| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/455/10 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust 1 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXIX/347/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelin przyjętego uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia 02.02.2000 r. Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

3)przeznaczenie terenu podstawowe - przeznaczenie będące dominującą formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych;

4)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji, której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach; o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

5)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;

6)wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek łącznej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej do powierzchni tej działki;

7)usługi komercyjne - obiekty i urządzenia przeznaczone do wykonywania funkcji usługowych w dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, w szczególności z zakresu finansów, administracji, łączności oraz kultury i sztuki, handlu, hotelarstwa, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią;

8)urządzenia towarzyszące - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)symbol terenu;

5)przeznaczenie terenu.

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo - usługowa, którą tworzy zabudowa jednorodzinna i usługi komercyjne, uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiekty z nimi związane, oznaczona symbolem MN U.

2. Na obszarze objętym zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 6. Dla terenu objętego planem, obowiązują następujące ustalenia:

1)ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, której granice tożsame są z granicami planu, w której nowa zabudowa powinna nawiązywać do budownictwa regionalnego w zakresie skali, bryły i użytych materiałów;

2)inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej

§ 7. 1. . Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem MN U ustala się: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowo usługowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1)kształtowanie budynków jako wolno stojące;

2)nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

3)wysokość budynków nie większa niż 12 m;

4)dachy o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 38o i nie większym niż 45o, dwu lub czterospadowe;

5)pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;

6)zakaz stosowania:

a) ogrodzeń z prefabrykantów betonowych od strony ulic,

b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1)sytuowanie budynków przy granicy działki;

2)świetliki i lukarny;

3)na działce budynki garażowe lub gospodarcze jako wolno stojące, o wysokości nie większej niż 8 m, o dachach o nachyleniu większym niż 15o; dachy jedno, dwu lub wielospadowe;

4)grodzenie od frontu działki o wysokości nie większej niż 2,0 m, z podmurówką pełną nie wyższą niż 0,5 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1)wskaźnik zabudowy działki nie większy niż 0,8;

2)powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 10% powierzchni działki.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów nieruchomości dopuszcza się wydzielanie działki przeznaczonej pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

6. Na terenie o którym mowa w ust.1 , w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1)zakaz wprowadzania inwestycji mogących powodować ponadnormatywne obciążenia środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2)tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;

3)gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;

4)zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej;

5)ustalenia dotyczące ochrony oraz zakazy i ograniczenia wynikające z wydanej Decyzji Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwI 053/17/74 z dnia 31 marca1974 r. ustalającej ochronę pośrednią ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia;

6)pod względem akustycznym teren, o którym mowa w ust. 1, kwalifikuje się jako teren mieszkaniowo -usługowy.

7. Na terenie o którym mowa w ust 1. w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

1)dostawa wody z sieci wodociągowej;

2)odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej;

3)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej;

4)zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

5)dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej.

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/455/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/455/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strzelin Okulickiego.

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz 717 ze zmianami)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/455/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz 717 ze zmianami) , art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz 2104) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga co następuje:

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin Okulickiego, nie przewiduje się realizacji inwestycji, które są zadaniami własnymi gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »