| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.72.2014.ACze Wojewody Lubuskiego

z dnia 3 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) stwierdzam uchwały Nr XXXV.251.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów.

Uzasadnienie

W dniu 6 maja 2014 r. Rada Miejska w Łęknicy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 maja 2014 r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała XXXV.251.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy została podjęta z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) w związku z: art. 90t ust. 1
i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz 572 z późn. zm).

Rada Miejska w Łęknicy, jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały, wskazała art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Powołany wyżej art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym, ma charakter przepisu kompetencyjnego określającą właściwość przedmiotową rady i nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do podjęcia przez Radę Miejską ww. uchwały. "Przepis ten ma wyłącznie charakter przepisu kompetencyjnego i przesądza o tym, że jeżeli ustawy szczególne, to znaczy inne niż ustawa o samorządzie gminnym przekażą gminie zadania w zakresie udzielania stypendiów, to właśnie rada gminy będzie właściwa do uchwalenia zasad udzielania przedmiotowych stypendiów."(wyrok NSA z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt I OSK 178/09, Lex nr 574432). Z powyższego wynika, iż wydanie uchwały w sprawie udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów, uzależniono od przepisu szczególnego zawierającego upoważnienie dla rady do działania w tym zakresie.

Zdaniem organu nadzoru, przepisem upoważniającym radę do stanowienia w zakresie zasad udzielania pomocy uczniom, jest art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Jednostka samorządu terytorialnego zainteresowana wspieraniem edukacji poprzez przyznanie uczniom stypendiów, w pierwszej kolejności winna na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy o systemie oświaty, uchwalić program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. A dopiero po przyjęciu przedmiotowego programu przewidującego udzielanie pomocy, może zostać podjęta na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów, jak również trybu postępowania w tych sprawach. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego.

W przypadku analizowanej uchwały podjęcie jej nie zostało poprzedzone przyjęciem stosownego programu (wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14.05.2014 r. znak RM.0711.59.2014), co istotnie narusza wskazany wyżej przepis.

Ponadto zastrzeżenia organu nadzoru budzi również i to, że Rada Miejska w ww. uchwale określiła krąg uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendiów (uczniowie, studenci).
W ocenie organu nadzoru również i w przypadku ustanawiania stypendiów dla studentów wskazany przez radę w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi samodzielnej podstawy do podjęcia uchwały w tym zakresie. Przepis ten jak wskazano wyżej ma wyłącznie charakter przepisu kompetencyjnego, natomiast ustawą szczególną, która zawiera upoważnienie do przyznawania pomocy materialnej dla studentów przez jednostki samorządu terytorialnego jest art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz 572 z późn. zm.). Rada Miejska podejmując zatem decyzję o ustalaniu zasad przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i studentów powinna podjąć dwie odrębne uchwały
w oparciu o wskazane delegacje ustawowe. W uchwale ustalającej zasady przyznawania stypendiów dla studentów stosownie do art. 173a ww. ustawy należy określić:1) rodzaj pomocy materialnej, 2)sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, 3)sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna, 4)maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Teresa Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »