| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/192/12 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z § 7 Statutu Powiatu Łaskiego stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. nr 135, poz. 1314, z 2006 r. nr 424 poz. 3698, z 2009 r. nr 213 poz. 1891, z 2011 r. nr 37 poz. 335, Nr 115 poz. 999) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Herb Powiatu Łaskiego, zwany dalej "herbem" oraz flaga Powiatu Łaskiego, zwana dalej "flagą" mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu Łaskiego.

2. Herb i flaga mogą być wykorzystywane i używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami określonymi w Statucie Powiatu Łaskiego.

§ 2. 1. Prawo używania herbu i flagi przysługuje organom powiatu, jednostkom powiatowej administracji zespolonej oraz organom gmin Powiatu Łaskiego.

2. Jednostki wymienione w ust.1 mogą umieszczać herb na wydawanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, blankietach pism firmowych oraz na tablicach z nazwą jednostki.

3. Herb umieszcza się miejscach, w których umieszczenie herbu nie narusza jego powagi i znaczenia, w szczególności na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń należących do organów powiatu, jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz organów gmin Powiatu Łaskiego.

4. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.

5. Flaga może być umieszczana na budynkach i obiektach należących do organów powiatu, jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz organów gmin Powiatu Łaskiego , a także w innych godnych miejscach przy okazji świąt i rocznic państwowych, rocznic upamiętniających istotne wydarzenia w dziejach Powiatu Łaskiego, innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu lokalnym.

§ 3. 1. Wizerunek herbu oraz flaga mogą być używane przez inne podmioty, niż określone w § 2 ust. 1, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą lub społeczną leżącą w interesie powiatu i jego mieszkańców albo wiążącą się z historią lub promocją powiatu pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Łaskiego z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Pisemny wniosek o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1 składany w Starostwie Powiatowym w Łasku powinien zawierać:

1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o zgodę;

2) podstawę prawną działania podmiotu;

3) rodzaj zakres działalności podmiotu;

4) uzasadnienie celu użycia herbu lub flagi;

5) okres używania herbu lub flagi.

3. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

4. Zgody na używanie herbu oraz flagi nie wymagają podmioty podczas realizacji zadań, które uzyskały patronat organów powiatu lub dofinansowanie z budżetu powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »