| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Szczaniec

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Szczaniec

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Szczaniec uchwala: Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Szczaniec

§ 1. Przepisy ogólne

1. Cmentarze Komunalne Gminy Szczaniec zlokalizowane są w miejscowościach: Dąbrówka Mała, Koźminek, Opalewo, Smardzewo i Szczaniec. Utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i nadzór nad cmentarzami w terenie pełni Wójt Gminy Szczaniec.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu Cmentarzy Komunalnych zwanego dalej Regulaminem są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku (tekst jednolity Dz. U. 2011 r., Nr 118 poz. 687 ze zm.: Dz. U. z 2011 r. nr 144 poz. 853), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

3. Usługi świadczone na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Szczaniec obejmują w szczególności:

- przyjmowanie zwłok do pochowania,

- przyjmowanie opłat cmentarnych,

- prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji,

- utrzymanie porządku,

- ekshumacje,

- troska o bezpieczeństwo osób i mienia,

- wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem letnim i zimowym cmentarza.

4. Gmina Szczaniec jest właścicielem gruntów i drzewostanu jako ściśle związanych z gruntem, wszystkich urządzeń i budowli. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

5. Usługi cmentarne wykonywane są na podstawie niniejszego Regulaminu, przepisów prawa i cenników.

§ 2. Przepisy porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza oraz w jego otoczeniu.

2. Na terenie cmentarza zabrania się nasadzania drzew i krzewów.

3. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz o stan techniczny nagrobka.

4. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy winno się odbywać w Urzędzie Gminy Szczaniec - Szczaniec 73.

5. Niedozwolone jest na terenie cmentarza w szczególności:

1) deptanie po grobach,

2) palenie papierosów,

3) niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

4) wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

5) wypalanie śmieci,

6) wprowadzanie psów i innych zwierząt,

7) poruszanie się rowerem, motocyklem, na rolkach, wrotkach itp.

8) ustawianie ławek w miejscach nie uzgodnionych z Wójtem Gminy Szczaniec,

9) wysypywanie soli przy grobach,

10) umieszczania tablic reklamowych, w tym na ogrodzeniach cmentarzy,

11) handlowanie i zarobkowanie bez zgody Wójta Gminy Szczaniec i bez uprawnień,

12) wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Wójta Gminy Szczaniec,

13) przebywanie małoletnich poniżej 7 roku życia bez opieki,

14) picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym,

15) żebractwo.

6. Symbole religijne oraz elementy nagrobków ustawiane na przejściach będą usuwane.

7. Ławki i utwardzenia wokół grobów utrudniające prace przy przygotowywaniu grobów do nowych pochówków będą usuwane. Ponowne postawienie usuniętej ławki czy zdemontowanego utwardzenia nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Szczaniec.

8. Miejsca grzebalne podlegają opłatom zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym.

9. Urząd Gminy Szczaniec czynny jest w poniedziałek od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7. 00 do 15 00 . W dni wolne od pracy Urząd Gminy jest nie czynny.

§ 3. Organizacja uroczystości pogrzebowych

1. Uroczystość pogrzebu może być wykonywana zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2. Na terenie cmentarza organizuje się również pogrzeby świeckie.

3. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów albo dyspozycji naruszających dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

4. Dysponent grobu rodzinnego przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby może udostępnić go do pochowania osób będących dla siebie krewnymi lub powinowatymi w stopniu określonym ustawą.

5. Na cmentarzu obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z §6, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.).

6. Pogrzeby są wykonywane przez zakłady pogrzebowe od poniedziałku do soboty. W niedziele i święta pochówki nie są wykonywane.

7. Na terenie cmentarzy komunalnych stosuje się groby ziemne pojedyncze i rodzinne, oraz groby murowane.

§ 4. Opłaty

1. Opłaty na cmentarzach komunalnych są pobierane przez Wójta Gminy Szczaniec zgodnie z cennikiem.

2. Uiszczone opłaty podlegają zwrotowi gdy dysponent grobu zwróci się o jego likwidację bądź ekshumację zwłok z grobu przed upływem ważności opłaty. Zawsze w takim przypadku dysponent grobu ma prawo zatrzymać dysponowanie grobem, aż do upłynięcia ważności opłaty lub złożyć dyspozycję o przeniesieniu opłaty na inny grób na tym samym cmentarzu.

3. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczenia opłaty za miejsce na cmentarzu.

4. Uiszczenie opłaty za miejsce i uzyskanie prawa do dysponowania grobem nie oznacza nabycia ani zmiany prawa do grobu istniejącego przed wniesieniem opłaty. Opłata za miejsce zabezpiecza jedynie grób przed wykorzystaniem go przez Zarządcę Cmentarza do pochówku innej, osoby.

5. Grób może ulec likwidacji, tylko w razie spełnienia przesłanek określonych przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Likwidacja jest poprzedzona tablicą informacyjną na grobie na okres 6 miesięcy przed likwidacją grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

6. Przedłużenie opłaty za grób zmarłego należy do jego osób bliskich.

§ 5. Zasady wykonywania usług na terenie cmentarzy

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarzy wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

2. Prace kamieniarskie na cmentarzu mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty po uprzednim pisemnym ich zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Szczaniec.

3. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać wymiarów zewnętrznych poszczególnych grobów.

4. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się składowania i porzucania gruzu kamieniarskiego oraz zdemontowanych nagrobków i ich części. Każdy zakład kamieniarski lub pogrzebowy dokonujący demontażu nagrobka przed opuszczeniem cmentarza zobowiązany jest okazać wywożony nagrobek lub potwierdzić jego składowanie po za terenem cmentarza.

5. Nie okazanie wywożonego nagrobka oznacza pozostawienie gruzu kamieniarskiego na terenie cmentarza i skutkuje obciążeniem finansowym.

6. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nie uprzątniętego terenu po wykonanych robotach.

7. Materiały sypkie, w tym ziemię z grobu należy składować w taki sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia miejsca wykonania usługi.

8. Wydobyte z grobu elementy trumien, ubrań itp mają być w tym grobie ponownie zakopane. Wyrzucanie ich do kontenerów na śmieci jest zabronione.

9. Po złożeniu trumny ze zwłokami do grobu ziemnego należy natychmiast zasypać go ziemią i uformować mogiłę.

10. Po złożeniu trumny ze zwłokami do grobu murowanego należy go niezwłocznie zasklepić.

11. Wymiary grobów i odstępy między nimi określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, a ich usytuowanie Wójt Gminy Szczaniec .

12. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe i kamieniarskie musi być uzgodnione z Wójtem Gminy Szczaniec z zachowaniem ich kolejności na kwaterach.

13. Usługę kopania grobów wykonuje zakład pogrzebowy, który w przypadku kopania grobów i wykonywania ekshumacji musi dostosować się do Regulaminu obowiązującego na cmentarzu oraz przepisów prawnych regulujących wymiary grobu i przeprowadzenie ekshumacji.

14. Nadmiar ziemi pochodzący z wykopanych grobów musi zostać wywieziony przez przygotowujący grób zakład poza teren cmentarza lub przewieziony na cmentarzu za zgodą Wójta Gminy Szczaniec w miejsce przez nią wskazane, jeżeli istnieje taka możliwość.

15. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Wójtowi Gminy Szczaniec.

16. Wójt Gminy Szczaniec nie ponosi odpowiedzialności za pracowników innych wykonawców świadczących usługi na cmentarzach komunalnych.

17. Za przygotowanie grobu i wykonanie ekshumacji niezgodnie z wymogami odpowiada zakład wykonujący usługę.

18. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem i bez zgody Wójta Gminy Szczaniec, osoba odpowiedzialna za pochówek zobowiązana będzie na własny koszt do przeniesienia zwłok (szczątków) na właściwe miejsce bądź pokryje koszty tego przeniesienia.

19. Wykonanie ekshumacji należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej wraz z przedłożeniem wszystkich wymaganych prawem dokumentów oraz uzgodnić jej przebieg z Wójtem Gminy Szczaniec. Wykonana bez wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia ekshumacja jest uważana za nielegalną.

20. Ekshumacje zwłok i szczątków przeprowadzać można wyłącznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Szczaniec.

21. W niedziele i święta obecność zakładów kamieniarskich i pogrzebowych na terenie cmentarzy jest zabroniona.

22. Wójt Gminy Szczaniec może odmówić wykonywania prac wykonawcy, który narusza obowiązujące przepisy prawne oraz Regulamin.

23. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

24. Od wykonawców oczekuje się przestrzegania niniejszego Regulaminu i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, prawa budowlanego i BHP.

25. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawne powołane w §1 ust. 2 Regulaminu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Starzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »