| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieraną od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapewnia się:

1) odbiór odpadów z nieruchomości na zasadach i w zakresie określonych w §2,

2) usługi świadczone przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób i na zasadach określonych w §4,

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na zasadach określonych w §5.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdej ilości z nieruchomości zamieszkałych są odbierane:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane odpady ze szkła,

3) selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, papier, metale i opakowania wielomateriałowe,

4) selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji za wyjątkiem odpadów zielonych powstających wskutek pielęgnacji ogrodów, parków i zieleńców,

5) selektywnie zebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.

3. Częstotliwość odbioru wymienionych w ust. 1 odpadów określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Selektywne punkty zbiórki odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczą usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania indywidualnie dostarczonych:

1) odpadów niebezpiecznych,

2) odpadów zielonych powstałych wskutek pielęgnacji ogrodów, parków i zieleńców,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) wszelkich innych, poza zmieszanymi, zebranych selektywnie w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych, które w skutek czasowego zwiększenia ich ilości nie mieszczą się w pojemnikach lub workach stanowiących wyposażenie nieruchomości zamieszkałej.

2. Informacje o adresach i godzinach otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów udostępniane są w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. 1. Opłata uwzględnia:

1) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych nastąpi zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 6. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, nie uwzględnia odbioru odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych.

2. Odbiór odpadów, o których mowa w ust.1, za dodatkową odpłatnością, należy zlecić przedsiębiorcy uprawnionemu do ich odbioru lub dostarczyć i zdeponować za dodatkową odpłatnością w punkcie selektywnej zbiórki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta


Tadeusz Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »