| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r "o podatkach i opłatach lokalnych" (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,43 zł;

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,66 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni - 10,24 zł;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni - 4,45 zł ;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,38 zł.

f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł;

3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała nr LXV/294/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. "o podatkach i opłatach lokalnych" Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Stawki maksymalne na rok 2012 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 95 poz. 961). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W I półroczu 2011 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 4,2 %. W uchwale wprowadzone zostały maksymalne stawki podatkowe za poszczególne przedmioty opodatkowania, z wyjątkiem stawek za budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Wprowadzenie stawek maksymalnych jest uzasadnione, gdyż skutki obniżenia stawek podatkowych mają wpływ na wysokość subwencji wyrównawczej jaką Gmina otrzymuje z budżetu państwa. W celu uzyskania części wyrównawczej subwencji przyjmuje się dochody, które Gmina może uzyskać z podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujących w danym roku. Ponadto uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy. Część środków może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prac związanych z remontami zasobów komunalnych. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika. Mając powyższe na uwadze podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »