| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/12 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego, umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 Nr 288 poz. 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub w części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 3. Tracą moc Uchwały:

1) Uchwała Nr XLIV/366/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2) Uchwała Nr XLIV/367/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/144/12
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.

Warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm);

2) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą;

3) dziecku - oznacza to dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywającą w pieczy zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dochodzie - oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

5) kryterium dochodowym - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6) osobie zobowiązanej - oznacza to rodziców biologicznych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub rodziców osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby pełnoletniej przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

7) opłacie - oznacza to opłatę ponoszoną przez osoby zobowiązane za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie jej na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 wydaje Starosta Łaski lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

3. Podstawą wydania decyzji określonej w ust. 1 i 2 jest sytuacja życiowa, materialna, rodzinna i zdrowotna rodziny.

4. Decyzję o której mowa w ust. 1 i 2 wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy postępowanie prowadzone w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dotyczy wcześniejszego okresu - z uwagi na procesowe przeszkody (np. nieznane miejsce pobytu rodzica, brak możliwości ustalenia jego sytuacji życiowej), wydana decyzja może obejmować okres dłuższy niż 1 rok.

6. W przypadku gdy pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony a sytuacja życiowa osób zobowiązanych w tym okresie do ponoszenia odpłatności nie została ustalona z uwagi na procesowe przeszkody, postępowanie w sprawie ustalenia opłaty umarza się.

§ 3. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, na wniosek lub z urzędu, jeżeli osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej jest równy lub niższy od kwoty odpowiadającej wysokości 200% kryterium dochodowego.

2. W przypadku przekroczenia kryterium, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osoby zobowiązanej, u której występuje przynajmniej jedna z następujacych sytuacji:

1) długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną;

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej;

4) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;

6) w wyniku klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne;

7) osoba zobowiązana nie osiąga własnego dochodu i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu innej osoby nie będącej jej małżonkiem;

8) zaistniały inne szczególnie ważne przyczyny przemawiające za odstąpieniem od naliczania opłaty.

3. Odstąpić od naliczenia opłaty można wobec osoby zobowiązanej, która wykaże, że w sposób ciągły reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka w wysokości odpowiadającej kwocie co najmniej 40% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie lub 30% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.

4. Odstąpić od naliczenia opłaty można również wobec osoby, której miejsce pobytu nie jest znane lub nie można ustalić jej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej i zdrowotnej.

§ 4. 1. Umorzenie w całości, wraz z odsetkami, opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na wniosek lub z urzędu, jeżeli osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej jest równy lub niższy od kwoty odpowiadającej wysokości 200% kryterium dochodowego.

2. W przypadku przekroczenia kryterium, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach można umorzyć w całości wraz z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osoby zobowiązanej, u której występuje przynajmniej jedna z następujących sytuacji:

1) długotrwała choroba zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną;

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej;

4) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;

6) w wyniku klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne;

7) osoba zobowiązana nie osiąga własnego dochodu i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu innej osoby nie będącej jej małżonkiem;

8) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej rodziny;

9) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności z tytułu opłaty;

10) postępowanie egzekucyjne w przedmiocie opłaty stało się bezskuteczne.

§ 5. Umorzenie opłaty w części wraz z odsetkami następuje, gdy osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego, według zasad określonych w tabeli:

%posiadanego dochodu w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego

% umorzenia opłaty w stosunku do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w instytucjonalnej pieczy zastępczej

% umorzenia opłaty w stosunku do wysokości miesięcznej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

Do 200

Umorzenie całkowite

Umorzenie całkowite

201-225

97,00%

95,00%

226-250

95,00%

90,00%

251-300

90,00%

75,00%

301-350

80,00%

60,00%

351-400

65,00%

45,00%

401-450

50,00%

30,00%

451-500

30,00%

15,00%

Powyżej 500

Odpłatność całkowita

Odpłatność całkowita

§ 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części.

§ 7. 1. Do wniosku o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności opłaty, rozłożenie jej na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, osoba zobowiązana załącza dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku.

2. Osoby zobowiązane mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zmianie swojej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej, która wpływa na spełnienie przez tę osobę warunków do umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności opłaty, rozłożenia jej na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »