| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2012 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 9 876 061,00 zł w tym:

dochody majątkowe 5 000,00 zł,

dochody bieżące 9 871 061,00 zł,

- wydatki ogółem 12 540 856,14 zł w tym:

wydatki majątkowe 2 696 551,14 zł,

wydatki bieżące 9 844 305,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Jerzy Łaski


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

573 626,00

0,00

573 626,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

303 000,00

2 220,00

305 220,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

220,00

220,00

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

0,00

2 000,00

2 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

223 126,00

- 2 220,00

220 906,00

4260

Zakup energii

150 000,00

- 2 220,00

147 780,00

Razem:

12 540 856,14

0,00

12 540 856,14


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/74/2012 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 lutego 2012 r.

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2012 rok i lata następne.

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2012r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2011r.

Nakłady planowane na 2012 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje darowizny

Kredyty i pożyczki

Środki z UE

Ogółem

2013r.

2014r.

2015r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.

Zwrot darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wyrokiem sądu

2 000,00

Zwrot darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wyrokiem sądu

2012

x

0,00

2 000,00

x

x

x

x

x

x

x

2012

2 000,00

2 000,00

OGÓŁEM

2 000,00

2 000,00

2 000,00

x

x

x

x

x

x

x

- Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2012 rok wynosi 2 696 551,14 zł,

- Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 864 565,10 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »