| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Piotrkowskiego

z dnia 6 marca 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piotrkowskiego w 2011 roku

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) z późniejszymi zmianami została utworzona zarządzeniem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku i zarządzeniem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Nr 48/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w składzie:

1. Przewodniczący - Starosta Powiatu Piotrkowskiego,

2. Członkowie:

1) Dwóch Radnych Powiatu Piotrkowskiego,

2) Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piotrkowie Trybunalskim,

3) Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,

4) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,

5) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

6) Naczelnik Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

W pracach uczestniczył Zastępca Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Do udziału w pracach Komisji Starosta może powołać funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Na posiedzeniu 8 lutego 2011 roku wypełniono ustawowy obowiązek polegający na przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z roku poprzedniego, które to sprawozdanie następnie zostało przedstawione Radzie Powiatu Piotrkowskiego (zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 05.06.1998 o samorządzie powiatowym z późniejszymi zmianami) oraz opublikowane w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego.

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji.

Zgodnie z art. 38b. ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592) z póź. zmianami Starosta Powiatu Piotrkowskiego złożył Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku , z którym zapoznała się Komisja.

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie piotrkowskim omówił Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W roku sprawozdawczym na terenie powiatu piotrkowskiego wszczęto ogółem 830 postępowań przygotowawczych tj. o 39 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ustalając dynamikę wszczętych spraw na poziomie 95,5%.

W ocenianym okresie zmniejszyła się również liczba postępowań przygotowawczych dotycząca przestępstw o charakterze kryminalnym z 796 w roku ubiegłym do 764 w roku sprawozdawczym, uzyskując wskaźnik dynamiki na poziomie 96%. KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim odnotowała spadek wskaźnika wykrywalności ogólnej z 81,5% w roku ubiegłym do 77,5% w roku sprawozdawczym. W odniesieniu do samych przestępstw kryminalnych wskaźnik również spadł z 65,5% d w roku ubiegłym do poziomu 63,5 w roku sprawozdawczym.

Na terenie powiatu w roku sprawozdawczym spadło zagrożenie bójkami i pobiciami. Przestępstwa te charakteryzują się wysokim stopniem społecznej szkodliwości i dlatego mają one istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli, ich zwalczanie traktowane jest priorytetowo. Analiza zaistniałych bójek i pobić wskazuje, iż w zdecydowanej większości przypadków są one wynikiem konfliktów między młodzieżą lub też przejawem zwykłego chuligaństwa wśród agresywnych młodych ludzi. W większości przypadków zaistniały w miejscu odbywania się dyskotek lub zabawach okolicznościowych lub bezpośrednio po ich zakończeniu.

Działania wykrywacze doprowadziły do ustalenia 31 podejrzanych. Wobec 23 skierowano wnioski o sporządzenie aktu oskarżenia.

Nastąpił spadek zagrożenia rozbojami. Podjęte przez KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim działania wykrywacze doprowadziły do postawienia zarzutów dokonania rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych (9 podejrzanych) Skierowano wnioski o sporządzenie aktu oskarżenia wobec 3 podejrzanych.. w stosunku do 2 z nich Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Bardzo znaczącą pod względem ilości kategorią przestępstw są kradzieże cudzej rzeczy, w której odnotowaliśmy wzrost z 206 wszczętych postępowań w biegłym roku do 230 w roku sprawozdawczym, ustalając dynamikę na poziomie 111,6%. Najczęściej dokonywano kradzieży tzw. "innych", wśród których są zarówno drobne kradzieże krzewów ozdobnych, drzewek, drzewa, jak również przedmiotów (maszyn rolniczych, narzędzi budowlanych). Poza tym stwierdzono kradzieże samochodów, rowerów i motorowerów oraz kradzieży w mieszkaniach.

Podjęte przez KMP w Piotrkowie Trybunalskim działania wykrywacze doprowadziły do postawienia zarzutów dokonania kradzieży 62 podejrzanym i skierowania wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia wobec 57 spośród nich.

W powiecie piotrkowskim włamywano się najczęściej do: mieszkań i domów - 22, innych obiektów np.( domków letniskowych, budynków gospodarczych, stodół, itp.) - 24 , samochodów - 19 , obiektów handlowych ( sklepów wiejskich) i zakładów usługowych - 24 . Pozostałe włamania to włamania do piwnic, instytucji i placówek oświatowych, restauracji i kawiarni, itp.

Czynnikiem sprzyjającym popełnianiu tych przestępstw jest położenie geograficzne powiatu piotrkowskiego na terenie, którego przecinają się ciągi komunikacyjne prowadzące ze wschodu na zachód i z północy na południe. Ciągi te charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu, co ułatwia sprawcom dokonywanie włamań.

W toku prowadzonych przez komisariaty postępowań przygotowawczych ustalono 46 podejrzanych a wobec 32 skierowano wnioski o sporządzenie aktu oskarżenia.

W stosunku do 4 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wśród kradzieży cudzej rzeczy znaczącą rolę odgrywają kradzieże pojazdów, których w roku sprawozdawczym na terenie powiatu ziemskiego wszczęto 8 , tj. o 2 więcej niż miało to miejsce w roku ubiegłym, powodując wzrost dynamiki do poziomu 133,3 %.

Podjęte przez KMP w Piotrkowie Trybunalskim działania wykrywcze doprowadziły do postawienia zarzutu dokonania kradzieży i skierowania wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia 1 podejrzanemu.

Na terenie powiatu piotrkowskiego odnotowano 205 wypadków drogowych, w wyniku, których 25 osób poniosło śmierć, a 261 doznało obrażeń ciała. Ponadto zgłoszonych zostało 1952 kolizje drogowe.

W porównaniu do ubiegłego roku oznacza to:

1. Spadek liczby wypadków drogowych o 65 tj. o 31,7 %,

2. Spadek osób zabitych o 4 tj. , o 16,0 %,

3. Spadek liczby osób rannych o 100 tj. o 27,7 %,

4. Wzrost liczby kolizji o 262 tj. o 15,5 %.

Z powyższych obliczeń wynika, że kierujący samochodami osobowymi spowodowali 1318 zdarzeń drogowych, co stanowi 61,1 % ogółu zdarzeń. Kierowcy samochodów ciężarowych spowodowali 290 zdarzeń tj. 13,4 %. Kierujący jednośladami (rowerami i motorowerami) spowodowali 36 zdarzeń drogowych, co stanowi 1,7 % ogółu zdarzeń. Piesi spowodowali 34 zdarzenia tj . 1,6 % ogółu zdarzeń.

Z powyższego wynika, że z powodu niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze zaistniało 355 zdarzeń drogowych, co stanowi 16,4 % ogółu zdarzenia ( w ubr. 17,0 % ).

Z powodu nieprzestrzegania pierwszeństwa przejazdu zaistniało 368 zdarzeń ( w ubr. 427 ) co stanowi 17,0 % ogółu ( w ubr. 21,7 %).

Jak wynika z obliczeń na terenie powiatu piotrkowskiego zagrożenie spowodowane przez kierujących nie udzielających pierwszeństwa przejazdu utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie i jest większe od niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Odnotowano znaczną liczbę zdarzeń z powodu niezachowania bezpiecznej odległości za pojazdem poprzedzającym - 386 zdarzeń tj. 17,9 % ogółu zdarzeń.

Uczestnicy ruchu znajdujący się w stanie nietrzeźwości spowodowali ogółem 92 zdarzenia drogowe, co stanowi 4,3 % ogółu zdarzeń. Biorąc pod uwagę same tylko wypadki drogowe nietrzeźwi spowodowali 23 tych zdarzeń w ubr. 37 wypadki.

W wyniku wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych śmierć poniosła 1 osoba, a 30 zostało rannych.

Ogółem na drogach krajowych przebiegających przez teren powiatu piotrkowskiego odnotowaliśmy:

- 94 wypadki drogowe tj. 45,4 % ogółu wypadków

- 11 osób zabitych tj. 44,0 % ogółu zabitych

- 123 osoby ranne tj. 47,1 % ogółu rannych

- 1017 kolizji tj. 47,0 % ogółu kolizji

- łącznie 1111 zdarzeń tj. 46,9 %

Jak wynika z powyższego zestawienia znaczny spadek zagrożenia odnotowano na drodze krajowej nr 12 na której w latach ubiegłych było znaczne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze skutkami śmiertelnymi. Niewielki wzrost zagrożenia odnotowano na drodze nr 8 na której trwają prace modernizacyjne i ruch jest ograniczony do jednego pasa ruchu. Wzrost zagrożenia kolizjami drogowymi odnotowano na drogach gminnych.

Z powyższych danych wynika, że we wszystkich dniach tygodnia odnotowaliśmy spadek liczby wypadków drogowych. Największe zagrożenie wystąpiło w Poniedziałki, kiedy odnotowano 348 zdarzeń tj. 16,1 % ogółu oraz w Piątki 341 zdarzeń. Znaczny wzrost szczególnie kolizji drogowych wystąpił w Niedziele.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie poprzez szczegółowe i wnikliwe realizowanie czynności procesowych jak i operacyjnych, w trakcie prowadzonych postępowań przygotowawczych doprowadzili do przedstawienia kolejnych zarzutów osobom w stosunku do których wszczęto postępowania.

Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim została przedstawiona przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Na terenie powiatu piotrkowskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w likwidacji 778 zdarzeń, w tym 247 pożarów oraz 531 miejscowych zagrożeń. Jest to najniższa liczba zdarzeń odnotowana w przeciągu ostatnich 4 lat. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek o 13 %. Tak jak w poprzednich latach utrzymuje się wyraźny podział gmin pod względem ilości notowanych zdarzeń. Największa ilość zdarzeń wystąpiła w gminach: Sulejów [151], Wola Krzysztoporska [114], Rozprza [106]. W porównaniu z rokiem ubiegłym na terenie omawianych gmin nastąpił niewielki spadek za wyjątkiem gminy Rozprza, gdzie nastąpił wzrost o 56% ogólnej ilości zdarzeń. Na terenie gmin: Moszczenica i Gorzkowice ilość podejmowanych interwencji oscyluje w przedziale 80-100 zdarzeń.

Na terenie pozostałych gmin ilość zdarzeń kształtuje się w sposób zróżnicowany, na co miały wpływ warunki atmosferyczne jak i sama charakterystyka zagrożeń występujących na terenach powyższych gmin. Ilość interwencji oscyluje w przedziale od 13 do 70 zdarzeń. Powyższe dane potwierdzają zasadę, że zdarzenia generalnie powodowane są przez ludzi a co za tym idzie w gminach o większej liczbie mieszkańców występuje ich stosunkowo więcej.

Należy również zauważyć, że ilość interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń jest ściśle uzależniona od warunków atmosferycznych jak i samego położenia gminy.

W wyniku miejscowych zagrożeń i pożarów powstałe straty zostały oszacowane
na ok. 3 300 000 zł, zaś wartość uratowanego mienia oszacowano na 8 700 000 zł.

We wszystkich 788 zdarzeniach odnotowanych na terenie powiatu piotrkowskiego śmierć poniosło 13 osób, w tym 1 osoby w pożarze oraz 12 w wyniku miejscowych zagrożeń, w tym jedno dziecko - głównie w wypadkach komunikacyjnych. Ranne zostały 122 osoby, w tym 5 dzieci. W czasie niesienia pomocy wypadkom nie uległ żaden strażak.

W walkę z pożarami i skutkami miejscowych zagrożeń na terenie powiatu piotrkowskiego - zaangażowane były 1301 zastępy tj. 6624 strażaków.

Najwięcej pożarów miało miejsce w grupie "uprawy, rolnictwo", do których zaliczamy m.in. pożary nieużytków rolnych [39], upraw rolnych [38] oraz budynków inwentarskich [16]. Straty jakie spowodowały pożary w tej grupie wynoszą około 891 tyś. zł. Kolejną grupą w której stwierdzono dużą ilość pożarów to "inne obiekty", do których zaliczamy pożary traw [24], śmietników [15] itp. Na szczęście pożary w tej grupie obiektów pociągają za sobą minimalne straty, nie mniej jednak wymagają interwencji jednostek straży pożarnych, co z kolei generuje określone koszty materialne.

Trzecią pozycję pod względem ilości zdarzeń zajmują pożary obiektów mieszkalnych [32], w tym budynkach jednorodzinnych [22], budynkach mieszkalnych na terenie gospodarstw rolnych [6] oraz wielorodzinnych [3].

Najwięcej interwencji [32,6%] prowadzonych było w związku z usuwaniem skutków powodzi, podtopień oraz przeciwdziałaniu nim. Eskalacja tych działań miała miejsce w miesiącach lipiec i sierpień i była związana z intensywnymi opadami deszczu oraz zjawiskami powodziowymi na terenie gminy Sulejów i Aleksandrów.

Na drugim miejscu [24,2%] znalazły się działania związane z usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych, a co się z tym wiąże udzielaniem pierwszej pomocy medycznej osobom, które w nich ucierpiały.

W miesiącach zimowych styczeń, luty i grudzień w związku intensywnymi opadami śniegu, wysokim i długotrwale utrzymującym się mrozem, w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła ilość zdarzeń polegająca na usuwaniu sopli lodu, nawisów śnieżnych oraz zalegającego śniegu na dachach budynków w ilości zagrażającej bezpieczeństwu konstrukcji.

Nareszcie udało się zmniejszyć ilość interwencji związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni. Dzięki temu, że w minionym roku oszczędziły nasz teren gwałtowne wichury spadła również ilość interwencji z nimi związana.

Sytuacja epidemiologiczna oraz stan sanitarny powiatu piotrkowskiego omówił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim.

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych , zgłoszonych i zarejestrowanych z terenu powiatu piotrkowskiego , przedstawia się następująco:

- W roku sprawozdawczym zarejestrowano więcej zachorowań na: salmonellozy- zatrucia pokarmowe, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rota wirusy, biegunki o prawdopodobnym zakaźnym pochodzeniu, ospę wietrzną, różyczkę, świnkę, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae, oraz inne i nie określone zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlicę.

Mniej przypadków zarejestrowano w zachorowaniach na: inne nieokreślone bakteryjne zakażenia jelitowe, zachorowań na płonicę/szkarlatyna/, różę, boreliozę, wirusowe zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby.

Zatrucia i zakażenia pokarmowe

Zarejestrowano więcej zachowań jako: salmonellozy -zatrucia pokarmowe-11, wirusowe zakażenia jelitowe-22 w tym 22 przypadków wywołanych przez rotawirusyoraz biegunk o prawdopodobnym zakaźnym pochodzenu-17 w tym u 5 dzieci do lat2. Zarejestrowano mniej zachorowań na: inne bakteryjne zakażenia jelitowe-1.Nie rejestrowano zbiorowych zatruć pokarmowych. Zarejestrowano 4 przypadki nosicielstwa pałeczek Salmonella wykrytego przy badaniu otoczenia osób chorych oraz badając osoby kierowane z zakładów zajmujących się produkcją lub obrotem żywności.

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 5 stałych nosicieli pałeczek duru brzusznego .

Wirusowe zapalenie wątroby

Nie rejestrowano zachorowań na WZW typu A i WZW typu C. Zarejestrowano1przypadek przewlekłego WZWB.

Zarejestrowano 12 nowych zakażeń wirusem C , oraz 19 osób zakażonych wirusem WZW B .

Każdorazowo prowadzono dochodzenie epidemiologiczne w celu poszukiwania źródła zakażenia, oraz szczepiono p/ WZW B -chorego lub zakażonego wirusem C, oraz otoczenie domowe zakażonego wirusem B.

Choroby wieku dziecięcego

Nie rejestrowano chorób wieku dziecięcego przeciwko którym prowadzi się systematyczne szczepienia ochronne jak: poliomyelitis, błonicę, tężec noworodków, odrę.

Zarejestrowanowzrost zachorowań na : ospę wietrzną - 539, różyczkę-19, świnkę-12,były to głównie dzieci nieszczepione .

Mniej zachorowań zarejestrowano na: krztusiec-4 zach,płonicę-4.

Pokąsania przez zwierzęta .

Przeprowadzono 167wywiadów w związku z pokąsaniami ludzi przez zwierzęta.23osoby zaszczepiono przeciw wściekliźnie. Sprawcami pokąsań były psy i koty oraz zwierzęta dzikie.

Grypa i zachorowania grypopodobne .

W sezonie epidemicznym nie obserwowano zwiększonej liczby zachorowań.

Nie rejestrowano potwierdzonych zachorowań na grypę A H1N1.

W dniu 10.08.2010 r. po 9 posiedzeniu Komitetu ds. Sytuacji Wyjątkowych WHO

ogłoszono przejście z 6 fazy pandemii grypy wywołanej wirusem A/H1N1/v w okres post-pandemiczny.

W ocenie epidemiologicznej sytuacji grypy wywołanej wirusem A/H1N1/v na świecie, Komitet posłużył się danymi z raportów o sytuacji tej choroby w krajach obecnie będących w sezonie epidemicznym grypy oraz doświadczeniami z wcześniejszych pandemii.

W chwili obecnej szczepy wirusa należące do podtypu A/H1N1/v przestały być dominujące wśród krążących wirusów grypy. Obserwuje się także powrót występowania różnych wirusów grypy, co jest charakterystyczne dla grypy sezonowej. Na obecnym etapie przewiduje się, że wirus A/H1N1/v będzie krążył przez kilka kolejnych lat zachowując sięjak wirusy grypy sezonowej. W fazie post-pandemicznej, w sezonie epidemicznym grypy mogąwystępować ogniska o różnym poziomie aktywności wirusa A/H1N1/v (tak jak obecnie ma to miejsce w Nowej Zelandii, Indiach i wyspach Oceanu Spokojnego), jednak nie powinny sięone pojawiać poza sezonem. Komitet ds. Sytuacji Wyjątkowych WHO podkreślił, iżw fazie post-pandemicznej, w celu zapewnienia efektywnego reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego niezbędne jest: kontynuowanie nadzoru epidemiologicznego nad zachorowaniami na grypęi zachorowaniami grypopodobnymi, przeciwdziałanie pojawianiu sięnowych przypadków zachorowań, szybkie wykrywanie zachorowańoraz prowadzenie działańprewencyjnych, w tym rekomendowanych przez WHO szczepień ochronnych.

Podsumowując, stwierdzono, że na szczęście w okresie pandemii nie odnotowano mutacji wirusa A/H1N1/v do bardziej zjadliwej formy, opornośćna oseltamiwir występowała tylko sporadycznie a szczepionka okazała się bezpieczna i skuteczna.

Gruźlica

W powiecie zarejestrowano 42 nowe zachorowania o 12 więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Zachorowania dotyczyły głównie mężczyzn-30. Na 42 zachorowania na gruźlicę w 17 przypadkach była to gruźlica prątkująca , w 25- nieprątkująca.

Wszystkie osoby chore były objęte leczeniem szpitalnym i dalej pozostają w leczeniu ambulatoryjnym. Osoby z otoczenia chorych zostały objęte nadzorem lekarza rodzinnego. Nadzór lekarski specjalistyczny nad dziećmi jest utrudniony , ponieważ brak w mieście poradni p/ gruźliczej dla dzieci.

Inne choroby zakaźne.

Ponadto rejestrowano zachorowania na : zapalenie opon mózgowo-rdzeniowychwywołane przez meningokoki-1 przyp. , różę-6 , boreliozę-12.

Nie rejestrowano zatruć grzybami i pestycydami.

Zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych o wysokim odsetku śmiertelności lub wysokim odsetku ciężkich powikłań , prowadzone są w powiecie piotrkowskim szczepienia ochronne , zgodnie z obowiązującym Krajowym Programem Szczepień Ochronnych .

Odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży do 20 roku życia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis, odrze, różyczce, gruźlicy - wynosił ok.98 % .

Również w wysokim procencie są wykonywane szczepienia ochronne dorosłych z grup ryzyka tj. osób w sposób szczególny narażonych na zakażenie np. osób przewlekle chorych, z otoczenia chorych i nosicieli HBV .

Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych w odsetku 90- 95 % i powyżej, stwarza warunki do eliminowania tych zachorowań , przeciwko którym są one prowadzone .

Podsumowanie:

1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych podlegających zgłaszaniu na podstawie Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi była korzystna. Jedynie w chorobach wieku dziecięcego , w których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne lub tylko niektóre grupy ryzyka objęte są obowiązkiem szczepienia rejestruje się corocznie zwiększone liczby zachorowań/ ospa wietrzna/.

2. Wykonawstwo obowiązkowych szczepień ochronnych jest zadawalające.

3. Niezbędne jest dalsze kontynuowanie nadzoru epidemiologicznego nad zachorowaniami na choroby zakaźne, szybkie ich zgłaszanie i wykrywanie oraz prowadzenie działańprewencyjnych,

Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach działalności Inspektoratu 7 lekarzy weterynarii wykonali następującą ilość kontroli w poszczególnych podmiotach gospodarczych:

1. Ubojnie i zakłady przetwórstwa mięsnego - 194

2. Specjalistyczne gospodarstwa mleczarskie - 298

3. Punkty skupu mleka - 86

4. Środki transportu - 52

5. Mleczarnie - 1

6. Punkty skupu zwierząt - 44

8. Specjalistyczne gosp. trzody chlewnej - 67

Powiatowy Lekarz Weterynarii roku sprawozdawczym wydał 390 decyzji administracyjnych.

Dokonano 475 kontroli w siedzibach stad zwierząt pod względem identyfikacji i rejestracji bydła.

Działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

1. W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 259 kontrole w terenie powiatu piotrkowskiego których zakres dotyczył:

- KB kontrole budowy -78

- KO kontrole obowiązkowe -52

- KT kontrole techniczne - utrzymania obiektów - 74

- inne /oględziny, potwierdzenie wykonania obowiązku, sprawdzające, prewencyjne, usuwanie śniegu z dachów i na terenach zalanych kontrole z udziałem pracowników Państwowej Straży Pożarnej / - 55

2. W prowadzonych sprawach wydano 113 decyzji.

3. W prowadzonych sprawach wydano 50 postanowienia.

4. W trakcie przeprowadzonych kontroli w terenie w związku z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego przez inwestorów i właścicieli obiektów ukarano 5 osób mandatami karnymi na kwotę łączną 700 zł.

5. Nałożono 2 grzywny w wysokości 10.000 zł oraz 1 opłatę legalizacja samowoli budowlanej w wysokości 50.000 zł.

6. Wystąpiły 4 katastrofy budowlane /uszkodzenia 3-komór wzrostu pieczarek spowodowane zalegającym śniegiem -Myszkowiec Michałów gm. Moszczenica oraz budynek gospodarczy - Denys Jeżów gm. Rozprza/.

Po wystąpieniu przedstawicieli służb, inspekcji i staży - Starosta Powiatu Piotrkowskiego wyraził zadowolenie z efektu pracy Komendy Miejskiej Policji , Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pozostałych służb i inspekcji oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego za dobry.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Stanisław Cubała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »