reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVIII/221/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach.
2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:
KS - teren obsługi komunikacji samochodowej (garaże).
2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1) Na terenie projektowych garaży:
a) ustala się realizację zespołu garaży,
b) dla zespołu garaży obowiązuje kompleksowe projektowanie zabudowy łącznie z dojazdami,
c) zaleca się realizację zespołu garaży przez jednego wykonawcę.
2) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
3) Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Nawierzchnie dojazdów należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1) Przy realizacji zespołu garaży należy uwzględnić warunki wynikające z położenia terenu w strefie "B" ochrony konserwatorskiej.
2) W przypadku odkrycia przedmiotu, w trakcie prac ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Burmistrza Miasta Świebodzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS, ustala się:
1) garaże parterowe wolnostojące,
2) zachowanie odległości od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami,
3) w zagospodarowaniu działek minimum 10% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami o ochronie środowiska mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz inwestycji mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże ich znaczące oddziaływanie (nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej).
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się od ul. Łącznej.
2) Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz gaz - z sieci miejskich.
3) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych do sieci miejskich.
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
UZASADNIENIE

Rada Miejska w Świebodzicach uchwałą nr XXXVIII/221/08 z dnia 27 listopada 2008 roku zobowiązała Burmistrza Miasta Świebodzice do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego śródmieście miasta Świebodzice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego położonego przy ulicy Jeleniogórskiej i ulicy Mieszka I w Świebodzicach, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/337/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r.).
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, zatwierdzonym uchwałą nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 1999 r., zmienionym uchwałą nr XLIII/338/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz uchwałą nr XXXIII/181/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia 2008 r.
Był również wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 08 grudnia do 31 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 28 grudnia 2009 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można było składać do dnia 19 stycznia 2010 r.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/309/2010
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. graf.- ul. Łączna i ul. 11 Listopada
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/309/2010
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 lutego 2010 r.
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.
1. Roztrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach.
Do projektu planu nie wniesiono uwag.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Horodecka
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama