| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 388/10 Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 8 czerwca 2010r.

sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 59 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych, zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach - oznacza to należność główną oraz należności uboczne, tj. odsetki i koszty dochodzenia tych należności;

2) uldze - oznacza to umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności;

3) organie uprawnionym - oznacza to organ wymieniony w § 4 uchwały;

4) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

§ 3. 1. W przypadkach określonych w § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 1niniejszej uchwały, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 traktatu do pomocy de minimis.

2. Wartość pomocy de minimis udzielona na podstawie niniejszej uchwały kumuluje się z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną przez dany podmiot w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych i nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro.

3. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art.37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 Nr 5, poz. 404, z 2008r., Nr 93, poz. 585) oraz informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311).

§ 4. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie:

1) umorzenia należności do kwoty nie przekraczającej 500 zł,

2) rozłożenia na raty należności do kwoty nie przekraczającej 5.000 zł,

3) odroczenia zapłaty należności do kwoty nie przekraczającej 5.000 zł.

2. W pozostałych przypadkach do udzielania ulg w spłacie należności uprawniony jest Burmistrz Miasta Zgorzelca.

§ 5. 1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna kwota wartości nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w §1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,

2) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności,

3) umorzyć w całości lub w części należności

2. Umorzenie zaległych należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej zostały umorzone zaległe należności

3. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od sytuacji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia.

§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Zgorzelec lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o których mowa w § 4.

2. Określony w § 4 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną,

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielania ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia

§ 8. Traci moc uchwała Nr 384/06 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu umarzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Bieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »