| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 2) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) oraz z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych w roku 2013 na terenie Gminy Lubsko wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 514 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 676 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 889 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1307

1345

13

14

1381

1416

14

15

1453

1489

15

1522

1530

trzy osie

12

17

1435

1483

17

19

1531

1580

19

21

1630

1679

21

23

1727

1776

23

25

1824

1853

25

1922

1927

cztery osie i więcej

12

25

2620

2668

25

27

2716

2765

27

29

2814

2838

29

31

2921

2884

31

2954

2999

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.022 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

2075

2125

18

25

2173

2221

25

31

2270

2317

31

2282

2339

trzy osie

12

40

2326

2281

40

2954

3026

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 811 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa poniższa tabela:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka pojazdu (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

575

600

18

25

624

649

25

675

685

dwie osie

12

28

1567

1614

28

33

1662

1709

33

38

1757

1805

38

2070

2078

trzy osie

12

38

1390

1458

38

1529

1565

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 770 zł,

b) od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1498 zł,

c) równiej lub wyższej niż 30 miejsc - 1870 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubsku nr XV/111/11 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 129, poz. 2448).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Tomiałowicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012r. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1674, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016; Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378; MP z 2010 r. Nr 55, poz. 755, Nr 75 poz. 950, MP z 2011 r. Nr 95 poz. 961 i poz. 962, MP z 2012r. poz. 587, poz. 743

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »