| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/72/2012 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnożyły

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281), oraz art. 21 ust.1 pkt.1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz.626, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz.1193, Nr 249 poz.1833, 86, poz. 602, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 249, poz. 1833, Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2010 r. Nr 3 poz. 13, Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz.1342 ) Rada Gminy w Czarnożyłach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała niniejsza ustala na kolejnych pięć lat wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnożyły zwany w dalszej części uchwały "programem".

2. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o "zasobie" należy przez to rozumieć Mieszkaniowy Zasób Gminy Czarnożyły.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2012 - 2016

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Czarnożyły obejmuje:

1) budynek mieszkalny znajdujący się w Czarnożyłach nr 17a o powierzchni użytkowej 58 m2;

2) lokal mieszkalny w budynku nr 4 m. 4 w Czarnożyłach o powierzchni użytkowej 34,1 m2;

3) lokal mieszkalny w budynku nr 4 m. 5 w Czarnożyłach o powierzchni użytkowej 34,1 m2;

4) budynek mieszkalny znajdujący się w Działach Nr 1 o powierzchni użytkowej 24 m2.

2. Z zasobu wymienionego w ust.1 wydziela się:

1) lokal przeznaczony do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy - punkt 1;

2) lokal mieszkalny wymieniony w punkcie 2 i 3;

3) lokal socjalny wymieniony w punkcie 4.

§ 3. Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco:

1) jeden lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, łazienkę i centralne ogrzewanie;

2) dwa lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe;

3) jeden lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodę i ogrzewanie piecowe.

Rozdział 3.
Zasady polityki czynszowej

§ 4. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1) za lokale mieszkalne;

2) za lokale socjalne.

§ 5. 1. Czynsz obejmuje następujące składniki: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku oraz wspólne opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest ponadto do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, to jest opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 6. Przy ustalaniu stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu za wyjątkiem czynszu za lokale socjalne, uwzględnia się czynniki obniżające jego wartość użytkową.

§ 7. 1. Ustala się następujące czynniki obniżające oraz wysokość obniżki stawki czynszu:

1) za brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej - 10%;

2) za brak instalacji centralnego ogrzewania - 5%;

3) za brak instalacji ciepłej wody - 5%;

4) za brak łazienki - 5%.

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu w zasobie.

§ 9. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób.

§ 10. 1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej określa zarządzeniem Wójt Gminy.

2. Podwyższenie czynszu może być dokonywane przez Wójta Gminy tylko jeden raz w roku.

§ 11. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 12. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może podwyższać stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 13. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy lub na wskazany przez Urząd rachunek.

Rozdział 4.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji stanu technicznego budynków i lokali

§ 14. Gospodarka mieszkaniowa w gminie finansowana jest w zupełności ze środków budżetu gminy.

§ 15. 1. Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji wskazuje, że stan techniczny lokali będących w zasobie jest dobry.

2. Zakres planowanych remontów do 2016 roku obejmował będzie głównie prace remontowe wynikłe ze szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych . Inne ewentualne remonty bądź modernizacje będą wykonywane w niezbędnym stopniu. Gmina Czarnożyły będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali mieszkalnych i budynków, w których się one znajdują, w zakresie, na jaki będą pozwalały środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów.

3. Jako priorytetowe uznaje się remonty przeprowadzane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności instalacji elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami zasobu mieszkaniowego

§ 16. Lokalami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób Gminy Czarnożyły zarządza Wójt Gminy.

Rozdział 6.
Inne działania w kierunku wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym

§ 17. Nie przewiduje się prywatyzacji lokali będących w zasobach gminy.

§ 18. Wójt Gminy winien podejmować działania zmierzające do:

1) powiększenia zasobów mieszkaniowych poprzez wykup wolnych lokali;

2) poprawy standardu lokali poprzez instalację urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Traci moc uchwała Nr IV/22/2007 Rady Gminy w Czarnożyłach z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnożyły.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Modrzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »