| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/12 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego, umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 Nr 288 poz. 1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub w części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 3. Tracą moc Uchwały:

1) Uchwała Nr XLIV/366/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2) Uchwała Nr XLIV/367/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/144/12
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.

Warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm);

2) pieczy zastępczej - oznacza to rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą;

3) dziecku - oznacza to dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywającą w pieczy zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dochodzie - oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

5) kryterium dochodowym - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6) osobie zobowiązanej - oznacza to rodziców biologicznych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub rodziców osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej, osoby dysponujące dochodem dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby pełnoletniej przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

7) opłacie - oznacza to opłatę ponoszoną przez osoby zobowiązane za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. 1. Umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie jej na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 wydaje Starosta Łaski lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.

3. Podstawą wydania decyzji określonej w ust. 1 i 2 jest sytuacja życiowa, materialna, rodzinna i zdrowotna rodziny.

4. Decyzję o której mowa w ust. 1 i 2 wydaje się na okres nie dłuższy niż 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy postępowanie prowadzone w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dotyczy wcześniejszego okresu - z uwagi na procesowe przeszkody (np. nieznane miejsce pobytu rodzica, brak możliwości ustalenia jego sytuacji życiowej), wydana decyzja może obejmować okres dłuższy niż 1 rok.

6. W przypadku gdy pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony a sytuacja życiowa osób zobowiązanych w tym okresie do ponoszenia odpłatności nie została ustalona z uwagi na procesowe przeszkody, postępowanie w sprawie ustalenia opłaty umarza się.

§ 3. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, na wniosek lub z urzędu, jeżeli osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej jest równy lub niższy od kwoty odpowiadającej wysokości 200% kryterium dochodowego.

2. W przypadku przekroczenia kryterium, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osoby zobowiązanej, u której występuje przynajmniej jedna z następujacych sytuacji:

1) długotrwała choroba osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną;

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej;

4) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;

6) w wyniku klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne;

7) osoba zobowiązana nie osiąga własnego dochodu i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu innej osoby nie będącej jej małżonkiem;

8) zaistniały inne szczególnie ważne przyczyny przemawiające za odstąpieniem od naliczania opłaty.

3. Odstąpić od naliczenia opłaty można wobec osoby zobowiązanej, która wykaże, że w sposób ciągły reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka w wysokości odpowiadającej kwocie co najmniej 40% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie lub 30% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.

4. Odstąpić od naliczenia opłaty można również wobec osoby, której miejsce pobytu nie jest znane lub nie można ustalić jej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej i zdrowotnej.

§ 4. 1. Umorzenie w całości, wraz z odsetkami, opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na wniosek lub z urzędu, jeżeli osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej jest równy lub niższy od kwoty odpowiadającej wysokości 200% kryterium dochodowego.

2. W przypadku przekroczenia kryterium, o którym mowa w ust. 1 w uzasadnionych przypadkach można umorzyć w całości wraz z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do osoby zobowiązanej, u której występuje przynajmniej jedna z następujących sytuacji:

1) długotrwała choroba zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną;

3) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce pomocy społecznej;

4) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko;

6) w wyniku klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła znaczne straty materialne;

7) osoba zobowiązana nie osiąga własnego dochodu i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu innej osoby nie będącej jej małżonkiem;

8) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej rodziny;

9) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności z tytułu opłaty;

10) postępowanie egzekucyjne w przedmiocie opłaty stało się bezskuteczne.

§ 5. Umorzenie opłaty w części wraz z odsetkami następuje, gdy osoba zobowiązana udokumentuje, że uzyskiwany przez nią dochód na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego, według zasad określonych w tabeli:

%posiadanego dochodu w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego

% umorzenia opłaty w stosunku do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w instytucjonalnej pieczy zastępczej

% umorzenia opłaty w stosunku do wysokości miesięcznej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej

Do 200

Umorzenie całkowite

Umorzenie całkowite

201-225

97,00%

95,00%

226-250

95,00%

90,00%

251-300

90,00%

75,00%

301-350

80,00%

60,00%

351-400

65,00%

45,00%

401-450

50,00%

30,00%

451-500

30,00%

15,00%

Powyżej 500

Odpłatność całkowita

Odpłatność całkowita

§ 6. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części.

§ 7. 1. Do wniosku o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności opłaty, rozłożenie jej na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, osoba zobowiązana załącza dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku.

2. Osoby zobowiązane mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zmianie swojej sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej lub zdrowotnej, która wpływa na spełnienie przez tę osobę warunków do umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności opłaty, rozłożenia jej na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »