| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OSZ-4210-24(13)/2015/40/XII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 października 2015r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Energoelektrycznego Energo-Stil Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", zawartego w piśmie z dnia 9 lipca 2015 r., uzupełnionego pismami z dnia 14 sierpnia, 11 i 24 września oraz 6 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia XII taryfy dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 15 lipca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na obrót ciepłem oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych do poniesienia w okresie rocznego stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm./).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 9.07.2015 r. na rachunek nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Starszy specjalista Bartosz Ott.

Otrzymują:

1. Zakład Energoelektryczny Energo-Stil Sp. z o.o.

ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wielkopolski,

2. Wojewoda Lubuski

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-24(13)/2015/40/XII/BO
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 14 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »