| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w związku z Uchwałą Nr XII/115/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w gminie Kamieńsk, Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieńsk.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w gminie Kamieńsk.

2. Obszar objęty planem, o którym mowa w ust. 1 wyznaczony jest na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 3. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu - zał. Nr 2;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - zał. Nr 3.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Kamieńsku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej Uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały;

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, wydzielającą teren o danym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

6) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zagospodarowania, oznaczony symbolami literowymi oraz numerami wyróżniającymi dany teren spośród innych, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych jak: schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego;

8) budynkach do likwidacji - należy przez to rozumieć budynki nieprzewidziane do rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy (przewidziane docelowo do rozbiórki);

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;

10) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do całej powierzchni tej działki budowlanej;

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej terenu w najniżej położonym punkcie w obrysie zewnętrznym budynku;

13) wysokości posadowienia parteru - należy przez to rozumieć różnicę rzędnej posadzki parteru budynku i rzędnej terenu w najniżej położonym punkcie w obrysie zewnętrznym budynku;

14) funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć funkcję przeważającą w danym terenie;

a) na działce budowlanej obowiązuje minimalny procent powierzchni użytkowej funkcji podstawowej w stosunku do powierzchni użytkowej w wysokości 60%;

15) funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć funkcję mającą na celu wzbogacenie funkcji podstawowej;

a) na działce budowlanej obowiązuje maksymalny procent powierzchni użytkowej funkcji uzupełniającej w stosunku do powierzchni użytkowej w wysokości 40%;

16) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz zaktami wykonawczymi.

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1PU , 2PU ;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN ;

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R ;

4) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL ;

5) teren drogi publicznej - ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD ;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW .

§ 6. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) granica strefy kontrolowanej wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia;

5) przeznaczenie terenów.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:

1) granica gminy;

2) granica miasta;

3) granica terenu zamkniętego;

4) granica udokumentowanego złoża "Barczkowice";

5) granica udokumentowanego złoża "Barczkowice - 1";

6) granica terenu górniczego "Barczkowice";

7) granica terenu górniczego "Barczkowice - 1";

8) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w przyszłych planach miejscowych;

9) oś projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 7. W granicach obszaru ustala się:

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

a) obowiązek zabezpieczenia przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej przed uciążliwością wynikającą z lokalizacji terenu zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) plan przewiduje możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyłącznie poza terenami zabudowy mieszkaniowej,

c) zakaz składowania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach,

d) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w terenach oznaczonych w planie symbolem MN,

e) dla obiektów mieszczących jednocześnie funkcje mieszkalne i usługowe obowiązek zastosowania rozwiązań budowlanych zapewniających ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed uciążliwościami wynikającymi z prowadzonej działalności;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

a) w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

a) ze względu na specyfikę obszaru nie nakłada się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

a) na obszarze objętym planem nie występuje sieć drenarska, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie,

b) na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie,

c) w obszarze objętym planem znajduje się obszar i teren górniczy "Barczkowice", ustanowiony w koncesji z dnia 21 grudnia 2005 r., znak: DG/PT.IV-7412/2/21/05, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Barczkowice", udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego; koncesja jest ważna do dnia 31 grudnia 2025 r.,

d) w obszarze objętym planem znajduje się obszar i teren górniczy "Barczkowice 1", ustanowiony w koncesji z dnia 28 października 2009 r., znak: RO.V-AR-7513-41/08/09, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Barczkowice - 1", udzielonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego; koncesja jest ważna do dnia 31 grudnia 2028 r.,

e) na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem mas ziemnych, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

a) w terenach dróg, dopuszcza się, po uzgodnieniu z zarządcami tych dróg, adaptację, przebudowę oraz realizację nowych:

- urządzeń infrastruktury technicznej,

- zieleni,

- ścieżek rowerowych,

- obiektów małej architektury,

- przystanków komunikacji zbiorowej,

b) dla nieruchomości nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych wyznaczonych w planie, ustala się obsługę komunikacyjną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami,

c) w obszarze objętym planem występują drogi wewnętrzne nie wyznaczone na rysunku planu, służące głównie przeprowadzeniu infrastruktury technicznej oraz zapewnieniu dojścia i dojazdu do pojedynczych nieruchomości,

- plan zakłada dalsze funkcjonowanie tych dróg oraz możliwość wyznaczenia nowych dróg wewnętrznych służących przeprowadzeniu infrastruktury technicznej oraz zapewnieniu dojścia i dojazdu do pojedynczych nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych a zwłaszcza przepisach o gospodarce nieruchomościami,

d) zasilanie w energię elektryczną:

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami zasilania i przydziałem mocy uzyskanymi od gestora sieci,

- sieć elektroenergetyczną należy budować na warunkach umów przyłączeniowych zawieranych przez właściwy zakład energetyczny z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,

- dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV (do czasu ich likwidacji lub skablowania) obowiązuje strefa ochronna o szerokości 15 m (po 7,5 m na stronę od osi przewodów), w której zagospodarowanie winno być zgodne z przepisami odrębnymi i uzgodnione z gestorem sieci,

- po skablowaniu granice strefy ochronnej linii elektroenergetycznych 15 kV nie obowiązują, lecz obowiązują przepisy odrębne dotyczące kabla elektroenergetycznego,

- plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, takich jak stacje transformatorowe, na podstawie opracowań technicznych, w terenach oznaczonych symbolami 1PU, 2PU, przy czym, dla projektowanych stacji transformatorowych należy wydzielić działki gruntu o wymiarach minimum 6,0 m x 5,0 m z dostępem do drogi publicznej,

e) zaopatrzenie w wodę:

- przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,

- prowadzenie sieci wodociągowej w terenach dróg,

- dopuszcza się lokalizację sieci wodociągowej poza terenami dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, a zwłaszcza przepisami o gospodarce nieruchomościami,

- przy projektowaniu nowych oraz przebudowie i remoncie istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- ze względów ekonomicznych i przy braku technicznych możliwości wykorzystania zbiorowego zaopatrywania odbiorców w wodę, dopuszcza się uzupełnienie systemu zbiorowego poprzez ujęcia indywidualne,

f) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z kotłowni wyposażonych w niskoemisyjne źródła ciepła posiadające certyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego lub wykorzystujących bezemisyjne technologie grzewcze,

- z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

g) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

- docelowym rozwiązaniem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem jest oczyszczalnia ścieków w Kamieńsku,

- prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w terenach dróg,

- dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacyjnej poza terenami dróg zgodnie z przepisami odrębnymi, a zwłaszcza przepisami o gospodarce nieruchomościami,

- na terenach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają ścieki przemysłowe, ustala się obowiązek ich neutralizacji i wstępnego podczyszczania w granicach własnego terenu przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej,

- dopuszcza się zastosowanie atestowanych zbiorników bezodpływowych (z uwzględnieniem przepisów odrębnych) tylko jako rozwiązanie tymczasowe - wywóz ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników i do wskazanej oczyszczalni, po podłączeniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe do likwidacji, w terminie 6 miesięcy od daty odbioru kanalizacji sanitarnej,

h) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- odbiornikami wód opadowych w obszarze objętym planem są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, rowy melioracyjne i wszystkie powierzchnie biologicznie czynne gruntu,

- zaspokajanie aktualnych i wzrastających potrzeb wynikających z założonego rozwoju przestrzennego, będzie następować poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej z wyposażeniem jej głównych kolektorów wylotowych w urządzenia oczyszczające,

- ścieki opadowe z terenów, gdzie prowadzona jest gospodarcza działalność usługowa wymagają wprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku technicznych możliwości, po podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających w granicach lokalizacji, będą odprowadzane do odpowiednio przystosowanych i udrożnionych rowów lub zbiorników odparowujących, zgodnie z przepisami szczególnymi,

i) usuwanie nieczystości stałych:

- obowiązek gromadzenia odpadów stałych w szczelnych pojemnikach w granicach działki budowlanej,

- obowiązek zapewnienia odbioru odpadów przez specjalistyczne służby,

j) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

k) na całym obszarze dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli takie inwestycje są zgodne z przepisami odrębnymi;

6) nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenów, niż dotychczasowy;

7) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu,

b) minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych w terenach PU wynoszą 3000 m 2 ,

c) minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych w terenach MN wynoszą 1000 m 2 ,

d) minimalna szerokość frontu nowych działek budowlanych wynosi 14,0 m,

e) granice wydzielonych działek budowlanych powinny tworzyć z działką drogi, z której działka budowlana jest obsługiwana, kąt 50 - 90 , a w szczególnych przypadkach uwarunkowanych istniejącymi granicami nieruchomości dopuszcza się kąt podziału odpowiadający istniejącym granicom,

f) działka budowlana może się składać z kilku działek gruntu,

g) przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:

a) 30% dla terenów PU,

b) 10% dla terenów MN,

c) 0% dla terenów R, ZL, KDD, KDW.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 1PU .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się lokalizację funkcji usługowej i produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, administracyjnym i gospodarczym,

b) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

c) możliwość sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

d) obsługa komunikacyjna: z dróg publicznych,

e) rozwiązanie potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki budowlanej, z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni użytkowej,

- dla zakładów produkcyjno-usługowych - 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

- dla obiektów administracyjnych - 7 stanowisk na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ,

b) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o wysokości 50,00 m npt i większej, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów,

c) maksymalna wysokość ogrodzenia od strony dróg publicznych: 200 cm;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%,

b) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,9,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15%,

d) wysokość zabudowy: do 20 m,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

f) rodzaj dachu:

- płaski,

- dwuspadowy, kąt nachylenia połaci do 35°,

- wielospadowy, kąt nachylenia połaci do 35°.

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami 2PU .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się lokalizację funkcji usługowej i produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym, administracyjnym i gospodarczym,

b) możliwość wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Barczkowice" oraz "Barczkowice - 1" na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

c) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

d) możliwość sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

e) obsługa komunikacyjna: z dróg publicznych,

f) rozwiązanie potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki budowlanej, z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni użytkowej,

- dla zakładów produkcyjno-usługowych - 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

- dla obiektów administracyjnych - 7 stanowisk na każde 100 m 2 powierzchni użytkowej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ,

b) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o wysokości 50,00 m npt i większej, w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów,

c) maksymalna wysokość ogrodzenia od strony dróg publicznych: 200 cm;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%,

b) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,9,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15%,

d) wysokość zabudowy: do 20 m,

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

f) rodzaj dachu:

- płaski,

- dwuspadowy, kąt nachylenia połaci do 35°,

- wielospadowy, kąt nachylenia połaci do 35°.

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) funkcję mieszkaniową jako funkcję podstawową;

2) funkcję usługową jako funkcję uzupełniającą;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

a) lokalizacja na działce budowlanej budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego,

b) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych,

c) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych,

d) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych,

e) możliwość sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

f) możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,

g) obsługa komunikacyjna: z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych,

h) rozwiązanie potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki budowlanej, z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- co najmniej 1 miejsce postojowe oraz dodatkowo jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

a) nakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzenia ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 całej powierzchni;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

a) budynki istniejące, które znajdują się w całości w obszarze pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają jedynie remontowi lub przebudowie,

b) budynki istniejące, które znajdują się w części w obszarze pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi, podlegają remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczając linii zabudowy elementami stanowiącymi rozbudowę),

c) budynki istniejące, które znajdują się w całości w obszarze wyznaczonym linią zabudowy, podlegają remontowi, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie (nie przekraczając linii zabudowy elementami stanowiącymi rozbudowę),

d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%,

e) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy: 0,5,

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

g) obowiązek zachowania na działce budowlanej minimum 50% istniejącego drzewostanu,

h) wysokość zabudowy: do 9 m,

i) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

j) maksymalna wysokość posadowienia parteru: 110 cm,

k) rodzaj dachu:

- dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci, kąt nachylenia połaci: 25° - 45°,

- dopuszcza się w budynkach gospodarczych i garażowych dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci oraz jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 30 ,

- pokrycie dachu jednolitą lub podobną kolorystyką na działce budowlanej,

l) przy nadbudowie i rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla zabudowy nowej, przy czym dopuszcza się rodzaj dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci oraz kolorystyka), jaki występuje w istniejącej części budynków.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obsługa komunikacyjna:

- nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) ustala się zakaz zabudowy.

§ 12. 1. Wyznacza się tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obsługa komunikacyjna:

- nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) ustala się zakaz zabudowy.

§ 13. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KDD .

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) klasa drogi: D,

b) szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,

c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,

b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/149/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/149/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r.

Uwagi do projektu planu można było składać w dniach od 29 lipca 2011 r. do 5 września 2011 r. Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/149/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk zostaną zagospodarowane i zabudowane nowe tereny gminy. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne.

Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń planu będą wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy i z wykorzystaniem środków zewnętrznych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »