| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Sokolniki oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. Nr 908 i Nr 1544) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Sokolniki oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/148/2013
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZASADY UDZIELANIA I ROZMIARU ZNIŻEK NAUCZYCIELOM,
KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE
ORAZ ZASADY ZWALNIANIA OD OBOWIĄZKU REALIZACJI TYGODNIOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sokolniki obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rozmiar obniżek tygodniowego pensum wynosi:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżki tygodniowego pensum


1.


Dyrektor szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum lub zespołu szkół liczącego do 8 oddziałów


6 godzin


2.


Dyrektor szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum lub zespołu szkół liczącego 9 i więcej oddziałów


8 godzin


3.


Wicedyrektor szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum lub zespołu szkół liczącego 9 i więcej oddziałów


3 godzin

§ 2. Wymiar zajęć ustalony w § 1 ma zastosowanie do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska i obowiązuje ich z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi temu zlecono zastępstwo.

§ 3. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się tygodniowo w wysokości proporcjonalnej do obowiązujących wymiarów dla poszczególnych przedmiotów lub rodzaju zajęć.

2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »