| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Pabianic; Zarządu Powiatu Pabianickiego

z dnia 31 października 2011r.

pomiędzy:

Powiatem Pabianickim, zwanym w dalszych postanowieniach porozumienia "Powiatem" posiadającym NIP: 731-17-49-778 oraz REGON: 472057655, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają:

1. Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki

2. Irena Grenda - Wicestarosta

a Gminą Miejską Pabianice - Miasto Pabianice zwaną w dalszych postanowieniach porozumienia "Miastem" posiadającą NIP: 731-196-27-56 oraz REGON: 472057715, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Dychto - Prezydenta Miasta Pabianic

Powiat i Gmina, mając na względzie następujące uchwały: Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/329/02 z dnia 21 lutego 2002 r., w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi oraz Uchwała Nr LVIII/602/02 Rady Miasta Pabianic z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia komunalnego na prowadzenie zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych w Pabianicach, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierza Miastu prowadzenie zadań publicznych, zwanych w dalszych postanowieniach porozumienia "zadaniami", w zakresie zarządu drogami powiatowymi, polegających na Zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice.

2. Zadanie będzie realizowane na drogach powiatowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia. Poprzez realizację zadania rozumie się zimowe utrzymanie jezdni.

3. Obowiązki Miasta związane z realizacją zadania są określone w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.11.2011 r. do 15.05.2012 r.

2. Zadania wynikające z § 1 ust. 1 realizowane będą w okresie od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.

§ 3. Powiat przekaże Miastu na realizację zadania dotację do wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Środki na zadanie nie będą wyższe niż przyjęte w planie finansowym dział 600, rozdział 60014, paragraf 2310 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok - kwota 19.000,00 zł oraz dział 600, rozdział 60014, paragraf 2310 budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok - kwota 151.000,00 zł.

§ 4. 1. Przyznane środki finansowe, za prawidłową realizację zadania, w wysokości określonej w § 3 będą sukcesywnie przekazywane na konto Miasta o nr 62 1050 1461 1000 0023 4596 9030 - 15 dni po przedstawieniu Powiatowi comiesięcznych, cząstkowych rozliczeń przez Miasto oraz ich zatwierdzeniu przez Powiat.

2. Terminem przekazania rozliczeń cząstkowych jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia cząstkowego został określony w załączniku nr 3.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której do rozliczenia zostanie załączona faktura bez dowodu jej zapłacenia przez Miasto (ze względu na to, że nie upłynął termin zapłaty za tą fakturę) Miasto dołączy pisemne oświadczenie o przedstawieniu dowodu zapłaty niezwłocznie po uregulowaniu zobowiązania.

4. Zatwierdzenie rozliczenia Miasta przez Powiat nastąpi w terminie 15 dni od dnia jego przedstawienia przez Miasto.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji pogodowej, której nie można było przewidzieć, a która spowoduje przekroczenie kwoty określonej w § 3 o 5 % strony ustalą w formie aneksu do niniejszego porozumienia kwotę, termin i formę przekazania należnych środków finansowych.

§ 5. 1. W przypadku niewykonania przez Miasto niniejszego porozumienia, jest ono zobowiązane do niezwłocznego zwrotu Powiatowi środków o jakich mowa w § 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. W przypadku, gdy dotacja, bądź jej część nie zostanie wykorzystana w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia zadania przez Miasto, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Po upływie terminu zwrotu zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od stwierdzenia takiej okoliczności. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zostaną naliczone począwszy od dnia przekazania dotacji przez Powiat. W przypadku dotacji pobranej w nadmiernej wysokości odsetki naliczane będą począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji.

§ 6. Miasto oświadcza, iż przekazane środki o których mowa w § 3 są środkami koniecznymi do realizacji zadania wymienionego w § 1 (zgodnie z art.8 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

§ 7. Powiatowi przysługuje prawo kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadania przez Miasto. Miasto obowiązane jest stosować się do zaleceń Powiatu w zakresie realizacji zadania.

§ 8. Powiatowi i Miastu przysługuje prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień porozumienia przez jedną ze stron.

§ 9. Strony porozumienia zgodnie ustalają, iż załączniki do porozumienia stanowią integralną część porozumienia. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Strony porozumienia oświadczają, iż do kontaktów związanych z realizacją postanowień porozumienia wyznaczają następujące osoby:

a) Powiat Pabianicki: Jolanta Nowicka - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

b) Miasto Pabianice: Paweł Pietrzak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

§ 11. Spory majątkowe związane z realizacją porozumienia rozpatruje sąd powszechny.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustaw o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym, o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 13. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 14. Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Miasta, trzy dla Powiatu, z których dwa z przeznaczeniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto

Starosta Pabianicki


Krzysztof Habura


Wicestarosta


Irena Grenda


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Miasto Pabianice

Pierwsza kolejność Zimowego Utrzymania

a) ul. Nawrockiego - 0,8 km - 7 218 m2

b) ul. 3-go Maja - 0,2 km - 1.038 m2

c) ul. Grota Roweckiego - 1,5 km - 13.380 m2

d) ul. 20-go Stycznia - 4,4 km - 28.659 m2

e) ul. Wiejska - 0,7 km - 6.945 m2

f) ul. Wileńska - 0,9 km - 10.086 m2

g) ul. Orla - 1,1 km - 12.271 m2

h) ul. Rypułtowicka - 2,4 km - 12.100 m2

Razem: 12,0 km - 91.697 m2

Druga kolejność Zimowego Utrzymania

a) ul. Myśliwska - 1,2 km - 6.950 m2

b) ul. Lutomierska - 0,5 km - 4.140 m2

c) ul. Rydzyńska - 1,5 km - 8.850 m2

d) ul. Wspólna - 1,6 km - 11.291 m2

e) ul. Piłsudskiego - 2,1 km - 11.895 m2

f) ul. Konstantynowska - 1,4 km - 8.907 m2

g) ul. Graniczna, bez nazwy - 2,6 km - 10.628 m2

Razem: 10,9 km - 62.661 m2

OGÓŁEM I + II kolejność - 22,9 km - 154.358 m2

Wszystkie drogi należy utrzymywać w 4 STANDARDZIE zimowego utrzymania dróg.

STANDARD 4 - jezdnia odśnieżona na cełej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Wszystkie drogi I - szej i II - ej kolejności odśnieżania.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Obowiązki Miasta związane z realizacją zadania: zimowe utrzymanie dróg.

1) Prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości zimowej).

2) Dysponowanie do wykonania usługi sprzętem oraz urządzeniami do zimowego utrzymania dróg.

3) Utrzymywanie sprzętu oraz urządzeń w okresie obowiązywania porozumienia w sprawności technicznej.

4) Wykonanie porozumienia obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby w okresie jego obowiązywania.

5) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zadania, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania zgodnie ze standardami, jakość materiałów oraz zastosowane metody organizacyjno - techniczne.

6) Miasto odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie.

7) Odpowiedzialność wobec osób trzecich wynikająca ze stanu dróg w okresie trwania porozumienia spoczywa na Powiecie. Miasto dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie prac. W przypadku stwierdzenia, że szkoda powstała na skutek zaniechania, bądź niezgodnego z porozumieniem wykonania zadania, Powiat ma prawo dochodzić należnego odszkodowania ze strony Miasta na zasadach określonych w porozumieniu.

8) Sprzęt do zimowego utrzymania dróg zostanie wyposażony w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908).

9) Należy zawiadomić telefonicznie i faxem Wydział Dróg i Mostów o wyjazdach dotyczących zimowego utrzymania dróg mających miejsce dnia poprzedniego. W przypadku, gdy wyjazd ma miejsce w dzień wolny od pracy zawiadomienia należy dokonać w pierwszy dzień roboczy po wyjeździe.

10) Dokumentowanie akcji zimowego utrzymania dróg poprzez prowadzenie dziennika pogodowego i pracy sprzętu uwzględniającego datę i rodzaj użytego sprzętu.


Załącznik Nr 3 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 31 października 2011 r.

Sprawozdanie miesięczne z wykonania zadania powinno być sporządzone przez Miasto według przedstawionego poniżej wzoru (w załączeniu kserokopie faktur z opisem, których dróg powiatowych dotyczą oraz długością odcinków, które były utrzymywane w ramach danej faktury).

Rozliczenie dotacji na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice

Lp.

NR FAKTURY

DATA WYSTAWIENIA

DATA ZAPŁATY

WYSTAWCA FAKTURY

TREŚĆ FAKTURY (na co wydatkowano zawartą w nim kwotę)

KWOTA FAKTURY(zł)

UWAGI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

-

-

Sporządził: Główny Księgowy/Skarbnik

data: ........................, tel. ..........................

podpis: .............................

Podpis Kierownika jednostki/Przewodniczącego Zarządu: ...................................

W rozliczeniu prac wykonanych przez pracowników własnych oraz sprzęt będący własnością Miasta przedstawia się faktyczne koszty własne poniesione przy realizacji zadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »