| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Ksawerów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XVIII/112/98 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie " Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr III/09/06 Rady Gminy Ksawerów z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie;

2) uchwała Nr XX/116/07 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie;

3) uchwała Nr XXIX/189/08 Rady Gminy Ksawerów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie;

4) uchwałą Nr XXXIX/267/2008 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie;

5) uchwała Nr XLVII/346/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany Statutu GOPS w Ksawerowie.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik do Uchwały Nr XVII/98/2011
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 16 listopada 2011 r.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 H, zwanego dalej "Ośrodkiem"

I. Przepisy ogólne.

§ 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wymienionych w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.), z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Ośrodek nie realizuje prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, z upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów.

§ 4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w innych indywidualnych sprawach oraz wykonuje inne czynności, z upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów, wydanego na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 5. Upoważnienie, o którym mowa w § 3 i 4, może dotyczyć także innego pracownika Ośrodka.

II. Cele Ośrodka

§ 6. Ośrodek działa w celu:

1) zwalczanie ubóstwa i patologii społecznej;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

3) umacniania rodziny;

4) usamodzielniania i integracji ze środowiskiem osób i rodzin.

§ 7. Realizacja celów Ośrodka służy ochronie poziomu życia osób i rodzin i ich bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który odpowiada za całokształt jego pracy i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 9. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Ksawerów, który dokonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 10. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 11. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

§ 12. Komórki organizacyjne Ośrodka i ich zadania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

IV. Mienie i gospodarka finansowa

§ 13. Ośrodek gospodaruje mieniem przekazanym mu w Zarząd, z zachowaniem szczególnej staranności, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 14. W zakresie zarządu mieniem Kierownik Ośrodka podejmuje jednoosobowo czynności na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielanego przez Wójta Gminy Ksawerów.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

§ 16. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Ksawerów.

§ 17. Ośrodek jest finansowany z budżetu Gminy Ksawerów w zakresie realizacji zadań własnych gminy i z budżetu państwa w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

§ 18. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową.

§ 19. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Ksawerów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

V. Nadzór i kontrola

§ 20. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych- Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

§ 21. Działalność Ośrodka kontroluje komisja rewizyjna powołana przez Radę Gminy Ksawerów.

§ 22. Kontrola i nadzór obejmują w szczególności:

1) realizację zadań Ośrodka;

2) gospodarkę finansową;

3) prawidłowości gospodarowania mieniem.

VI. Przepis końcowy

Zmiany statutu następują w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »