| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Zadzim

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu i uchylenia uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 110 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 ze zmianami z 2009 r. Dz. U. Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842; z 2011 r. Dz. U. Nr 81 poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) ; Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Zadzimiu z dnia 22.06.2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu oraz w uchwale Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu przyjmuje się następujące zmiany:

1. W § 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie "2 stanowiska pracowników socjalnych" oraz dodaje się pkt 4) o brzmieniu: "Komórka do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego".

2. § 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "inne zadania, takie jak":

a) realizacja świadczeń rodzinnych,

b) realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

c) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »