| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Żórawina

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27 793 840,83 zł, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

1) bieżące w wysokości 19 666 721,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 127 119,83 zł,

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 25 776 640,83 zł, zgodnie z tabelą nr 2 z tego:

1) bieżące w wysokości 18 845 584,84 zł,

2) majątkowe w wysokości 6 931 055,99 zł, zgodnie z tabelą nr 3

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 158 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 42 000,00 zł,

§ 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 2 017 200,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1 225 000,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 792 200,00 zł

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 017 200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,00 zł,

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku budżetowym w kwocie 1 340 176,00 zł. zgodnie z tabelą 5

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 17 000,00 zł. zgodnie z tabelą 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku w kwocie 136 911,00 zł. zgodnie z tabelą 6

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzeshy;daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 267 962,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 495 900,00 zł, koszty - 2 395 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 24 200,00 zł, wydatki - 24 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina


Maciej Koba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1 Dochody w roku 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 Wydatki w roku 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3 Zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4 Przychody i rozchody budżetu w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela 6,7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011; Wydatki jednostek pomocniczych w 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Żórawina
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załączniki 1,2,3 do Uchwały nr IV/26/11

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »