| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 5 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikata ta ma zastosowanie do nieruchomości zabudowanych:

1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe;

2) budynkami wielomieszkaniowymi - tylko w odniesieniu do udziałów w gruncie związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 2. 1. Udziela się spółdzielni mieszkaniowej 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z przenoszeniem na członków spółdzielni lub innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale o charakterze innym niż mieszkalne, bonifikata, o której mowa w ustępie 1 udzielana jest spółdzielni mieszkaniowej stosownie do udziału odpowiadającego stosunkowi powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku.

§ 3. 1. Bonifikaty, o której mowa w § 1 i § 2, udziela się tym użytkownikom wieczystym, którzy zobowiążą się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Warunkiem udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty, o której mowa w § 1, § 2 niniejszej uchwały, jest brak zaległości finansowych tytułem podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Opoczno związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.

§ 4. Rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega oprocentowaniu w zależności od okresu na jaki została rozłożona i tak:

1) na okres do 5 lat - przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2) na okres od 6 do 10 lat przy zastospowaniu 150% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

3) na okres od 11 do 20 lat przy zastosowaniu 200% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 5. Wszelkie koszty związane z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym koszty związane z wpisem do księgi wieczystej oraz zabezpieczeniem hipotecznym w przypadku rożłozenia na raty, ponosi wnioskodawca.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »