji.

Rozdział 6

Zasady ponoszenia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć międzynarodowych

§ 23

1. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej następuje na podstawie wypełnionego formularza rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, którego wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej finansowanej w całości lub w części ze środków KGP wymaga zatwierdzenia przez:

1) kierownika komórki wiodącej - w przypadku zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji;

2) Komendanta Głównego Policji - w przypadku zagranicznej podróży służbowej kierownika komórki organizacyjnej KGP.

3. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji, finansowanej w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, wymaga zatwierdzenia przez kierownika tej jednostki.

§ 24

Rozliczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego dokonuje się zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w KGP lub jednostce organizacyjnej Policji, w zależności od źródła finansowania.

§ 25

1. Koszty przedsięwzięć międzynarodowych z udziałem przedstawiciela komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji pokrywane są ze środków określonych odpowiednio w limicie środków finansowych właściwej komórki organizacyjnej KGP lub w planie finansowym właściwej jednostki organizacyjnej Policji na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych z planu finansowego KGP są pokrywane ze środków określonych w limicie finansowym komórki wiodącej, chyba że Komendant Główny Policji nie wyodrębnił takich limitów lub postanowił inaczej.

§ 26

1. Pobranie zaliczki na odbycie zagranicznej podróży służbowej oraz jej rozliczenie spoczywa na przedstawicielu Policji.

2. Przedstawiciele Policji biorący udział w zagranicznej podróży służbowej mogą upoważnić jedną osobę spośród siebie do pobrania zaliczki oraz do jej rozliczenia.

§ 27

Komórka organizacyjna KGP właściwa w sprawach finansowych:

1) zapewnia środki finansowe na realizację przedsięwzięć międzynarodowych uwzględnionych w planie finansowym KGP w zakresie dotyczącym komórek organizacyjnych KGP;

2) udziela zaliczki na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć międzynarodowych, o których mowa w pkt 1, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 28

Zasady ponoszenia wydatków związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych regulują odrębne przepisy.

Rozdział 7

Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych oraz ich wykorzystywanie

§ 29

1. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego przekazuje się na podstawie odrębnych przepisów w formie elektronicznej.

2. Obowiązek przekazania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego nie dotyczy przedsięwzięć międzynarodowych:

1) realizowanych w ramach współpracy przygranicznej, z wyjątkiem przedsięwzięć, które służą wypracowaniu nowych rozwiązań dotyczących tej współpracy;

2) zagranicznych podróży służbowych lub przyjęć delegacji zagranicznych w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

3) związanych z udziałem w posiedzeniach grup roboczych, w przypadku których sposób składania sprawozdań określają odrębne przepisy;

4) związanych z udziałem w posiedzeniach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (Eurpean Crime Prevention Network - EUCPN).

3. W przypadku przedsięwzięć międzynarodowych, o których mowa w ust. 2, sporządza się i przesyła zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.

§ 30

Wzory oraz terminy składania sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, komórkę właściwą do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określają odrębne przepisy.

§ 31

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej prowadzi elektroniczną bazę sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, oraz przekazuje wnioski zawarte w sprawozdaniach do policyjnego serwisu internetowego dobrych praktyk oraz kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP.

2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, przekazują wnioski otrzymane od kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 32

Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje analizy otrzymanych sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, pod kątem wpływu realizowanych przedsięwzięć na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej, a w szczególności ich wpływu na kierunki współpracy międzynarodowej określane przez Komendanta Głównego Policji, planowanie strategii rozwoju Policji i wdrażanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych.

Rozdział 8

Przepisy zmieniające

§ 33

W zarządzeniu nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 29) uchyla się § 13.

§ 34

W zarządzeniu nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 12 i Nr 16, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 część dotycząca Biura Międzynarodowej Współpracy Policji otrzymuje następujące brzmienie:

 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

1.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego

21 dni od zakończenia udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym

V/1

2.

Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych

kwartał

10 dzień miesiąca za kwartał poprzedni

V/2

 

2) w załączniku nr 4 formularze V/1 i V/2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 9

Przepis przejściowy i końcowy

§ 35

Termin przekazania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego zakończonego w okresie 1-31 stycznia 2010 r. określony w przepisach zarządzenia, o którym mowa w § 34, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, biegnie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 36

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r., z wyjątkiem § 34, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 1153, poz. 1282, oraz z 2009 r. Nr 47, poz. 386.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 21 7, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 458, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELA POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 92 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY
NA ODBYCIE ZAGRANICZNEJ PODR
ÓŻY SŁUŻBOWEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELA POLICJI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYJĘCIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY
NA PRZYJ
ĘCIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z ODBYCIEM ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z ODBYCIEM ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z PRZYJĘCIEM DELEGACJI ZAGRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z PRZYJĘCIEM DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR - ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR FORMULARZA NR V/1]

Załącznik nr 6

WZÓR FORMULARZA NR V/1

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR FORMULARZA NR V/2]

Załącznik nr 7

WZÓR FORMULARZA NR V/2

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA