| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/395/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 6 i 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 i poz. 509; z 2013 r. poz. 1650; z 2014 r. poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Ksawerów program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny", zwany dalej "programem".

§ 2. Podstawowymi celami programu są:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 3. Program obejmować będzie:

1) wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Gminy Ksawerów;

2) wykorzystanie dostępnych form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Ksawerów, oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;

3) budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących rozwojowi rodziny;

4) uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach podejmowanych przez Gminę Ksawerów samodzielnie, jak i we współpracy z samorządem województwa w ramach programu " Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych", jak również z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;

5) inicjowaniem badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych;

6) działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.

§ 4. 1. Realizatorami zadań wymienionych w § 3 będą:

1) komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Ksawerowie zajmujące się problematyką społeczną;

2) gminne jednostki organizacyjne, w tym m. in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, instytucje kultury, szkoły i placówki oświatowe;

3) inne podmioty, które przystąpią do programu.

2. Realizatorzy programu wymienieni w ust. 1, mogą posługiwać się w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem " Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny", stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755).

§ 5. 1. Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 3 pkt 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ksawerowie oraz na stronie Urzędu Gminy ( http://www.gmina.ksawerow.com/) w zakładce Karta Dużej Rodziny.

2. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji, wymienionych w katalogu, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika i dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Ksawerów.

3. Do bieżącej aktualizacji katalogu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest wyznaczony przez Wójta Gminy Ksawerów pracownik Urzędu Gminy Ksawerów.

§ 6. 1. Uprawnienie do korzystania z programu potwierdza Karta Dużej Rodziny, wydana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów określona w § 6 ust. 1- 4.

2. W przypadku osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

§ 7. Do końca stycznia każdego roku Wójt Gminy Ksawerów przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu w roku poprzednim.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3 h, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »