| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/11 Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, które w stosunku rocznym wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 800,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 900,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w tabeli poniżej:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

820

900

13

14

850

1.000,00

14

15

900

1.100,00

15

1.250,00

1.460,00

trzy osie

12

17

900

1.000,00

17

19

1.000,00

1.100,00

19

21

1.100,00

1.300,00

21

23

1.200,00

1.300,00

23

25

1.400,00

1.644,95

25

1.500,00

1.680,00

cztery osie i więcej

12

25

1.400,00

1.850,00

25

27

1.500,00

1.950,00

27

29

1.650,00

2.050,00

29

31

1.800,00

2.559,60

31

2.000,00

2.559,60

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w tabeli poniżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

1.100,00

1.400,00

18

25

1.300,00

1.500,00

25

31

1.400,00

1.600,00

31

1.600,00

2.022,13

trzy osie

12

40

1.600,00

1.800,00

40

1.800,00

2.659,61

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 400,00 zł.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w tabeli po-niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

1.100,00

1.400,00

18

25

1.300,00

1.500,00

25

31

1.400,00

1.600,00

31

1.600,00

2.022,13

trzy osie

12

40

1.600,00

1.800,00

40

1.800,00

2.659,61

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc i równej 500,00 zł,

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie 800,00 zł,

c) powyżej 30 miejsc 1.300,00 zł.

§ 2. Z upływem dnia 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała nr 214/09 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-wym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec


Janina Słabicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »