reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 36.538.603,99 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości ogółem: 28.592.603,99 zł ,

2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: 7.946.000 zł

- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości ogółem: 35.218.006,99 zł - zgodnie z tabelami nr 3, 4, 16, 17.

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: 28.592.603,99 zł ,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.513.511 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.708.960 zł ,

b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.804.551 zł ,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.015.805 zł ,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.717.321 zł ,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.644,99 zł

5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2011 w łącznej kwocie 571.322 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 753.000 zł

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.625.403 zł , z czego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 6.625.403 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.320.597 zł , którą w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, wskazaną w rozchodach budżetu.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.320.597 zł - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości 135.000 zł , w tym:

-rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł

-rezerwę celową w wysokości 85.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z tabelami nr 6 i 7.

3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- zgodnie z tabelami nr 10 i 11.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z tabelą nr 15.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2011 w łącznej kwocie 4.044.042 zł ,

w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.015.805 zł ,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.028.237 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok w łącznej kwocie:

1) dochody - 159.240 zł ,

2) wydatki - 159.240 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 1.500.000 zł ,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000 zł,

2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:

- przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele do uchwały budżetowej gminy Żarów na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Projekt budżetu na 2011 rok opracowano w szczegółowości określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) W budżecie na 2011 rok uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2011 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu gminy i jednocześnie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załączniki do uchwały budżetowej gminy Żarów na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Żarów na 2011 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama