| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 16 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1200/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 2020/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. wprowadza następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 do Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza zmiany polegające na:

a) wykreśleniu w punkcie 13. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15 podpunktu 4 o treści "Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży".

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiegoim. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wicemarszałek


Dorota Ryl


Członek Zarzadu


Marcin Bugajski


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak


Załącznik do Uchwały Nr 28/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 16 stycznia 2012 r.

Struktura Organizacyjna Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu.

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Oddział dziecięcy;

2) Oddział kardiologiczny;

3) Oddział położniczo - ginekologiczny;

4) Oddział noworodków;

5) Oddział chirurgiczny;

6) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

7) Oddział obserwacyjno - zakaźny;

8) Oddział reumatologiczny;

9) Oddział urazowo - ortopedyczny;

10) Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym;

11) Oddział okulistyczny;

12) Oddział laryngologiczny;

13) Oddział gastroenterologiczny;

14) Oddział wewnętrzny;

15) Oddział rehabilitacji kardiologicznej;

16) Oddział rehabilitacji neurologicznej;

17) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

18) Izba przyjęć

19) Blok operacyjny;

20) Apteka.

2. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia mammograficzna;

2) Pracownia radiologiczna;

3) Pracownia radiologiczna;

4) Pracownia tomografii komputerowej;

5) Pracownia ultrasonograficzna;

6) Pracownia rezonansu magnetycznego.

3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia analityki ogólnej;

2) Pracownia chemii klinicznej;

3) Pracownia hematologii;

4) Pracownia bakteriologii i podłóż do hodowli;

5) Pracownia serologii i grup krwi;

6) Punkt pobrań materiałów do badań.

4. Zakład Patomorfologii w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia cytologiczna;

2) Pracownia histopatologiczna.

5. Dział Rehabilitacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Poradnia rehabilitacji narządu ruchu;

2) Gabinet fizykoterapii;

3) Gabinet kinezyterapii;

4) Gabinet kinezyterapii dla dzieci;

5) Gabinet masażu;

6) Poradnia rehabilitacji;

7) Pracownia fizjoterapii;

8) Ośrodek dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej.

6. Dział Pomocy Doraźnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Zespół wyjazdowy ogólny;

2) Zespół wyjazdowy reanimacyjny;

3) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4;

4) Ambulatorium chirurgiczne;

5) Ambulatorium pediatryczne;

6) Ambulatorium laryngologiczne;

7) Ambulatorium okulistyczne;

8) Zespół wyjazdowy reanimacyjny;

9) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20;

10) Zespół transportu sanitarnego;

11) Zespół transportu sanitarnego;

12) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy;

13) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy* 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37b;

14) Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy* 97-318 Czarnocin, ul. Główna 142;

15) Ambulatorium ogólne - nocna i świąteczna opieka medyczna;

16) Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego* 97-320 Wolbórz, Bronisławów 10;

17) Zespół wyjazdowy wypadkowy - podstawowy* 97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15;

18) Dyspozytornia* Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 11.

7. Przychodnia Internistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia endokrynologiczna;

2) Poradnia kardiologiczna;

3) Pracownia elektrokardiograficzna;

4) Pracownia echokardiograficzna;

5) Pracownia testów wysiłkowych;

6) Pracownia badań holterowskich;

7) Poradnia gastroenterologiczna;

8) Poradnia chorób zakaźnych;

9) Poradnia hepatologiczna;

10) Pracownia endoskopowa;

11) Poradnia reumatologiczna;

12) Poradnia nefrologiczna;

13) Poradnia medycyny pracy.

8. Przychodnia Neurologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia neurologiczna;

2) Pracownia elektroencefalograficzna;

3) Pracownia elektroencefalograficzna;

4) Pracownia EMG.

9. Przychodnia Okulistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia okulistyczna ogólna;

2) Poradnia okulistyczna leczenia zeza;

3) Poradnia okulistyczna leczenia jaskry.

10. Przychodnia Onkologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia onkologiczna;

2) Poradnia chirurgii onkologicznej;

3) Poradnia chemioterapii.

11. Przychodnia Chirurgiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia chirurgiczna dla dorosłych;

2) Poradnia chirurgiczna dla dzieci;

3) Poradnia ortopedyczna.

12. Przychodnia Skórno - Wenerologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia dermatologiczna.

13. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych;

2) Poradnia psychologiczna;

3) Oddział dzienny psychiatryczny.

14. Przychodnia Pediatryczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia alergologiczna;

2) Poradnia pulmonologiczna;

3) Poradnia okulistyczna;

4) Poradnia logopedyczna;

5) Poradnia patologii noworodka;

6) Poradnia hepatologiczna;

7) Poradnia chorób zakaźnych;

8) Pracownia spirometryczna;

9) Poradnia endokrynologiczna;

10) Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci.

15. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia położniczo - ginekologiczna.

16. Przychodnia Laryngologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia laryngologiczna;

2) Pracownia audiometryczna;

3) Poradnia laryngologiczna dla dzieci;

4) Poradnia logopedyczna.

17. Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia pulmonologiczna;

2) Poradnia gruźlicy i chorób płuc.

18. Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, w skład którego wchodzą:

1) Archiwum Zakładowe;

2) Chłodnia Szpitalna.

19. Administracja i obsługa.

20. Samodzielne stanowiska.

* - adres, jeżeli jest inny niż adres siedziby jednostki organizacyjnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »