| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/399/10 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnych, zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - oznacza ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);

2) należnościach - oznacza to należność główną, odsetki ustawowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

3) uldze - oznacza to umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Strzelin oraz jej jednostkom podległym;

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr 127, poz. 880, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540);

5) wierzycielu - oznacza to Gminę Strzelin oraz jej jednostki podległe;

6) dłużniku - rozumie sie przez to osobę fizyczną lub osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r., Nr 93, poz. 585).

§ 4. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1. Burmistrz Miasta i Gminy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych;

2. Kierownik jednostki podległej Gminie Strzelin, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 40.000 zł.

§ 5. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości:

1) jeżeli nie można ustalić dłużnika lub jego miejsca pobytu,

2) w przypadkach wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy.

§ 6. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę należności na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę,

3) umorzyć w całości lub w części zaległe należności lub odsetki za zwłokę.

2. Umorzenie zaległych należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej zostały umorzone zaległe należności.

3. Spłatę należności pieniężnych w kwocie do 10.000 zł. rozkłada się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

4. Spłatę należności pieniężnych w kwocie powyżej 10.000 zł. rozkłada się na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

5. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

6. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

7. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Strzelin lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 4.

2. Określony w § 4 organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a uprawnionym wymienionym w § 4 uchwały.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez osobę uprawniona wymienioną w § 4 uchwały.

§ 9. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:

1) dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu;

2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 10. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do składania Burmistrzowi rocznych informacji dotyczących zastosowanych ulg i umorzeń.

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej Strzelina informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 12. Traci moc uchwała nr LI/491/06 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Strzelin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »