| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem publicznym, z zakresu sportu, jaki gmina Tuszyn zamierza osiągnąć realizując zadanie własne, o którym mowa w § 1, jest:

1) objęcie różnymi formami aktywności fizycznej możliwie szerokiego grona dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców miasta Tuszyna i wchodzących w skład gminy sołectw;

2) zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej na terenie gminy;

3) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy;

4) podnoszenie poziomu sportowego, reprezentujących gminę, uczestników współzawodnictwa sportowego.

§ 3. Burmistrz Miasta Tuszyna w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia informację o realizacji niniejszej uchwały.

§ 4. Postanowienia uchwały nie ograniczają możliwości wspierania przez gminę Tuszyn kultury fizycznej, w tym sportu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik do Uchwały Nr XX/115/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 10 listopada 2011 r.

Warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn

§ 1. 1. Gmina Tuszyn wspiera prowadzoną na jej terenie działalność sportową prowadzoną przez uprawnione podmioty.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 może mieć charakter organizacyjny i rzeczowy, a w przypadku klubów sportowych, również, finansowy, w postaci dotacji celowej z budżetu gminy.

§ 2. Wsparcie organizacyjne jest nieodpłatne i może polegać na:

1) prowadzeniu przez właściwe służby Urzędu Miasta w Tuszynie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, bazy danych o podmiotach prowadzących działalność sportową na terenie gminy i serwisu informacyjnego dotyczącego przedsięwzięć sportowych realizowanych przez te podmioty oraz ich propagowanie;

2) udzielaniu przez właściwe komórki organizacyjne i służby Urzędu doradztwa i pomocy logistycznej przy organizacji przedsięwzięć i działań sportowych realizowanych przez uprawnione podmioty;

3) sprawowaniu przez Burmistrza patronatu honorowego nad przedsięwzięciami sportowymi realizowanymi na terenie gminy przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wsparcie rzeczowe jest nieodpłatne i może polegać na:

1) użyczaniu gminnych obiektów i lokali oraz sprzętu technicznego, służących realizacji przedsięwzięć sportowych realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) fundowaniu przez Burmistrza nagród, dyplomów i pucharów wręczanych w czasie zawodów i imprez sportowych organizowanych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4. 1. Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia organizacyjnego i rzeczowego podejmuje Burmistrz Miasta Tuszyna na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: dane identyfikacyjne podmiotu, opis planowanego przedsięwzięcia sportowego oraz opis proponowanej formy wsparcia. Do wniosku dołącza się wyciąg/odpis z właściwego rejestru podmiotu.

3. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia przez uprawniony podmiot, w określonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wsparcia rzeczowego Burmistrz może zasięgnąć opinii Gminnej Rady Sportu.

§ 5. 1. Klub sportowy działający na terenie gminy Tuszyn, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać dotację celową z budżetu gminy.

2. Dotacja celowa udzielona klubowi sportowemu ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 2 uchwały, i może być przyznana jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców gminy Tuszyn do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

3. Środki dotacji mogą być przeznaczone w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej oraz opieki medycznej w trakcie zawodów i rozgrywek sportowych;

7) dożywianie zawodników;

8) zabezpieczenie bezpieczeństwa imprez i zawodów sportowych.

4. Środki dotacji powinny być wydatkowane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i przedsięwzięć;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek klubu sportowego złożony w oparciu o ogłoszenie Burmistrza o naborze wniosków publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie.

2. Treść wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Tuszynie oraz publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do niniejszych warunków.

§ 7. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

§ 8. 1. Decyzję w sprawie udzielenia klubowi sportowemu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Tuszyna.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, Burmistrz przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, zapoznaje się z opinią wyrażoną w tym przedmiocie, przez powołaną przez siebie, komisję ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej klubowi sportowemu.

3. W sprawie udzielenia klubowi dotacji oraz jej wysokości Burmistrz zasięga opinii Gminnej Rady Sportu w Tuszynie.

4. W roku budżetowym Burmistrz może udzielić dotacji więcej niż jednemu klubowi sportowemu.

5. Zadania komisji, o której mowa w ust. 2, może wykonywać powoływana przez Burmistrza, w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa dla zaopiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert, w otwartym konkursie ofert, na realizację zleconych przez Burmistrza Miasta Tuszyna zadań publicznych.

§ 9. Opiniując wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji, komisja, o której mowa w § 8 ust.2 uwzględnia:

1) zgodność zakładanych działań ze wskazanym w § 2 uchwały celem publicznym gminy Tuszyn z zakresu sportu;

2) zgodność planowanych przez klub wydatków i kosztów rodzajowych zadania, finansowanych ze środków dotacji, z warunkami określonymi w § 5 ust.2;

3) realność i możliwość realizacji przez klub planowanych przedsięwzięć i działań;

4) rzetelność i racjonalność przedstawionej przez klub kalkulacji kosztów zakładanej działalności sportowej, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego oraz ilości adresatów;

5) analizę i ocenę realizowanych przez kluby w latach poprzednich przedsięwzięć i zadań z zakresu sportu wspieranych finansowo przez gminę, biorąc pod uwagę rzetelność, jakość i terminowość ich wykonania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

§ 10. 1. Informację o udzielonej klubowi sportowemu dotacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Tuszynie oraz publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) nazwę klubu sportowego otrzymującego dotację;

2) nazwę lub szczegółowy opis prowadzonej przez klub działalności sportowej;

3) okres wykorzystywania dotacji;

4) wysokość przyznanych środków publicznych w postaci dotacji;

5) termin przedłożenia przez klub rozliczenia otrzymanej dotacji.

§ 11. 1. Dotację przekazuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą Tuszyn i klubem sportowym, niezwłocznie po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji.

2. Ogólną treść umowy, o której mowa w ust. 1, określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 12. 1. Burmistrz Miasta, poprzez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta w Tuszynie, przeprowadza kontrolę i ocenę prawidłowości wykorzystania przez klub sportowy środków dotacji, jaką uzyskał na prowadzenie działalności.

2. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona po zakończeniu okresu na jaki klub otrzymał dotację, jak też w trakcie jej wykorzystywania.

3. Kontroli i ocenie podlega, w szczególności:

1) zgodność wykorzystania środków publicznych otrzymanych przez klub na prowadzoną działalność sportową z postanowieniami umowy;

2) stan realizacji przedsięwzięć sportowych prowadzonych w ramach działalności klubu;

3) efektywność, rzetelność i jakość prowadzonej przez klub działalności sportowej;

4) prawidłowość prowadzenia przez klub dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy na podstawie, której dotacja została przekazana.

4. W toku kontroli ocenia się jednocześnie czy zakładany przez gminę cel publiczny z zakresu sportu, któremu realizacji udzielona dotacja miała służyć, został osiągnięty, a określone w § 5 ust. 2 warunki finansowania, ze środków publicznych, działalności klubu, zostały spełnione.

§ 13. 1. W terminie określonym w umowie, o której mowa § 11, klub sporządza i przedstawia Burmistrzowi, nie później jak do 30 dni od dnia zakończenia wykorzystania środków dotacji, rozliczenie końcowe z jej wykorzystania.

2. W okresie wykorzystywania dotacji, Burmistrz może w każdym czasie wezwać klub do sporządzenia i przedstawienia, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania, częściowego rozliczenia jej wykorzystania.

3. Rozliczenie wywiesza się (w postaci kserokopii) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Tuszynie oraz publikuje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

4. Wzór rozliczenia wykorzystania przez klub otrzymanej dotacji określa załącznik Nr 2 do niniejszych warunków.


Załącznik do Warunków

Załącznik Nr 1 do "Warunków i trybu finansowaniazadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn"


.............................. .....................................
(pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia)


Burmistrz Miasta Tuszyna
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Wniosek
klubu sportowego

o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień Uchwały Nr XX/115/11 z dnia 10 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć.

I. Dane wnioskodawcy:

1) pełna nazwa: .....................................................................................................................................

2) forma prawna: ..................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji (podać nazwę właściwego wpisu lub ewidencji):

........................................................................................................................................

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: …….....................................................................................

5) NIP: ...................................................., REGON: .….......................................................................

6) siedziba: ...........................................................................................................................................

7) tel: ……................................................................, fax: .................................................................,

e-mail: ........................................................................., http:// ............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku: …..................................................................................................
..............................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

c) ……………………………………………………………………………………………………...

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego):

................................................................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..


II. Opis działalności klubu:

1.Zakres i formy prowadzonej działalności:
2. Miejsce prowadzenia działalności i jej adresaci:
3. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy prowadzeniu działalności sportowej (informacja o kwalifikacjach kadry szkoleniowej oraz ewentualnie wolontariuszy).
4. Zwięzły opis dotychczasowego doświadczenia i osiągnięć klubu w działalności sportowej:
5. Opis planowanych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków dotacji (spójny z kosztorysem) wraz z liczbowym określeniem ich skali i terminu realizacji:
6. Planowane do osiągnięcia cele publiczne z zakresu sportu, którym realizacji udzielona dotacja ma służyć:

III. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji celowej:

....................................................................................................

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów działalności sportowej:

1.Planowany koszt działalności sportowej w roku budżetowym 20…. : ……………….zł./ zakładany koszt jednostkowego działania sportowego, wykonywanego doraźnie: ……………………..zł.*

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, towarów i rzeczy, wynagrodzeń):

Lp.

Rodziaj kosztów

Ilość jednostek i rodzaj miary

Koszt całkowity

Pokrywany z wnioskowanej dotacji

Pokrywany ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów.


-

-

-

-

-

Ogółem:

-

-

-

-

-

IV. Przewidywane źródła finansowania działalności sportowej:

Lp.

Źródło finansowania

%

1.

Wnioskowana kwota dotacji

-

-

2.

Finansowe środki własne

-

-

3.

Środki z innych źródeł

-

-

4.

Wpłaty i opłaty adresatów

-

-

5.

Razem środki wymienione w pkt. 2-4

-

-

6.

Ogółem:

-

100%


V. Inne informacje mogące mieć wpływ na przyznanie dotacji:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam/ y, że:

1) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

2) znana jest mi/ nam treść uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć;

3) nie zalegamy z opłacaniem należności z tytułu danin publicznych oraz innych zobowiązań.
....................................................................................................................

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

W załączeniu:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego/ wyciąg z ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez uprawniony podmiot, potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących*.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności klubu.

3. ..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić


Załącznik do Warunków.

Załącznik Nr 2 do "Warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn"


.............................. .....................................
(pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia)


Burmistrz Miasta Tuszyna
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE/ KOŃCOWE

dotacji celowej otrzymanej przez klub sportowy z budżetu gminy Tuszyn w trybie postanowień Uchwały Nr XX/115/11 z dnia 10 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć,

na podstawie umowy nr ......................., zawartej w dniu ………..............................,

pomiędzy gminą Tuszyn, a ………….................................................................................................,

(nazwa klubu)

za okres od ……………….. do ……………….


I. Merytoryczny opis działalności klubu finansowanej ze środków dotacji:

1. Zwięzły opis zrealizowanych przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków dotacji wraz z liczbowym określeniem ich skali i terminu realizacji:2)

2. Liczbowe określenie skali działań, w tym liczba adresatów nimi objęta:


3. Opis osiągniętych rezultatów:

4. Ocena osiągnięcia planowanego celu społecznego z zakresu sportu określonego w umowie będącej podstawą przekazania dotacji. Jeżeli cel nie został osiągnięty wskazać przyczyny:


II. Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na merytoryczną ocenę wykorzystania dotacji:


...............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


III. Rozliczenie z wykonania wydatków:

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów (zgodnie z umową)

Koszty przewidywane (zgodnie z umową)

Wykonanie kosztów (w przypadku rozliczenia końcowego - na koniec okresu wykorzystania dotacji)

Koszty całkowite

Pokryte z dotacji

Pokryte ze środków własnych i innych źródeł

Koszty całkowite

Pokryte z dotacji

Pokryte ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów
Łącznie:

2. Rozliczenie kosztów ze względu na źródło finansowania:

Lp.

Źródło finansowania

Całość działalności (zgodnie z umową)

Bieżący okres rozliczeniowy (w przypadku rozliczenia końcowego - na koniec okresu wykorzystania dotacji)

%

%

1.

Koszty pokryte z dotacji:2.

Koszty pokryte z finansowych środków własnych:

3.

Koszty pokryte z innych źródeł:4.

Wpłaty i opłaty adresatów:5.

Razem środki wymienione w pkt 2-4:

6.

Ogółem:100%

100%

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie wykonania wydatków:


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................

4. Zestawienie faktur (rachunków):3)

B

Lp.

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu wydatków

Data

Nazwa wydatku

Kwota

Pokryta ze środków dotacji

Pokryta ze środków własnych, innych źródeł, wpłat i opłat adresatów


Łącznie:


Jedocześnie oświadczamy, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu;

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

3) zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur ( rachunków ) zostały faktycznie poniesione.

....................................................................................................................................

(podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

W załączeniu:4

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

___________________________

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzędu Miasta w Tuszynie.

1) Rozliczenie sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku o udzielenie dotacji, który była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji.

3) Do rozliczenia załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią klubu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Do rozliczenia nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4) Do rozliczenia można załączyć dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz uzyskane efekty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »