| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 94/12 Rady Gminy Dalików

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia Zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dalików na realizację przedsięwzięć, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dalików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138 poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r., Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152,poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r., Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152 poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341) w związku z uchwałą Nr 13/10 Rady Gminy Dalików z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dalików na lata 2010-2032" Rada Gminy Dalików uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się "Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dalików na realizację przedsięwzięć, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dalików", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik do Uchwały Nr 94/12
Rady Gminy Dalików
z dnia 28 marca 2012 r.

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dalików na realizację przedsięwzięć, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dalików

§ 1. 1. Celem udzielenia dotacji jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz innych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy Dalików.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wyrobach zawierających azbest - rozumie się przez to odpady o kodach:17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206);

2) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - rozumie się przez to wykonanie prac polegających na przygotowaniu wyrobów zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone do transportu, transporcie i utylizacji na właściwym składowisku;

3) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji celowej.

§ 2. 1. Dotacje celowe mogą być udzielane:

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom;

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Dotacja na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ze wskazanej we wniosku nieruchomości przyznawana jest przed realizacją zadania, jeden raz w danym roku kalendarzowym, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Dalików a wnioskodawcą.

3. Dotacja celowa nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, nie obejmuje kosztów uzgodnień i wykonania dokumentacji technicznej, a także kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

4. Dotacji celowej nie udziela się osobom i podmiotom, które przed wejściem w życie uchwały Rady Gminy w Dalików przyjmującej niniejsze zasady, we własnym zakresie zleciły transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

§ 3. 1. Dotację celową mogą uzyskać wnioskodawcy, spełniający następujące warunki:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Dalików, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest;

2) dokonały obowiązku zgłoszenia wykonywanych robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z budynku na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub uzyskały pozwolenia na budowę od właściwego organu - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) w przypadku gdy wyroby zawierające azbest nie były wykorzystane i nie stanowiły części obiektu budowlanego, brak jest obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 . (W przypadku tym należy złożyć oświadczenie właściciela o posiadaniu wyrobów zawierających azbest, który został zdemontowany lub zakupiony a nie wykorzystany).

2. Za tytuł prawny do nieruchomości należy uznać: własność, współwłasność, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, trwały zarząd. W przypadku budynku/działki, do których prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

3. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy na realizację przedmiotowej inwestycji objętej dofinansowaniem wymagana jest pisemna zgoda właściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości.

4. Dodatkowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, w przypadku ubiegania się o nią przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą określa § 10.

§ 4. Prace związane z przygotowaniem do transportu, transportem i utylizacją na właściwym składowisku odpadów azbestowych muszą być realizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę, posiadającego wymagane prawem zezwolenia i decyzje w tym zakresie.

§ 5. Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie określona będzie w uchwale budżetowej Gminy Dalików na dany rok kalendarzowy.

§ 6. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi do 75% brutto kosztów związanych z przygotowaniem odpadów zawierających azbest do transportu, ich transportem oraz unieszkodliwieniem na właściwym składowisku (określonych na podstawie faktur VAT lub rachunków), nie więcej jednak niż 1000 zł.

2. W przypadku pozyskania przez Gminę Dalików dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadania, wysokość dotacji może wynieść do 100% brutto kosztów, o których mowa w ust.1.

§ 7. 1. Osoby/podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, składają pisemne wnioski wraz z załącznikami.

2. Wzory wniosku, umowy i innych dokumentów, które obowiązywać będą wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dotacji celowej, określi Wójt Gminy Dalików.

3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej wraz z załącznikami kieruje się do Wójta Gminy Dalików, w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dalikowie i w sołectwach.

4. Kolejność wniosków uwzględniać będzie data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Dalikowie.

5. Wójt Gminy Dalików na podstawie złożonych dokumentów rozpatruje wnioski, według kolejności wpływu, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku budżetowym.

6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

8. Osobie ubiegającej się o dotację celową, której wniosek nie został uwzględniony - nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

9. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

10. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.

§ 8. 1. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:

1) szczegółowy opis przedsięwzięcia ( w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania);

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

6) warunki wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w ust.2.

2. Umowę wypowiada się w przypadku:

1) nie wypełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w uchwale i w umowie;

2) zaprzestania realizacji przedsięwzięcia, na które była udzielona dotacja z przyczyn zależnych od wnioskodawcy w ciągu 3 miesięcy od udzielenia dotacji.

§ 9. 1. Podstawą rozliczenia dotacji celowej będzie protokół odbioru i udokumentowane koszty (faktura VAT, rachunek). W celu rozliczenia inwestycji Gmina Dalików zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

§ 10. 1. W przypadku ubiegania się o dotację celową przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację dodatkowo jest:

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w :

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006 r., nr 379 poz.5),

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24.07.2007 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, nr 193, s. 6 z 25.07.2007r.),

c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20.12.2007 r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz.UE seria L, nr 337, s. 35 z 21.12.2007r.);

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30.04.2004r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.06.2010r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

2. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji celowej stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie, przepisy § 3 ust. 4 i § 10 tracą moc z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dalików


Małgorzata Wójcik-Powłoka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »