| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 403 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.2) ) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.3) ) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bystrzyca Kłodzka;

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;

3) zadaniu - należy przez to rozumieć jedno z zadań wymienionych w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej w granicach administracyjnych gminy.

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych.

§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne oraz inne podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy.

2. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji, a gminą.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadań jest:

1) wykonanie inwestycji;

2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami;

3) podpisanie umowy.

2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań do 30 maja każdego roku budżetowego, za wyjątkiem roku 2011, w którym termin określa się na dzień 30.09.2011 r.

3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok, przy czym w pierwszej kolejności będą uwzględniane zadania wykonywane przez osoby fizyczne.

§ 5. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:

1) 50% kosztów brutto - w przypadku dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, nie więcej niż 2.000,- zł, z wyłączeniem miejscowości, w których oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i istnieją warunki techniczne umożliwiające podłączenie do tej sieci;

2) 50% kosztów brutto - demontażu, transportu i utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych, nie więcej niż 2.500,- zł pokrycia zdemontowanego przez uprawnionego wykonawcę i przewiezionego oraz unieszkodliwionego na składowisku uprawnionym do składowania tego typu odpadów.

§ 6. 1. Wzory wniosków o przyznanie dotacji określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Wnioskodawcy występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów:

1) w przypadku budowy oczyszczalni ścieków:

a) dokumentów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),

b) protokołu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą oczyszczalni ścieków,

c) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego:

a) decyzję właściwego organu zezwalającą wykonawcy na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

b) dokumentów potwierdzających zgłoszenie realizacji zadania właściwemu organowi,

c) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację o powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,

d) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów za demontaż, transport i składowanie materiałów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów.

§ 7. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 8. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmowania wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji poprzez zamieszczanie, przez okres co najmniej 30 dni w danym roku budżetowym, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej właściwych ogłoszeń, a w szczególności wykazu podmiotów, które uzyskały dotację.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Andrzej Wziątek


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1948) która dała gminom możliwość udzielania dotacji celowych nas realizację działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, istnieje uzasadniona konieczność uchwalenia nowych zasad udzielania dotacji celowych na realizację ww. zadań.

Wspieranie przez Gminę Bystrzyca Kłodzka mieszkańców w realizacji działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

W związku z powyższym niniejsza uchwała jest w pełni uzasadniona.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/105/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2011 r.

Wzór

…………………………………………

(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

…………………………………………

(adres zamieszkania)

……………………………………

(telefon kontaktowy)

Urząd Miasta i Gminy

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wniosek

o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Proszę o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w miejscowości ………..........…………………………. dz. nr. ……………………

W załączeniu przedkładam dokumenty wymagane przepisami ww. uchwały tj.:

1) kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

2) kopię protokołu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą, a wykonawcą oczyszczalni ścieków;

3) oryginały faktur - ………… szt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka

……………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/105/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 2011 r.

Wzór

…………………………………………

(Nazwisko i imię wnioskodawcy)

…………………………………………

(adres zamieszkania)

……………………………………

(telefon kontaktowy)

Urząd Miasta i Gminy

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wniosek

o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Proszę o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego o powierzchni ………… (m2 ) wykonanej w miejscowości ………………........………………… dz. nr ………....………

W załączeniu przedkładam dokumenty wymagane przepisami ww. uchwały tj.:

1) kopię decyzji właściwego starosty zezwalającej wykonawcy na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest;

2) kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kłodzku;

3) kopię zaświadczenia o prawidłowoiści wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;

4) oryginały faktur - ………… szt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Gminy Bystrzyca Kłodzka.

……………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »