| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.298zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 93.500zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżące

801

Oświata i wychowanie

34 017,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

34 017,00

0830

Wpływy z usług

34 017,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 281,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

5 281,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

5 281,00

Razem:

39 298,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 500,00

5 500,00

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

5 500,00

5 500,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5 500,00

5 500,00

Wykonanie komórek - ul. Żwirki 10a

5 500,00

Budowa przyłącza wod.-kan. do budynku B. Joselewicza 10

5 500,00

757

Obsługa długu publicznego

88 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

88 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; obsługa długu

88 000,00

801

Oświata i wychowanie

34 017,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

34 017,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

34 017,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 281,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

85 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

85 000,00

90020

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

5 281,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

5 281,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

92116

Biblioteki

3 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie

3 000,00

Razem:

132 798,00

93 500,00

"Per saldo"

39 298,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »