| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szcegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Bierutów, uchwala się tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem" oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Bierutowa, w drodze zarządzenia, po uprzednim zawarciu porozumienia z instytucjami, o których mowa w ust. 3 o wskazaniu swojego przedstawiciela na członka Zespołu.

2. Zespół liczy od 7 do 10 członków.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie,

2) Komisariatu Policji w Bierutowie,

3) Miejsko - Gminnej Komsji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bierutowie,

4) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bierutowie,

5) Jednostek oświatowych,

6) Organizacji pozarządowych.

4. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

5. Zespół powoływany jest na okres 4 lat.

6. Burmistrz Bierutowa odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego pisemny wniosek,

2) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

3) na pisemny wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem.

7. Na miejsce odwołanego członka Zespołu Burmistrz Bierutowa powołuje inną osobę z tej samej jednostki, z której była odwołana.

8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Bierutowa może poszerzyć skład Zespołu o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinnej.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Bierutowa.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, wybierany jest przewodniczący Zespołu.

3. Na wniosek przewodniczącego, spośród członków Zespołu wybierany jest jego zastępca i sekretarz, również zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Posiedzenie zwołuje przewodniczący lub zastępca Zespołu, pisemnie lub telefonicznie.

5. Posiedzenie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

§ 4. Zespół może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.

§ 5. 1. Siedziba Zespołu mieści się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miesjko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie.

3. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

4. Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe.

5. Zespół działa w oparciu o Regulamin opracowany przez członków Zespołu, a zatwierdzony przez Burmistrza Bierutowa.

6. Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi pisemne sprawozdanie z prac Zespołu do 31 stycznia następnego roku, za rok poprzedni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie


mgr inż. Urszula Kociołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »