| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/247/14 Rady Gminy Dmosin

z dnia 3 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin” oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888 i z 2014r. poz. 40, poz. 47 i poz. 457), Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin", tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz wzór wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dmosin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dmosin


Wanda Michalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/247/14
Rady gminy Dmosin
z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin" oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia polegającego na "Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin" oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielenia i rozliczenia dotacji.

§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o:

1) wyrobach zawierających azbest - rozumie się przez to odpady o kodach 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów), powstałe przy realizacji inwestycji polegającej na likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych związanych z potrzebami bytowymi typu garaże, komórki, szopy, wiaty i tym podobne;

2) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest - rozumie się przez to:

a) dla materiałów wbudowanych w obiekt:

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zakład,

b) dla materiałów zdemontowanych z obiektu:

- transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania,

- unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zakład.

3) Wnioskodawcy - rozumie się podmioty, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm.).

4) Wykonawcy - rozumie się podmiot, posiadający zezwolenie na prowadzenie prac z wyrobami opisanymi w punkcie 1) i 2), z którym Gmina Dmosin, po przeprowadzeniu procedury wyboru zgodnej z ustawą - Prawo zamówień publicznych, zawrze umowę na realizację przedsięwzięcia.

Rozdział 2.
Osoby uprawnione do korzystania z dofinansowania w formie dotacji celowej

§ 3. 1. Do korzystania z dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty, o których mowa w § 2 pkt 3 niniejszych zasad, władające lub zarządzające nieruchomościami położonymi na terenie Gminy Dmosin.

2. W przypadku nieruchomości, do których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez te osoby.

Rozdział 3.
Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji

§ 4. 1. Dofinansowaniem, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, objęte mogą być wyłącznie koszty kwalifikowane wynikające z "Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi", tj.:

1) demontaż;

2) transport;

3) unieszkodliwianie przez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania.

2. Dofinansowanie, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, nie obejmuje kosztów związanych z:

1) zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych;

2) pozostałych prac związanych z wykonaniem czynności, których nie można uznać za kwalifikowane, w tym kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.

3. Dofinansowanie, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, udzielane będzie na pisemny wniosek osób spełniających kryteria opisane w § 3, złożony w Urzędzie Gminy w Dmosinie na formularzu - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wnioski o dofinansowanie, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 3 przyjmowane będą w terminie do 15 czerwca każdego roku.

5. Wnioskodawca wyraża zgodę na wykonanie dofinansowywanych działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest przez wskazanego przez Urząd Gminy w Dmosinie Wykonawcę, który wybrany będzie według zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

6. Udzielenie dotacji celowej nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i posiadają rachunki i faktury.

§ 5. 1. Dofinansowanie, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, będzie przyznawane pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania, do wyczerpania środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w danym roku budżetowym.

2. W ramach dotacji sfinansowane zostaną do pełnej wysokości koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

§ 6. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Dmosinie.

2. Wnioski nierozpatrzone pozytywnie w danym roku, z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa w § 5 ust. 1 będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 7. 1. Kryteria, jakie winna spełniać inwestycja, żeby uzyskać finansowanie lub dofinansowanie to:

1) realizacja przedsięwzięcia będzie miała znaczenie dla zaspokajania potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego;

2) inwestycja spełnia określone w przepisach prawa wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia;

3) inwestycja jest możliwa do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego;

4) zapewnione jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa postępowanie z wytworzonym odpadem;

5) inwestycja jest formalnie przygotowana do realizacji, tj. Wnioskodawca dysponuje:

a) "Oceną stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", sporządzoną wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest dla wyrobów przed demontażem,

b) w zależności od charakteru wykonywanych prac ostateczną decyzją administracyjną, wydaną przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, na realizację robót budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

6) stopień zaawansowania prowadzonych robót budowlanych związanych z zakresem wykonywanych prac wg następującej kolejności:

a) informacja o zdemontowanych wyrobach zawierających azbest przygotowanych do zabrania,

b) deklaracja gotowości do przeprowadzenia prac w bieżącym roku.

7) stopień zużycia wyrobów zawierających azbest wg zasad określonych w "Ocenie stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

2. W przypadku niewypełnienia przez Wnioskodawcę któregokolwiek z warunków niniejszych zasad Gmina może odmówić udzielenia dofinansowania.

Rozdział 4.
Tryb postępowania po złożeniu wniosku

§ 8. 1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Dmosin.

2. Wnioskodawca na żądanie Komisji, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podejmuje Wójt Gminy Dmosin, a w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji, podpisuje z Wnioskodawcą umowę.

4. Wójt Gminy Dmosin zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji oraz terminie podpisania umowy, o której mowa w ust. 3 telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną.

5. Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, skutkuje odmową przyznania dotacji.

§ 9. 1. Termin realizacji zadania dla każdej wnioskowanej nieruchomości zostanie określony pomiędzy Wykonawcą a Wnioskodawcą.

2. Harmonogram odbiorów wyrobów zawierających azbest Wykonawca przekaże w formie pisemnej do Urzędu Gminy Dmosin.

Rozdział 5.
Sposób rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji

§ 10. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie:

1) oryginał protokołu z zakończenia robót, podpisany przez Wnioskodawcę i Wykonawcę;

2) dokument potwierdzający przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia przez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania;

3) faktury i rachunki dotyczące wydatków poniesionych na realizację zadania, wystawione przez Wykonawcę posiadającego przewidziane przepisami prawa stosowne uprawnienia.

2. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 punkt 2, musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 listopada każdego roku.

3. Rozliczenie zrealizowanego przedsięwzięcia winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 11. Udzielona z budżetu Gminy w Dmosinie dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/14
Rady gminy Dmosin
z dnia 3 czerwca 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »